Quyển 3 - Phần 8

Quyển 3 - Phần 8

 

                  THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Bất cứ ai trong thiện nữ, nam

Phổ nguyện Đại Bát Niết Bàn

Bằng cách phổ cập thế gian kinh này

Người ấy sẽ được đầy phúc lộc

Ngàn hai trăm phẩm tốt cho tai

Tám trăm cho mắt ngàn hai

Cho lưỡi để ngọt thêm lời nói năng

 

Mũi được dành tám trăm phẩm tốt

Còn ngàn hai sau tốt dành cho (690)

Cái ý để mãi thơm tho

Những tư tưởng đẹp dành cho người hiền

 

Nhớ những phẩm chất trên đã nói

Sáu Căn trong cõi nhân thân

Nhờ đó, xinh tốt bội phần

Dành cho những kẻ đủ phần Pháp Hoa

 

Nam, nữ nọ dầu do cha mẹ

Sinh thành bằng thân thể thịt xương

Mà đôi mắt thật tầm thường

Lại khả năng thấy mười phương nhiệm mầu (700)

 

Thấy tất cả non cao biển thẳm

Từ Ngục Vô Gián thẳm màu đêm

Thấu tận trời Hữu Đỉnh Thiên

Mọi nếp sinh hoạt, mọi niềm chúng sanh

Lại có ai dẫu bằng máu thịt

Mà lại nghe suốt hết Tam Thiên

Tiếng xe cộ, tiếng ghe thuyền

Tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cồng

 

Tiếng chó sủa, cọp gầm, vượn hú

Tiếng Thiên Long Bát Bộ gần xa (710)

Tiếng súc sinh, tiếng dạ xoa

Tiếng Tỳ Khưu, tiếng Phật Đà Như Lai

 

Nghe khắp suốt trong ngoài vũ trụ

Mặc dù bằng tai của nhục thân

Vì sao? Là tại vì tâm

Đã qua Diệu Pháp tinh cần Liên Hoa

 

Khiến năng lực nổ ra to lớn

Giúp mắt tai vượt chướng nhục thân

Thăng hoa lên cõi tinh thần

Để nghe, để thấy mười phân vẹn mười (720)

 

Lại cả mũi của người trí tụng

Kinh Pháp Hoa cũng giống mắt, tai

Nghe ra được cả trong ngoài

Mọi mùi hương của vạn loài gần xa

Từ hương của muôn hoa vũ trụ

Cõi của loài người, của chư thiên

Từ mùi hương của thiên nhiên

Đến mùi hương của thần tiên ngọt ngào

 

Lại còn lưỡi cũng cao phẩm chất

Gấp muôn nghìn lưỡi thật người ta (730)

Một là: nếm được nghe ra

Từng vị ngon ngọt, mặn mà, đắng cay

 

Hai là: với lưỡi này thượng phẩm

Dư khả năng phong vận toát vời

Để thốt nên những tiếng lời

Thanh tao như tiếng chim trời Đế Thiên

 

Để cất tiếng nói lên diệu lý

Của mười phương tam thế Phật Đà

Lời kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Mở con đường trở về ta trọn lành (740)

 

Những thiện tâm tu hành tấn tới

Ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thần thông

Lại còn thiện báo về thân

Tám trăm phẩm tốt dành phần sẵn cho

Thân thể nọ đẹp như gấm vóc

Lại trong ngần như ngọc lưu ly

Bao nhiêu đất nọ trời kia

Thảy đều thể hiện huyền vi thân này

 

Sau thời điểm Như Lai viên tịch

Về Niết Bàn tịch mịch như nhiên (750)

Những ai hạnh nguyện sâu bền

Đem Kinh Diệu Pháp phổ truyền chúng sanh

 

Ắt được hưởng phúc lành cho ý

Gấp ngàn hai trăm mỹ thiện chân

Ý là chủ của nhân thân

Năm thức kia chỉ là quân của người

 

Một khi ý tuyệt vời chân thiện

Cá thể kia ắt đến bờ kia

Để vui cái nỗi đi về

Nơi chân hạnh phúc của quê hương mình (760)

 

Khi ý đã tròn xinh thực tướng

Ắt chẳng còn tham chướng phân chia

Lại thông vẹn vẻ trăm bề

Báo thân này khéo cận kề pháp thân

Bấy giờ Đức Thế Tôn minh thị

Bồ Tát Đại Thế Chí như vầy:

Cách đây vô lượng tháng ngày

Một quá khứ thật sâu dầy vô cương

 

Có Đức Oai Âm Vương Cổ Phật

Đủ mười danh hiệu thật trang nghiêm (770)

Như Laitự tại, an nhiên

Ứng Cúng: dứt sạch mọi phiền não tâm

 

Chánh Biến Tri: thậm thâm trí tuệ

Minh Hạnh Túc: hạnh, huệ sum vầy

Thiện Thệ: thị nguyện tròn đầy

Thế Gian Giải: tỏ mặt mày thế gian

 

Vô Thượng Sĩ: đấng sang cả nhất

Điều Ngự Trượng Phu: rất uy nghi

Thiên Nhân Sư: chẳng ai bì

Phật Thế Tônđấng đại bi đại từ (780)

 

Một đời ngài lâu dài vô lượng

Giáo pháp ngài vô thượng thậm thâm

Trong đời Đức Phật Oai Âm

Có rất nhiều vị năng nhân tu hành

Mà vướng phải tính tâm kiêu ngạo

Nên khó bề khai sáng tâm linh

Bấy giờ trong đám vô minh

Có tăng sĩ Thường Bất Khinh khác thường

 

Là giữa nhóm khinh thường ngạo thế

Coi mình là chân lý, ngoài ra (790)

Thì đều hạ đẳng tà ma

Thì Thường kia lại hợp hòa Bất Khinh

 

Ngài luôn giữ tâm tình khiêm tốn

Coi mọi người cao thượng uyên nguyên

Bất kì ai giữa hiện tiền

Ngài cũng thi lễ trang nghiêm vô cùng

 

Lại lên tiếng khiêm cung tán thán

Rằng: “tôi đây chẳng dám khinh thường

Vì ngài thật đáng biểu dương

Bởi chưng là Phật trong tương lai mà!”  (800)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em