Quyển 3 - Phần 9

Quyển 3 - Phần 9

 

                THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Rất nhiều vị Đầu Đà kiêu mạn

Trước những lời tán thán trên kia

Đã từng nổi trận sân si

Cất lời mắng mỏ khác chi côn đồ

 

Rằng: “sao thế giở trò nhăng cuội

Phật, ma gì đâu đến phần ngươi

Không đi khuất mắt cho rồi

Còn cứ lảm nhảm trêu ngươi bực mình”

 

Cũng nhờ hạnh bất khinh như thế

Nên trải qua muôn kỷ, vạn đời (810)

Đem thân giúp ích cho đời

Thực hành Diệu Pháp tuyệt vời Liên Hoa

 

Thường Bất Khinh vượt qua chướng ngại

Cúng dường Vân Tự Tại Đăng Vương

Hai ngàn ức Đức Thế Tôn

Cùng mang danh hiệu Đăng Vương như vầy

 

Sau vô lượng tháng ngày như thế

Bất Khinh tròn: “Diệu Đế không hai”

Hóa thành Đức Phật Như Lai

Chẳng là ai khác nữa, ngoài ta đây (820)

 

Đại Thế Chí nay ông thử nghĩ

Nếu như từ vạn kỷ, Như Lai

Không gìn lòng chẳng đơn sai

Một nguyền trì tụng miệt mài Pháp Hoa

Lại vì nghĩa độ tha, năng nổ

Đem Pháp Hoa phổ độ quần sanh

Thì sao gặt được quả lành!

Chứng quả vô thượng viên minh đạo tràng?

 

Đại Thế Chí! Các hàng tăng sĩ

Vừa Tỳ Kheo, vừa Tỳ Kheo Ni (830)

Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di

Đã từng tỏ sự khinh khi hợm mình

 

Với vị Thường Bất Khinh thuở nọ

Chính là chư vị đó ngày nay

Năm trăm Bồ Tát đứng đây

Cầm đầu bởi Hiền Hộ này, tiếp theo

 

Là năm trăm Tỳ Kheo Ni đó

Do Sư Tử Nguyệt nọ dẫn đầu

Thảy đều đắc pháp nhiệm mầu

Nghe ra được tiếng thiên thâu của mình (840)

 

Ấy cũng nhờ Bất Khinh Bồ Tát

Vạn đời qua hành pháp Liên Hoa

Coi người chẳng khác chi ta

Không phân ngã nhĩ tự tha bao giờ

Lại thấy Phật Tánh như như khắp

Chẳng ai không thành Phật mai sau

Mà trong Phật Tánh nhiệm mầu

Thì không đây đó xưa sau nỗi gì?

 

Thảy khắp giới đồng qui một cội

Ấy là tâm tuyệt đối như như (850)

Trong tâm ấy có Đại Từ

Đại Bi, Hỷ Xả! Tứ Vô Lượng tròn

 

Bấy giờ, trước Thế Tôn các vị

Đại Bồ Tát tòng địa nói trên

Chắp tay cung kính ngưỡng chiêm

Quang dung tướng hảo trang nghiêm tướng người

 

Và bạch Phật những lời thề nguyện

Rằng: “sau khi Phật chuyển hóa thân

Vào nơi tịch chiếu siêu trần

Cõi Niết Bàn của chân tâm nhiệm mầu (860)

 

Chúng con nguyện trước sau như một

Thối bước người thắp bước Liên Hoa

Thiên Long Thánh Chủng gần xa…”

Bấy giờ trước những hằng sa tăng đồ

Và các chủng loại từ thượng đẳng

Đến chúng sanh hạ đẳng mười phương

Ta Bà giáo chủ Thế Tôn

Biểu hiện thần lực phi thường lớn lao

 

Ấy tướng người rộng cao vô lượng

Phủ mười phương thêu phượng mênh mông (870)

Lại từ những lỗ chân lông

Phóng ra vô số ánh hồng hào quang

 

Chiếu khắp cả Nhân Hoàn vũ trụ

Vô lượng tòa sư tử trang nghiêm

Với các Đức Phật ngồi trên

Dưới tàn cây ngọc thanh thiên rạng lòa

 

Cũng đồng lúc hiện ra tướng lưỡi

Tỏa mười phương như lưỡi tâm linh

Phủ giăng khắp cõi hữu tình

Cho hữu tình hóa vô tình hạo nhiên (880)

 

Thời gian chuyển pháp trên kéo suốt

Trăm ngàn năm dường một thoáng giây

Đoạn, vô cương Thế Tôn này

Đồng một lúc lại thu ngay phép thần

Rồi, đồng một lúc bung ngón gõ

Rồi, cũng đằng hắng giữa thiên không

Hai tiếng ấy thốt vang ngân

Lan xa khắp vũ trụ cùng Càn Khôn

 

Rồi trong âm ba dồn dập nọ

Cả cõi kham nhẫn lộ hình ra (890)

Với vô lượng Phật Thích Ca

Cùng Phật Đa Bảo ngự tòa sen chung

 

Rồi chư thiên khắp cùng cõi ấy

Cùng cất lời vang dậy tán dương

Ta Bà giáo chủ Thế Tôn

Hiện đang tuyên thuyết đạo trường Pháp Hoa

 

Công đức ấy thật là vô lượng

Và chúng sinh khắp bốn phương trời

Thảy đều quy ngưỡng về người

Với hương hoa quả, phẩm mười tốt xinh (900)

 

Để tán thán công trình Đức Phật

Đem Pháp Hoa diệu mật cho đời

Để cho thế giới con người

Mỗi ngày thêm một rạng ngời anh hoa

Bấy giờ từ pháp tòa Đức Phật

Thoắt đứng lên và cất bàn tay

Bàn tay phải - xòe như mây

Xoa lên những mái đầu vây quanh mình

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em