Sám Nguyện An Tịnh Phần 8

Sám Nguyện An Tịnh Phần 8

Ví lên cõi Chư Thiên mà ở

Ví chui vào Quý Lộ mà chơi

Sáu Đường Lục Đạomù khơi

      Duy mỗi cõi người đẹp cõi trung dung  (810)

 

Không cực lắmcũng không sướng lắm

Không vui nhiềucũng chẳng khổ nhiều

Trong cái vừa phải tuyệt chiêu

Người ta dễ gặp được điều ước mơ

 

Là vượt khỏi đôi bơ giới hạn

Chẳng chấp thường chấp đoạn cũng như

Chẳng hề chấp Thực chấp

Viễn ly đôi vếsuy tư hữu tình

 

Để vươn tới Trời xinh Phật địa

            Cõi dung thông Nhị Đế Tam Thừa  (820)

Nơi đây thắng hạnh có thừa

Bố thí nhẫn nhụcthiền đưa ta về

Cõi tròn Bát Nhã bờ kia

Cõi vô thượng thượng Bồ Đề Như Lai

 

Đất Bình Dương láng lai nhật nguyệt

Tình quê hươngchi xiết vẹn thề

Mái chùa nắng chở mưa che

Ngàn năm xây cõi Bồ Đề trong Tâm

 

Trăm lẻ tám Tăng nhânthanh tịnh

          Cứ pháp âm thiền định trang nghiêm  (830)

Tụng lời kinhrửa oan khiên

Tụng lời kinhchú nguyện nền tự do

 

Vì độc lập tự dochân chánh

Chính là Chân cứu cánhPhật Đà

Chân cứu cánh Tâm ta

Lại Chân cứu cánh Sơn Hà Lạc Long

 

Một vượt khỏi lao lung Tam Chướng

Chẳng còn vương còn vướng oan phiền

Của vòng Thập Nhị Nhân Duyên

       Với bao hệ lụy Trược Phiền thiên thu  (840)

 

Một vượt khỏi ngục tù Ngã Chấp

Chấp cái ta tàn tật hữu vi

Cái tatừ Ngũ Ấm kia

 Ma Thành- HoạiSân Si Tham tàn

Ngã kiếncó trai đàn biểu hiện

Một là Nhân- Ngã Kiến ấy là

Lỗi lầm chấp cái thân ta

Như là Phật hữu như là vô chung

Đâu có biết thân khôngthật có

            Chẳng qua là tạm bợ Nhân Duyên  (850)

Ngũ Uẩngiả hợp huyên thuyên

Khói mây tan hợp đảo điên vô thường

 

Hai pháp Ngã Kiến luôn vọng tưởng

Các PhápPhật tướng như như

Hay đâu Vạn Pháp điều hư

Pháp không thậtlấy Chân Như chỗ nào

 

Phật hành giả đi vào vô tướng

Chiếu kiến Nhân- Ngã Tướng đều không

Ngã Tướng- Nhân Tướngbông lông

      Chúng Sanh cõiTướng cõi hồng trần kia  (860)

 

Thọ Giả Tướngthọ kì nhân mạng

Trăm năm bằng một thoáng sương bay

Huống chi một thoáng sương này

Từng thoáng sươngkết cầu mây đoạn trường

Nhân- Ngã Tướngdẫu vô thường vậy

Ngã Tánhthì ngược lại vô sinh

Mở đường lên cõi quang minh

Thường lạc Ngã Tịnh tròn xinh Phật thường

 

Hội trai đànhai mùa Thập Hạnh

            Mỗi hạnh ngời Ngã Tánh tiên dung.  (870)

Một Hoan Hỷ Hạnh vui mừng

Buồn vui bất tận cõi lòng vị tha

Hai Nhiêu Ích Hạnh chan hòa

Sẵn lòng san sẻ gấm hoa cho đời

Ba Vô Sân Hận nụ cười

Từ sắc lửa hận vạn đời trong Tâm

 

Bốn Vô Tận Hạnh Tâm từ ái

Bao la như đại hải trùng dương

Sẵn lòng ứng hiện mười phương

           Giúp ai hoạn nạn tai ương ba đời   (880)

 

Năm Si Loạn Hạnh rời vọng tưởng

Tổ tam thừa vô lượng pháp môn

Cũng quy nguyên một cội nguồn

Dẹp tan hoặc chướng mở đường Tuệ Tâm

 

Sáu Thiện Hiện Hạnh thần diệu pháp

Khéo hiện ra tướng khác tướng đồng

Giúp chúng sanh sẵn một lòng

Ấy rằng đồng nhị viên dung nhiệm mầu

 

Bảy Vô Trước Hạnh đâu ngăn ngại

                  Suốt Tam Thiên tự tại tự do.      (890)

Tám Tôn Trọng Hạnh nhường cho

Phẩm hạnh Bát Nhã khôn so  sánh cùng

Chín Thiện Pháp Hạnh viên dung

Mười Chân Thật Hạnh kết chung Phật thừa

 

Mười hạnhlớn hai mùa sám nguyện

An tịnh đànuyển chuyển Tu Di

Thập hạnhsoi ánh quang huy

Trang nghiêm Phật hiệu Mâu Ni Thích Già

Một Như Lai đấng Di Đà

               Không đi không lại anh hoa hiện tiền      (900)

 

Hai Ứng Cúng-  Đấng “Trên Thượng Hạ

Xứng lòng tin cả toàn Nhân- Thiên

Cúng dườngphẩm vật trang nghiêm

Ba Chánh Biến Tri- trí tuệ trên muôn loài

 

Bốn, Minh Hạnh Túc: Đài Sen Trắng

Phúc, Tuệcùng vô đẳng đẳng luân

Năm, Thiện Thệ Đấng siêu trần

Chuyển luân chánh pháp về chân Niết Bàn

 

Sáu, Thế Gian Giải bậc toàn trí

           Tàithế gian, Trí xuất thế gian  (910)

 Suốt thông lý sự nhân hoàn

Suốt thông lý sự ba ngàn đại thiên

 

Bảy, Vô Thượng Sĩ- tuyên pháp đẳng

Đấng pháp vươngthù thắng xưa nay

Tám, Thiên Nhân Sư- vị thầy

Của Trời, Người- trỏ bàn tay nhiệm mầu

 

Chín, Phật -Đấng sạch làu tam chướng

Đấng tòa lầu Phật tướng Chân Như

Đấng Đại Bi, đấng Đại Từ

     Đấng cao diệu hữucho hư không này   (920)

 

Mười, Thế Tôn bậc thầy cao cả

Của cả và thiên hạ thế gian

Ấy mười tôn hiệu vinh quang

Kính dâng lên ánh đạo vàng Từ Bi

Lời sám nguyệnuy nguy thống thiết

An Tịnh đànnhật nguyệt long lanh

Đại Nam Văn Hiếnxây thành

Bốn nghìn nămchở một anh linh này

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em