Quyển 3 - Phần 10

Quyển 3 - Phần 10

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Những mái đầu quang minh rất mực

Của hằng hà Đại Đức Tăng Ni (910)

Những mái đầu Đà La Ni

Dạy rằng: các vị hãy nghe cho rành

 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh diệt thị

Tự muôn đời là mẹ chí tôn

Mở đường cho cả Càn Khôn

Thăng hoa Đạo Phật thiên môn toát vời

 

Như Lai trải muôn đời tinh tiến

Thu thập và thực hiện công phu

Bấy giờ trân trọng trao cho

Quý vị sự nghiệp truyền thừa hôm nay (920)

 

Trao cho khắp đông tây tám hướng

Thảy được vui thừa hưởng Pháp Hoa

Ấy là phúc đẳng hà sa

Gọi là báo đáp ân tròn Như Lai

Bấy giờ khắp trong ngoài pháp hội

Từ chư thiên cho tới loài người

Thảy đều hoan hỷ toát vời

Và cùng xin nguyện theo lời Thế Tôn

 

Đem Pháp Hoa chân thường diệu đế

Phổ cập nghìn thế hệ mai sau (930)

Để cho Tam Chướng sạch làu

Mái chèo Lục Độ vượt mau ái hà

 

Bấy giờ Tú Vương Hoa Bồ Tát

Bạch Thế Tôn: “Bồ Tát Dược Vương

Trao cõi kham nhẫn đoạn trường

Đã từng thi thố can trường ra sao

 

Để giúp cho biết bao chủng loại

Vượt nghìn trùng bể ái sông mê

Cúi xin Đức Phật từ bi

Lượt sơ cái sự nghiệp kia cho tường”  (940)

 

        *LỤC ĐỘ hay Sáu phép Ba la mật: Sáu phép tu này để đối trị sáu món "tệ" thông thường, nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là:

a) Tham lam bỏn sẻn; b) Sân hận; c) Si mê; d) Biếng nhác, trễ nãi; đ) Hủy phạm giới luật; e) Tán loạn.

Để chúng sanh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu món tệ này, đức Phật dạy sáu phép đối trị gọi là "Lục độ". Chữ "Độ" có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có:

a) Bố thí: để khỏi cái tệ tham lam bỏn sẻn

b) Nhẫn nhục: để khỏi cái tệ nóng nảy, sân hận

c) Trí huệ: để khỏi cái tội si mê

d) Tinh tấn: để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi.

đ) Trì giới: để khỏi cái tội hủy phạm giới luật.

e) Thiền định: để khỏi cái tệ tán loạn.

 

Bấy giớ Đức Thế Tôn mới thuyết

Về Phật Đà “Nhật Nguyệt Tịnh Minh”

Đức Như Lai rất quang minh

Với tuổi thọ nhẫn muôn nghìn hằng sa

 

Với quốc độ nguy nga bảy báu

Với trầm hương vô lậu thơm tho

Dùng linh diệu pháp thuyết cho

Hằng hà sa những vị Bồ Tát nghe

 

Những vị Bồ Tát kia có một

Vị nhất tâm cùng tột công phu (950)

Nghĩ rằng nhờ có pháp tu

Liên Hoa Diệu Pháp đại từ đại bi

 

Mình mới được chứng tri Phật tuệ

Vậy phải đem thân thể cúng dường

Nghĩ rồi, bên dụng thời gian

Mười hai thế kỷ ướp thơm thân mình

 

Bằng các loại thời danh hương liệu

Nào như:Đinh, Trầm lại Tùng Hương…

Lại thêm các loại dầu thơm

Của bao hoa quí cội nguồn tâm linh (960)

Vị Nhất Thế Chúng Sinh Hỷ Kiến

Ấy là tên vị hiến thân kia

Bèn dùng mảnh lực tư duy

Đốt thân mình tỏa quang huy khắp trời

 

Suốt pháp giới tám mươi ức ức

Hằng hà sa cõi đất trang nghiêm

Thảy đều tỏa sáng bừng lên

Suốt mười hai thế kỷ triền miên hương

 

Sau tự thiêu cúng dường Đức Phật

Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai (970)

Thi thân cháy rụi hình hài

Bồ Tát Hỷ Kiến bản hoài vừa nêu

 

Thì thân mệnh ngài liền khôi phục

Mang sắc thêm vàng rực hoàng kim

Tuyệt vời tướng hảo trang nghiêm

Đến bên Đức Phật tỏa miền thần hôn

 

Rằng: “Kính Đức Thế Tôn từ phụ

Hiện thân ngài mãi trụ thường chăng?”

Đức Thế Tôn đáp lại rằng:

“Đêm nay ta sẽ về thăm Niết Bàn (980)

Vậy ông hãy cưu mang Diệu Pháp

Thay Như Lai truyền đạt nghìn sau

Để cho chân lý nhiệm mầu

Giúp muôn loại sớm đi vào vô sinh”

 

Sau khi Đức Tịnh Minh diệt độ

Hỷ Kiến bèn dùng gỗ Đàn Hương

Thu thập xá lợi kim cương

Tổng cộng xá lợi tám muôn bốn ngàn

 

Rồi dùng tám vạn tư bình ngọc

Xây tám vạn tư tháp trang nghiêm (990)

Mà thờ xá lợi thiêng liêng

Những tháp cao đến Phạm Thiên nghìn trùng

 

Nhưng Hỷ Kiến cuối cùng lại nghĩ

Rằng dù ta tôn trí như trên

Cũng chưa trọn được tâm nguyền

Vậy nay phải hiến cúng thêm tay này

 

Đoạn tẩm dầu đôi tay mà đốt

Đôi cánh tay cháy suốt bảy muôn-

Hai ngàn năm giữa đạo trường

Ánh sáng lửa nọ soi đường tuệ tâm (1000)

Khiến mở lối thậm thâm tuệ giác

Cho Hằng sa chúng đạt phước duyên

Trở thành Bồ Tát, chư thiên

Nhân loại tinh tấn vượt trên phận mình

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em