Quyển 3 - Phần 6

Quyển 3 - Phần 6

 

           THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Xin Thế Tôn nói lời minh thị

Cho chúng con thuộc thế hệ này

Cũng như muôn kiếp vị lai

Nương lời vàng ngọc hôm nay để là…

 

Sau khi đợi đúng ba lần hỏi

Bấy giờ trong pháp hội Thế Tôn (530)

Mới trân trọng thốt kim ngôn

Tỏ cho Di Lặc tỏ nguồn Như Lai

 

Chư Đại Sĩ hôm nay nên biết

Hằng hà vô lượng kiếp muôn xưa

Như Lai đã chứng Phật Thừa

Cái muôn xưa ấy chẳng bờ bến đâu

 

Cảnh giới ấy nhiệm mầu khôn xiết

Chẳng thuộc về hiểu biết thế gian

Lý chân như khó nghĩ bàn

Hễ chứng Đại Bát Niết Bàn mới hay (540)

 

Người trên thế gian này cứ tưởng

Như Lai nay mới chứng đạo mầu

Người đời đâu có hay đâu

Ngã Phật vốn sẵn nhiệm mầu ba thân

Do Tứ Nhiếp Pháp cần thị hiện

Còn Như Lai không đến không đi

Không sinh diệt- cứ thuận tùy

Không vào cũng chẳng ra chi Niết Bàn

 

Ví Như Lai hành tàng như thế

Cũng là do cái lẽ tùy duyên(550)

Khế cơđối trị vi huyền

Tùy bệnh cho thuốc: thực quyền dung thông

 

Như Lai hóa thân vô lượng kiếp

Để quảng truyền vô lượng pháp môn

Khắp trong pháp giới mười phương

Từ vô thủy đến miên trường vị lai

 

Như Lai đều không hai không một

Để hóa thân muôn Dược-Y Vương

Độ bao khổ ách tai ương

Thành tựu tuệ giác kim cương vạn loài(560)

 

Hùng lực của Như Lai là thế

Phổ độ toàn sinh thể xưa nay

Lời Phật chẳng hề đơn sai

Cho nên mới gọi Như Lai vốn là

 

 

*KHẾ CƠ:Sự dạy bảo khai thị của Tông sư khế hợp căn cơ,

 trình độ của người học gọi là căn cơ.

Hiện hữu Phật vốn là vô ngại

Là vô sơ bất tại như như

Sinh mệnh Phật vốn du du

Xưa sau không buộc xuân thu không ràng

 

Báo thân Phật vốn đang tại thế

Nên có niên có tuế trẻ già (570)

Có cái tên Sĩ Đạt Đa

Có cái danh hiệu Thích Già Mâu Ni

 

Có cái quê Ca Tỳ La Vệ

Có một Thung Huyên để phận người

Có cái nhân thân làm người

Có cái chứng quả tuyệt vời Như Lai

 

Nhưng ngoài báo thân này lại có

Pháp thân kia rất khó tư nghì

Ấy là tuệ mạng toàn tri

Vượt qua bốn cõi biên thùy thế gian (580)

 

Để thấu được hành tàng cõi ấy

Phải chứng tri như vậy đang là

Ấy là thực chứng Phật Đà

Cứu cánh phương tiện Pháp Hoa tuyệt vời

Như vậy, điều Như Lai thường nhắc

Rằng mai đây sẽ nhập Niết Bàn

Chẳng qua cách nói thế gian

Dựa trên cơ sở của phàm thân đây

 

Huống lời ấy khéo hay đối trị

Giúp chúng sanh khỏi ỷ lại rằng(590)

Bổn Sư toàn trí toàn năng

Mãi mãi hiện hữu thường hằng bên ta

 

Vậy chẳng việc chi mà hấp tấp

Cứ từ từ dĩ dật đãi lao

Dù cho thủng thỉnh thế nào

Cuối cùng rồi cũng được vào Vô Dư

 

Để đối trị cái tư duy ấy

Khiến sinh tâm ỷ lại hèn hư

Nên Như Lai mượn quyền thừa

Lấy trang điểm của phàm phu mà rằng(600)

 

Như Lai sẽ Niết Bàn tịch diệt

Vậy hãy lo cấp thiết tu hành

Kẻo mai rẽ ngọn chia ngành

Lấy đâu hương hỏa để dành công phu

 

 

*Dĩ dật đãi lao: Lấy sức nhàn thắng sức mỏi

Lại huống nữa cũng nhờ chấp đoạn

Ngỡ Như Lai hữu hạn phân thân

Cho nên những kẻ phàm trần

Mới vui nỗi gặp hiện thân Phật Đà

 

Muôn ngàn vạn kiếp mà khó gặp

Ấy chẳng lời kinh Phật đó chi (610)

Thế Tôn tuyên thuyết một khi

Những lời vàng ngọc diệu kì làm sao!

 

Các Thánh Chúng suốt bao quốc độ

Lắng nghe lời pháp ngữ Thế Tôn

Thảy đều hoan hỷ tán dương

Từ tâm của đấng Y Vương đại từ

 

Đúng lúc ấy bỗng từ thiên đỉnh

Những cơn mưa thanh tịnh vô ngần

Cơn mưa hoa! Ngát vị thần…

Những hoa tuệ những hoa tâm thơm lừng(620)

                                  ***

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em