Tại Phần 3

Tại Phần 3

Cái thương mê muội cái lòng

Tiêu ma (20)trí tuệ, suy vong tinh thần

Đưa người tới chốn vong thân

Tự dưng đánh mất cái chân tâm mình

Chỉ còn mường tượng bóng hình

Của ai, ai đó cho mình mình đây.

Thương ơi mặt mũi xưa nay

Tự dưng do cái thương này mà đau

Thương và đau đi với nhau

Như dây trầu với thân cau đi cùng. (170)

 

Một duyên hai nghiệp não nùng

Đó duyên ấp đó nhịp chung điệu vần

Duyên là duyên nợ theo nhân

Nghiệp là nghiệp chướng theo thân tâm này

Nợ duyên nghiệp chướng sâu dầy

Cũng vìmột chữ si này mà ra

Tham sân si ấy Tam Ma(21)

Cũng là Tam Độc, cũng là Tam Tai

Tạo nên lực Tại dong dài

Tạivì, bởi Tại…cho ai não phiền. (180)

 

(20):Tiêu ma: mất đi một cách vô ích, vô nghĩa, làm cho chẳng còn gì nữa.

(21): Tham, sân, si:Tham: Ham muốn không chánh đáng. Sân: giận. Si: mê muội.

Tham Sân Si là ba mối độc hại, gây ra nhiều điều phiền não và đốt cháy hết công đức của người tu, nên gọi chúng là Tam độc, tức là ba thứ độc hại.

Ở đời nếu có thần tiên

Là vì nhứt nhựt nhàn nên tiên thần

Nhàn là tự Tại thanh tâm

Là không bị Tại nó vần nó xoay

Vượt qua ba cái lực này

Ắt là hành giả nhập ngay Niết Bàn.(22)

Ở đời không Tại mới an

Ở đời bị Tại thì tan tác đời

Coi chừng bị Tại ai ơi!

Trong nơi bể khổ rước người trầm luân.(23) (190)

 

Ngoài ba cái lực tham sân

Si mê hoặc chướng nó vần xoay ta

Còn hai cái lực trầm kha(24)

Trước là lực mạn sau là lực nghi

Mạnlà ty mạn tự ty

Mạnlà kiêu mạn, khinh khi ngạo đời

Ty mạn: cam đứng dưới người

Tự cho mình cát bụi đời rong rêu

Kiêu mạn, ngỡ mình cao siêu

Đứng trên thiên hạ, hiu hiu mặt mày.   (200)

 

(22):Niết Bàn: Niết Bàn là cảnh giới hoàn toàn sáng suốt, thanh tịnh, tốt đẹp,

là cảnh giới cuối cùng mà người tu hành theo Phật giáo mong muốn đạt được.

(23):Trầm luân:Trầm: Chìm xuống, sâu kín. Luân: chìm đắm. Trầm luân là chìm đắm

Ý nói: con người mãi mãi chịu đau khổ trong vòng luân hồi nơi cõi trần.

(24):Trầm kha: kéo dài và nghiêm trọng,

 

Kiêu, ty: cũng một mạn này

Thói hư khinh mạn… kiêu đầy, ty vơi

Kiêu, ty nghĩ cũng hư đời

Tạo nên lực tại xoay người đảo điên

Đứng không vững ngồi không yên

Cũng vì cái chữ mạn phiền não kia

Sau chữ mạn là chữ nghi

Tại vì… bởi Tại… cũng vì nghi nan.

Trong bao điêu đứng thế gian

Cái điêu đứng của nghi nan đứng đầu. (210)

 

Ai mà muốn được sống lâu

Ai mà muốn khỏi đau đầu nhức tim

Ai mà muốn được bình yên

Thì nên tìm cách vượt trên nghi tình

Nếu như có một cực hình

Làm tình làm tội chúng sinh cực kỳ.

Cực hình ấy chính là Nghi

Nó làm khô héo Hoa Quì hướng dương

Nó làm vỡ nát kim cương

Nó làm băng hoại cương thường (25)tâm linh  (220)

 

(25):Cương thường:Cang: cái giềng của tấm lưới, ý nói Tam cang (hay Tam cương). Thường: hằng có, ý nói Ngũ thường.

Cang thường là nói tắt của Tam cang và Ngũ thường.

Tam cang và Ngũ thường là phần căn bản trong Nhơn đạo của người đàn ông.

Tam cang hay Tam cương dịch là Ba giềng hay Ba mối. Tam cang gồm: Quân thần cang, Phụ tử cang, Phu thê cang.

Ngũ thường được dịch là Năm hằng. Ngũ thường gồm: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Nó làm cái đẹp hết xinh

Nó làm cái bạch cái trinh ố bùn

Nói sao hết nỗi đoạn trường

Của người lỡ “bán linh hồn” cho…Nghi!

Linh hồn lỡ bán một khi

Thì dù có nó xác chi không hồn

Hỏi ai trong cõi Càn Khôn

Chưa từng nếm nỗi đoạn trường của Nghi.

Nỗi chua nỗi chát nỗi gì

Nỗi cay nỗi đắng nỗi chi trên trần    (230)

 

Mà đem sánh với nghi tâm

Thì xem ra cũng khó phân ít nhiều.

Cái nghi tác quái tác yêu

Giật dây con Vụ thiếu điều xác xơ

“Nên ra tay kiếm tay cờ”

Chẳng nên thì chớ chẳng nhờ tay ai

Namnhi hán tử anh tài

Ấy do sức tự Tại oai dũng thần

Còn như những kẻ phàm nhân

Suốt đời bị Tại nó vần nó xoay.  (240)

 

Khác gì con Vụ quay quay

Gẫm ra mỗi cái múa may vai hề

Vương mà chi tướng mà chi

Những người bị cái “Tại Vì” nó “thương”

Trăm năm trong cõi mộng thường

Gẫm ra một Tại: cội nguồn trầm luân

Khiến ai dan díu cõi trần

Đi, về ….một xác phàm nhân vật vờ

Ai rằng cuộc sống là thơ

Ai rằng cuộc sống là tờ tâm kinh (250)

 

Nếu không tự chủ lấy mình

Thì muôn năm cũng lục bình trôi sông

Cũng vì chữ Tại đúng không?

Tại vì bởi tại cuồng ngông não phiền.

Đứng không vững, ngồi không yên

Cũng vì cái chữ Mạn phiền não kia.

Ngoài chữ Mạn là chữ Nghi

Tạivì: bởi vì…cũng vì Nghi nan

Đứng đầu Ngũ Độc là tham

So ra, Nghi chỉ đứng hàng thứ năm  (260)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em