Quyển 3 - Phần 11

Quyển 3 - Phần 11

 

                THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Dù Hỷ Kiến hy sinh như thế

Nhưng nhờ nơi nguyện thệ quang minh

Nên sau khi đốt tay mình

Cuối cùng thân lại phục sinh nguyên lành

 

Vị Bồ Tát xưa danh nhất thế

Giờ đây là Đại Sĩ Dược Vương(1010)

Sắt son lạc nguyện phi thường

Xả thân muôn kiếp cúng dường Phật thân

 

Như ai muốn phát tâm cầu tuệ

Mà đốt tay chân để cúng dường

Thì dù dâng cả giang sơn

Cũng không sánh được hạnh son sắt này

 

Mà vị Dược Vương đây thì đã

Hiến thân mình từ cả muôn muôn

Triệu triệu kiếp kiếp miên trường

Để tán thán Đức Thế Tôn siêu trần (1020)

Tú Vương Hoa trên trời dưới đất

Pháp Hoa Kinh lớn nhất Càn Khôn

Trong muôn đại lĩnh cao sơn

Núi Tu Di- vì vương non, đại ngàn

 

Trong vương vị, luân vương đệ nhất

Pháp Hoa Kinh đệ nhất muôn kinh

Phạm Vương cha của chúng sinh

Pháp Hoa cũng vậy cha sinh thánh hiền

 

Với năng lực vô biên vô tận

Pháp Hoa Kinh diệt tận khổ đau(1030)

Đưa người vượt khỏi biển dâu

Trở về lại cõi nhiệm mầu vô sinh

 

Tú Vương Hoa trong Kinh Diệu Pháp

Có phẩm này Bồ Tát Dược Vương

Nói lên chí nguyện phi thường

Của hạnh vô úy cúng dường Phật thân

 

Ai tiếp nhận mười phân trân trọng

Ắt mai sau cuộc sống bình an

Được sen xanh ngắt đạo tràng

Rõ ràng cứu cánh Niết Bàn chẳng sai(1040)

 

*Núi Tu-dilà ngọn núi lớn nhất có bốn châu thiên hạ ở chung quanh như: quả địa cầu nằm Hướng Đông là Đông Thắng Thần Châu, quả địa cầu nằm Hướng Tây là Tây Ngưu Hóa Châu, quả địa cầu nằm Hướng Nam là Nam Thiên Bộ Châu , quả địa cầu nằm Hướng Bắc gọi là Bắc Cư Lưu Châu.

 

Lúc bấy giờ từ nơi chặng giữa

Đôi nét mày rạng rỡ Thế Tôn

Chợt ngời lên ánh cát tường

Tia bạch hào sáng cả phương Đông- là

 

Nơi có vị Phật Đà ngự trị

Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai

Cõi lành tráng lệ không hai

Với đại đệ tử là ngài Diệu Âm

 

Và khi ánh sáng thần diệu mật

Của Thích Ca văn Phật quang lâm (1050)

Thì đại Bồ Tát Diệu Âm

Bèn, trong giao cảm phát tâm về chầu

 

Buổi tương ứng, tương cầu tao ngộ

Quốc độ này là quốc độ kia

Cả và pháp giới không chia

Cùng chung một cõi đi về Pháp Hoa

 

Bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý

Hỏi Thế Tôn vì lý do gì? 

Mà ngài Quán Thế Âm kia

Lại mang danh hiệu quang huy dường này (1060)

Đức Thế Tôn tỏ bày nguyên ủy

Cho Đại Sĩ Vô Tận Ý cùng

Hằng sa thánh chúng nghe chung

Rằng bởi Bồ Tát vô cùng hiển linh

 

Hễ trong cõi hữu tình có kẻ

Thành tâm cầu bất kể điều chi

Mà niệm danh hiệu ngài thì

Ắt được như ý một khi sở cầu

 

Được như thế phải đâu vô cớ

Ấy là nhờ đức của Quan Âm (1070)

Khởi từ đại nguyện mẫu tâm

Nguyện cứu hết thảy mê lầm chúng sinh

 

Hạnh nguyện ấy tròn xinh vũ trụ

Cứu chúng sinh từ thuở muôn xưa

Vượt qua khói lửa nắng mưa

Tam tai, bát nạn, lọc lừa, dối gian

 

Bậc từ mẫu của Tam Thiên Giới

Đáp ứng tròn vẹn khối sinh linh

Hiện thân đất mẹ hữu tình

Toàn năng của Pháp Hoa Kinh nhiệm mầu(1080)

 

Hết quyển ba

Hoàn thành ngày 09 tháng 09 năm 2009

(nhằm ngày 21 tháng 07 năm Kỷ Sửu)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em