Sám Nguyện An Tịnh Phần 2

Sám Nguyện An Tịnh Phần 2

SÁM NGUYỆN AN TỊNH

 

Bàn tay trỏ vầng trăng Chánh pháp

             Dẫn người qua lầm lạc Vô minh    (100)

Nhận lầm bóng ngọ là hình

Nhận lầm Ngũ Uẩn là mình. Khổ đau !

 

Khi thấu rõ trước sau nguyên ủy

Của Luân hồi : Thập Nhị Nhân Duyên

Từ vô minh – gốc não phiền

Vô minh: chẳng rõ cái nguyên là mình

 

Mà sinh thành cái Hành, cái Thức

Danh, Sắcrồi Lục nhập giao duyên

Giữa Căn – Trần nọ - triền miên …

         Dệt nên Tam chướng -Trực phiền lao lung   (110)

 

Ái, Thủ, Hữunghìn trùng cương toả

Một khi Căn, Trần đã giao duyên

Sắc, Thọ, Hành Tưởngliên miên

Tâmbèn sinh Ái : dệt nên luân hồi

 

Ái sinh ThủThu thời sinh Hữu

Từ Hữu mà thành tựu Tử Sanh

Sanh- Lão- Bệnh -Tửloanh quanh

Một pho kịch bản rắp ranh đoạn trường

 

Từ Vô Thủy Vô Thường sinh Tử

           Kết tinh nên Tứ Niệm Xứ này :   (120)

Tâm vô thườngvốn xưa nay

Ghét thương mừng giận vơi đầy đầy vơi

 

Pháp Vô Ngãtuyệt vời Pháp Nhãn !

Vạn Phápsinh ra vạn Tượng kia

Thảy đều “Sinh Ký Tử Quy

Thảy đều giả- hợp – có gì tự thân

 

Ngavốn chẳng có chân tự thể

Do nhân duyên “kết nghĩa” mà thành

Đã Vô Ngã lấy gì Sanh

           Lấy gì Lão- Bệnh- Tử đành hanh kia !   (130)

 

Lời Phật dạy: Thân thì bất tịnh

Bát Khổkia đeo dính không rời

Khổ đau chuốt tự thân người

Hữu thân hữu khổ… vọng lời ca dao

 

Thọthị Khổ : Lời sao thấm thía

Cái mối đầu Khổ Đế là đây

Sở dĩ nặng ách trâu cày

Là do khâu Thọ nó đày đoạ nhau

 

Như chẳng Tho lấy đâu Khổ vậy

           Thochi thời Kho nấy – thế thôi          (140)

Thovàng mười, Khổ vàng mười

Thọ nụ cười, Khổ nụ cười hồng nhan

 

Tứ Niệm Xứchứa chan Diệu Lý

Mở con đường cho Trí Huệ khai

Pháp Luânthường chuyển khoan thai

Tam Thừadẫn dắt bước ai nghìn trùng

 

Diệu Pháp Phậttựu trung như nhất

Giải thoát đời khỏi Tập điêu linh

Vì  không có Tập hại mình

         Tứ Diệu Đếđã sớm thành tứ Tâm     (150)

(Từ, Bi, Hỉ, Xã thậm thâm

Một Tâm mở rộng ngàn tầm yêu thương)

 

Trai đàn mởBình dương thắng hội

Một: Cầu cho vũ nội bình an

Từ Cà Mau đến Nam Quan

Nơi nơi nhuần ánh Đạo Vàng Từ Bi

 

 

Hai: Cầu nguyện Chư vịTử Sĩ

Những Anh Hùng Vô Úy hy sinh

Cho quê hương được hoà bình

              Cho Tổ Quốc được phồn vinh bây giờ   (160)

 

Trong sự nghiệp giữ bờ cõi Việt

Có công lao Chư Liệt Bình Dương

Những người dâng máu dâng xương

Để cho Bến Cát viết chương tự hào

 

Dòng máu Việt rạt rào uy dũng

Dũng trong Bi-Trí-Dũng thiên thần

Thác mà vì nước vì dân

Nghìn thu sống mãi tinh thần Văn Lang

 

Trên cõi đất Việt Nam Văn Hiến

               Xứ Bình Dương ngời Thiện -Mỹ –Chân  (170)

Trai đàn lập hội mùa Xuân

         Cầu cho Bá Tánh xa gần Âm Dương  

 

Trăm linh támcát tường cao vị

Chú nguyện tâm cao quý cộng đồng

Tâm kinh tức sắc thị không

Nguyện cầu cho khắp tây đông thái hòa

Thiên địa vạn vật là nhất thể

Lý nhất nguyên Tứ Đế diệu kì

Bát chánh đạomở đường đi

            Cho ai nấy thuận nẻo về quê hương  (180)

Bát chánh đạoxiển dương tám nẻo

Chánh kiến kia rõ khéo khai đường

Một khi tri kiến tỏ tường

Bản lai diện mụctỏ gương trăng rằm

 

Chánh tư duythuận dằm xuôi mái

Nghĩ suy điều phải trái phân minh

Chánh ngữ: lời nói đoan trinh

Chánh nghiệp: giữ bước tiến trình thẳng ngay

 

Chánh mạng: chọn nghề hay nghiệp tốt

             Chánh tinh tấn: đẹp bước hàn liên   (190)

Đi về cõi Bụt trang nghiêm

Chánh định: mở nẻo tham thiền chánh tâm

 

Chánh địnhkhéo thậm thâm vi diệu

Trong định thiền tỏ chiếu gương căn

Mỗi quê hương một bóng trầm

Mỗi Tâm Linh một bóng hằng viên chân.

Tám nẻo chánh trong ngần phúc tuệ

Mở đường về diệu đế trang nghiêm

Đưa hành giả bước chân lên

               Chốn bờ kia tự tại thiên vui vầy.   (200)

 

Vào Thập Địa xinh thay cõi tuệ

Một: là Hoan Hỉ Địa trời xanh

HaiLy Cấu Địa trong lành

BaPhát Quang Địa long lanh bạch hào

BốnDiễm Huệ Địa ngọt ngào

NămCực Nam Thắng Địa hào hùng thay

SáuHiện Tiền Địa tròn đầy

BảyViễn Hành Địa hồn mây dặm trời

TámBất Động Địa mỉm cười

        ChínThiện Huệ Địa rạng ngời tuệ Tâm    (210)

MườiPháp Vân Địa siêu trần

Cứu nhân độ thếmười phân vẹn mười

 

Vào Thập Địa rong chơi cõi Bụt

             Tứ đẳng tâmxuyên suốt đất trời   

Từ –bi- hỉ -xảtuyệt vời

Cho ta tủm tỉm về ngôi chính mình.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em