Sám Nguyện An Tịnh Phần 5

Sám Nguyện An Tịnh Phần 5

 

Cõi Niết Bànthênh thang tuệ chiếu

Vắng lặng mà chiếu diệu Tam Thiên   (450)

Lục thôngthư thái hiện tiền

Thiên nhãn thôngsuốt ba ngàn cõi Tâm

 

Thiên nhĩ thôngnghe ròng pháp giới

Túc mạng thôngbiết tới siêu sao

“Chuyện muôn xưa thảy làu làu

Chuyện muôn sau thảy thông đầu tỏ đuôi”

 

Tha tâm thônglòng người sâu biển

Mọi lòng người hiển hiện trong gương

Mảy may chiếu kiến tỏ tường

           Thần túc thôngvượt mười phương một lèo  (460)

 

Lậu tận thôngtrăm điều nhơ bẩn

Thảy không còn thoáng cợn trong Tâm

Trắng trong tinh sạch cõi mầu

Cõi vô dư ấy mười phân vẹn mười.

 

Giới- Định- Tuệtuyệt vời tam học

Từ giới sinh hạt ngọc định thiền

Định thiềnsinh Tuệ vô biên

Văn Tư TuTuệ trang nghiêm Niết Bàn

 

Văn Tuệnương lời vàng đức Phật

              Chỉ đường vào diệu mật Tâm Linh   (470)

Văn TưBát Nhã quang minh

Ngón tay ai trỏ cho mình vầng trăng

 

Tư Tuệdùng trí năng suy nghĩ

Để lần mò chân lý như như

Cuối cùng Tu TuệTu

hành để chứng nghiệm từ bản thân

 

Để như thị bản thân ngã chứng

Thay vì rằng như thị ngã văn

Tự mìnhsáng lấy vầng trăng

         Tự mình thực chứng gương hằng Như Lai  (480)

 

Tam họcchuyển luân khai Bát Nhã

Đưa ta về diệu ngã Tâm Linh

Thường lạcngã tịnh như nhiên

Tứ đức Ba La Mật uyên nguyên lòng

 

Thường đức ấy tánh không tịch tĩnh

Thường hằng như thể tánh chân như

Lạc là vui chuốc vô ưu

Cái vui tự tại Đại Từ Đại Bi

 

Ngã là đức Vô Vi Phật tướng

             Là pháp thân vô lượng vô biên   (490)

Là niềm thường trụ như nhiên

     Tịch là tánh thể uyên nguyên siêu trần

 

Tứ đứchiển linh thần Bát Nhã

Cho Từ Bi Hỷ Xả thêm xinh

Cho tam tạng đẹp hòa bình

      Thăng Longthành mở trang kinh đại thừa

 

NhấtHuyền Cầm đường tơ như nhất

CungĐàn Bầu nối đất trời xa

Một dây thống nhất Sơn Hà

           Đó là bản lĩnh , đây là Bình Dương   (500)

 

Xuân Kỷ Sửu mở chương chánh đạo

Hội trai đànkhúc nhạc tương lâm

Cầu siêukẻ khuất Âm Phần

   Cầu anngười sống Dương Trần Bắc- Nam

 

Cầu chánh đạo mở mang nhân thế

Khắp nhân hoàn Chân Đế duy thông

Mộtvào Tục Đế thong dong

Suốt soi trăm thức lục hồng thế gian

 

Haivào bước thênh thang đạo đế

            Suốt lẽ huyền xuất thế gian xinh   (510)

Duy thông túc đạo chi tình

Một Tâm khéo đạt viên minh toát vời

 

Nhị đếđã thảnh thơi thông suốt

Cả Tam Thân liền được hiển bày

Ngoài Báo Thân của mình đây

Cái Tâmxương thịt mặt mày thế gian

 

CáiNhân Thân có làng có nước

Có mẹ cha đời trước đời sau

thăng trầmbể dâu

                Sinh Lão Bệnh Tửthốt câu vô thường  (520)

 

Ngoài cái Báo Thân đương hiện hữu

Còn một thân vô lậu vô sinh

Pháp Thân của chính mình

Như Laithường trụ quang minh diệu kì

 

Từ nơi Pháp Thân kia thánh giả

Còn phát huy đạo quả ấn thân

Dùng năng lực của tinh thần

tùy duyên ứng hiện danh cứu đời

 

Tam Thânkhéo mười mươi tự tại

                Khéo tùy duyên vô ngại Đại Bi     (530)

Khéo du hí khéo thuận tùy

Độ tha tự độ phát huy Tam Thừa

 

Một là Thanh Văn Thừa- nhẫn bậc

Tuân theo lời đức Phật bổn sư

Nương Tứ Diệu Đế mà tu

Đắc La Hán Qủa an cư Niết Bàn

 

Duyên Giác Thừahành trang duyên khởi

Nương Thập Nhị…Duyên tới vô sanh

Một Tâm rũ sạch duyên tình

                Quả Bích Chi Phật sẵn dành cho ai   (540)

 

Bồ Tát Thừamột mai chứng ngộ

Nhờ nương theo lục độ tu hành

Mộtbố thí quần sanh

Haitrì giới giữ mình trong veo

 

Banhẫn nhục theo gương Phật

Nhẫn nhục Ba La Mật vui vầy

Nhụcnhẫn được mới hay

Vô sanh pháp nhẫnvương mây chín tầng

 

Bốntinh tiến gần thực tướng

                Để gặp mình vô thượng như nhiên   (550)

Nămthiền định trang nghiêm

Để trong định tỏa uyên nguyên thái hòa

 

Sáu là trí tuệ Ba La Mật

Để bờ kia chân thật quê hương

Nơi vui tịnh lạc ngã thường

Nơi tịch diệt bất nhị gương trăng rằm

 

Hội trai đàn Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Chúng sanh vô biên nguyện độtrì

Phiền não vô tậnnão nề

            Nguyện đoạncho tận để về tây phương  (560)

 

Pháp môn vô lượng thường nguyện học

Để dũa mài viên ngọc Tâm Linh

Phật đạo thệ nguyệnđinh ninh

        Tứ Hoằng Thệ Nguyệnkết tinh Tâm Thành

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em