Tại phần 5

Tại phần 5

 

Mũi, lưỡi vượt ngoài vị, hương

Mắt mà vượt sắc, tai mà vượt thanh

Duyên trần thập nhị loanh quanh

Vô minh thành thức xưng danh sắc này

Để vào lục nhập thày lay

Cho Ái, Thủ, Hữu, đọa đày tấm thân

Một vòng sinh tử trầm luân

Đa đoan (39)lão bệnh thì thầm vô minh

Tâmvô thường: giống hữu tình

Pháp vô ngã: kiếp chúng sinh hư phù (370)

 

Như ráng như móc phù du

Như tia chớp giật, như mù sương bay

Chẳng qua giả hợp thân này

Có chi tự ngã xưa nay miên trường (40)

Đã không tự ngã thiên lương

Lấy chi tự tại để thường tiêu diêu

Để tròn hai chữ tình yêu

Thì thôi Bị, Tại là điều thế gian

Trong Tứ Niệm Xứ (41)viên toàn

Có thân bất tịnh chẳng an chẳng lành  (380)

 

(39):Đa đoan: lắm chuyện lôi thôi, rắc rối, khó lường.

(40): Miên trường: lâu dài, lâu.

(41):Tứ niệm xứ:Phương pháp tu tập thiền Định, đặt Căn bản nơi lực của Tuệ nên gọi là niệm xứ, niệm trụ. 4 niệm xứ ấy là :

* Tâm vô thường, * Pháp vô ngã: * Thân bất tịnh : * Thọ thị khổ.

 

Cứ luôn bị Bị, Tại hành

Tạimưa Tại nắng Tại anh Tại nàng

Tạibệnh tật- chẳng an khang

Tại dơ bẩn chẳng cao sang ngọc ngà

Vì thân là thế nên ta

Mãi bị Bị, Tại phiền hà tấm thân

Nếu thân trong giá trắng ngần

Vượt qua nhơ bợn như thân Phật Đà

Thì trăm Bị, Tại phiền hà

Còn đâu chỗ để lê la trược phiền  (390)

 

Trong Tứ Niệm Xứ sâu hiền

Còn thọ thị khổ nó truyền pháp âm

Rằng bao thứ thọ trên trần

Thọ danh giá- thọ kim ngân- thọ tình

Thọ mai - thọ trúc xinh xinh

Thọ phúc lộc thọ khương ninh bộn bàng

Bao nhiêu thọ bấy nhiêu mang

Có bao nhiêu, khổ lại càng bấy nhiêu

Có nhiều, Bị, Tại càng nhiều

Càng nhiều Bị, Tại càng chiêu xích xiềng  (400)

 

Đi không vững đứng không yên

Như con Lật Đật xuống lên tự người

Như con rối nọ rối bời

Chẳng qua Bị, Tại tại đời giật dây

Ngoài “ Ngũ Độc” nó thày lay

Ngoài, “ Vô, Bất, Thị” nó đọa đày ta *

Còn bao nông nổi phiền hà

Gây bao Bị, Tại khiến ta quay cuồng

Hỡi ơi! Tam chướng (42)thảm thương

Vì mi thiên hạ đoạn trường lắm thay!  (410)

 

Một là phiền não chướng đầy

Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi này đó thôi!

Hai là nghiệp chướng đầy vơi

Tự bao đời tự bao đời vô minh

Cái thương mê muội cái lòng

Tiêu ma trí tuệ tiêu vong tinh thần

Đưa người tới chốn vong thân

Tự dưng đánh mất cái Chân Tâm mình

Chỉ còn mường tượng bóng hình

Của ai ai đó, cho mình mình đây   (420)

 

(42):Tam chướng:Ba điều ấy là Tham, Sân, và Si. Tam Chướng đôi khi còn được gọi là ba bất thiện căn. Chính ba điều chướng ngại này là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau và khiến cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi sanh tử. Kết quả gây ra bởi Tam Chướng gọi là Phiền não. Chỉ có trí tuệ thấu triệt được chân tướng của vạn hữu mới có thể tiêu diệt được tam chướng và khử trừ được phiền não.

 

Thương ơi mặt mũi xưa nay

Tự dưng do cái thương này mà đau

Thương và đau đi với nhau

Như dây trầu với thân cau đi cùng

Một duyên hai nghiệp não nùng

Có duyên ắt có nghiệp chung điệu vần

Duyên là duyên nợ theo nhân

Nghiệp là nghiệp chướng theo thân Tâm này

Nợ duyên nghiệp chướng sâu dày

Cũng vì một chữ si này mà ra    (430)

 

Tham Sân Siấy tam ma

Cũng là tam độc, cũng là tam tai

Tạo nên “Bị, Tại”dong dài

TạiVì Bởi Tại… cho ai não phiền

Để cho mình gặp lại mình

Một lời vàng đá ba sinh vuông tròn

Nghiệp kia gánh nặng mỏi mòn

Nghiệp thân, khẩu, ý biển non trập trùng

Chia thành bốn loại lao lung

Một, Cực Trọng Nghiệp (43)vô cùng nặng sâu (440)

 

(43):Cực Trọng Nghiệp: nghiệp chướng nặng nề nhiều đđời nhiều kiếp.

Nghiệp này quyết định đời nhau

Đưa người chỉ lối kiếp sau luân hồi

Hai, Cận Tử Nghiệp (44) ấy thời

Một người sắp sửa xa rời cõi dương

Thì trong giây phút lên đường

Cái trạng thái Tâm Thức đương sự này

Sẽ mang tính quyết định thay

Cho trú sở của người này kiếp sau

Cho nên năng lực nguyện cầu

Qua những sám nguyện từ câu kinh vàng (450)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em