Quyển 3 - Phần 7

Quyển 3 - Phần 7

 

                      THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Hoa Mạn Đà La từng đóa ngọc

Rải trên ngàn vạn ức tòa sen

Trăm ngàn ức Phật ngồi trên

Đa Bảo xưa, lại đương kim bấy giờ

 

*MẠN ĐÀ LA; S. Mandaravas

Tên Ấn Độ của loại hoa sen trắng, rất thơm, rất quý. Theo truyền thuyết, khi Phật thuyết pháp các vị loài Trời thường rắc nhiều loại hoa quý để tán thán Phật, trong đó có hoa Mạn đà la.

 

Từ trên không rải mưa xuống phấn

Của các hương liệu ấm mười phương

Nào Trầm Thủy, nào Đàn Hương

Lại bao châu ngọc cát tường trang nghiêm

 

Lại rải xuống triền miên tiếng hát

Lẫn chen trong khúc nhạc thiên thần (630)

Lại còn những áng thơ vần

Cũng như những áng không vần mà thơ

 

Tất cả để phụng thờ chư Phật

Cuối cùng, Đức Di Lặc đứng lên

Cất lời chỉn cú trang nghiêm

Ngợi ca Đức Phật như nhiên vạn đời

 

Đức Thế Tôn đáp lời Di Lặc

Rằng những ai thấu đạt nghĩa mầu

Của sự thọ mệnh dài lâu

Của các Đức Phật nhiệm mầu Như Lai (640)

 

Ắt sẽ được bản hoài như nguyện

Từ bây giờ cho đến muôn sau

Dầu một thoáng niềm thiên thâu

Công đức ấy cũng vượt dâu biển rồi

Huống lại khéo tài bồi tuệ mạng

Bằng những điều khai sáng Pháp Hoa

Từ việc đọc tụng ngâm nga

Đến việc in ấn hoặc là chép sao

 

Hoặc chẳng tiếc công lao tuyên thuyết

Nhắc như người theo vết Như Lai (650)

Vào cõi không một không hai

Ấy cõi Đại Bát hoa khai Niết Bàn

 

Ngoài những việc dựng đàn xây tháp

Việc tụng trì thuyết pháp Liên Hoa

Còn một việc thiết thân là

Tu rèn “Lục Độ Ba La Mật Thời…”

 

Để được sớm về nơi thánh cảnh

Trợ lực cho Phật tánh hiền vương

Để đi rốt ráo con đường

Cho “hỏa nội đắc thanh lương” trọn lành (660)

 

Sau khi Phật dạy rành diệu nghĩa

Của tam thân Đức Thế Tôn rồi

Di Lặc lại rời chỗ ngồi

Đứng lên vái lạy Phật rồi hỏi thêm

“Sau khi được nghe tuyên diệu pháp

Chẳng hay chư Bồ Tát tăng ni

Được rày ích lợi điều chi

Khi Thế Tôn dạy một khi tỏ tường”

 

Bấy giờ đức Thế Tôn đáp lại

Di Lặc cùng các Đại Sĩ nên (670)

Lắng nghe cho rõ lời tuyên

Rằng công đức ấy vô biên vô cùng

 

Một hạt giống thiện long thánh chủng

Đã sinh sôi lồng lộng Càn Khôn

Huống hồ hạt giống thiên lương

Của Kinh Diệu Pháp diệu thường Liên Hoa

 

Hạt giống ấy chan hòa pháp giới

Vượt thời gian vượt khỏi không gian

Vô chung thủy, khó nghĩ bàn

Sinh hoa, đậu quả thế gian vô lường (680)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em