Tại Phần 9

Tại Phần 9

 

Khổ Tập Diệt Đạo*ấy mà

Một Bị một Tại cho ta Bị hành

Vì sao ta lại Bị hành?

Vì ta chưa thể tự thành, thế thôi!

Vì sao chưa tự thành đời

Vì ta chưa rõ con người của ta

Cái con người thực ấy mà

Cái con người thực Phật Đà nói lên

Con người thực Phật đặt tên

Vượt qua Bị Tại vượt lên Niết Bàn (760)

 

*Bát khổ là: Sinh, lão, bịnh, tử khổ, Ái biệt ly khổ, Oán tăng hội khổ, Ngũ ấm xí thạnh khổ, Cầu bất đắc khổ. Tám cái khổ này làm hại con người trên thế gian.

 

*Khổ Tập Diệt Đạolà Tứ Diệu Đế, cũng gọi là Tứ Thánh Đế, hay vắn tắt là Tứ Đế, là bốn chơn lý mầu nhiệm để giải thoát con người khỏi vòng luân hồi nơi cõi trần

 

Nghĩa là cõi tự xênh xang

Tự do, Tự Tại muôn vàn tự tâm

Vì sao cát lỡ bụi lầm

Vì ta chưa rõ được chân tâm mình

Một khi qua bóng tỏ hình

Ắt chẳng còn Bị cái “tình” nó “tan”

Hữu tình là thói thế gian

Vô duyên là ánh hào quang đại từ

Một khi vào cõi như như

Thì tâm vô lượng đại từ vô duyên (770)

 

Rộng thương chẳng kể ngu hiền

Đại bi đồng thể một uyên nguyên này

Những gì, Bị Tại thày lay

Trong cõi tâm này đã sạch sành sanh

Bên Từ Bi sáng long lanh

Lại còn Hỷ Xả trong xanh nhẹ nhàng

Niềm an lạc xuất thế gian

Vượt ngoài điều kiện hoàn toàn tự nhiên

Niềm vui Thiền Duyệt vô biên

Từ giây một, cái hiện tiền trong veo (780)

 

*Bát nạn, là tám nạn, tám trường hợp không may có thể xảy ra trên con đường đạt giác ngộ của một tu sĩ. Bát nạn bao gồm:Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỷ ,

Trường thọ thiên, là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, làm hành giả dễ quên những nỗi khổ của sinh lão bệnh tử trong Luân hồi;

Biên địa, là những vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc tu học chính pháp;

Căn khuyết, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, điếc…;

Tà kiến, những kiến giải sai lệch, bất thiện;

Như Lai bất xuất sinh, nghĩa là sinh sống trong thời gian không có Phật xuất hiện hoặc giáo pháp của Phật.

 

Xalà bỏ, chẳng mang theo

Một tâm vô lậu Tỳ Kheo Thích Già

Trong Tứ Vô Lượng ngọc ngà

Những Bị những Tại ắt là tiêu vong

Trên đường đi tới thong dong

Vượt qua Tứ Bệnh* mới xong Niết Bàn

Một là Tác Bệnh ràng ràng

Ấy là tác ý mình đang tu từ

Đã tác ý, tức hữu vi

Đã hữu vi tức vô vi bức thành (790)

 

Hai là Nhậm Bệnh rành rành

Cái bậy, nghĩ rành, gánh vác đảm đương

Để cầu tuệ giác kim cương

Ba là Chí Bệnh bàng môn- ngỡ lầm!

Hễ ngưng vọng tức là chân

Ai hay viên giác tự thân vô cầu

Bốn là Diệt Bệnh ngỡ đâu

Diệt trừ phiền não, mưu cầu tuệ tâm

Cái tâm, thân lẫn căn trần

Một phen diệt triệt ắt chân Niết Bàn (800)

 

*Tứ Bệnh: Một, bệnh TÁC, chữ TÁC có nghĩa là làm. Làm có vẻ tích cực nhưng việc làm không đúng chánh nhân giải thoát. 

Hai bệnh NHẬM. "Nhậm" có nghĩa là buông trôi không làm gì hết. Sống với dáng vẻ đờ đẫn, thẫn thờ, mặc cho thế cuộc…

Ba, bệnh CHỈ. "CHỈ" có nghĩa là chặn đứng là ngưng bặc, diệt hết ý niệm tư duy.

Người tu hành phải là ngừơi giàu tư duy và rất cần trí tuệ để tư duy nhận Bốn bệnh DIỆT. "DIỆT" có nghĩa là triệt tiêu, hủy diệt hết.

 Diệt trừ bốn tướng, xa lánh bốn bệnh, oán thân bình đẳng, rửa sạch thị phi Phật nói người như thế không lâu sẽ đến nhà Như Lai Viên Giác

Ắt tâm Phật tuệ kim cang

Ai hay viên giác chẳng can dự gì

Tâm mà vô bệnh một khi

Ắt Bị ắt Tại hết đi hết về

Niết Bàn là trở về quê

Thành Phật là lại trở về hành ta

Cái ta đang có chẳng qua

Là cái ta Bị, Tại ta chính mình

Cái ta có bóng không hình

Cái ta Ngũ Uẩn vô minh rạt rài (810)

 

Cái ta dở khóc dở cười

Cái ta đau đáu của đời người ta

Cái ta của Ngũ Ấm ma

Cái ta của thức mạt na lộng hành

Cái ta tự đánh mất mình

Cái ta vụn vặt linh tinh lọc lường

Cái ta vị sắc thanh hương

Đắm mê Ngũ Dục chán chường phàm thân

Cái ta như gánh nợ nần

Bị cái Tại xoay vần đảo điên (820)

 

*Mạt na thứccòn có nhiều tên gọi khác : thức thứ 7, Ỳ căn, Truyền Tống thức . Công năng củaMạt na thức là suy xét, so đo, chấp trước, phân biệt : phân biệt có "cái ta" , cái Tôi , nghĩa là bảo thủ cho "cái ngã, cái Tôi" của mình . Ngoài ra, thức này vừa có công năng truyền các điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngữi v.v  vào A lại da thức , vừa tống các chủng tử ở trong A lai da thức khởi ra hiện hành.

 

*Ngũ dục : chỉ  Sắc, thanh, hương, vị, xúc ở thế gian. Nó hay làm mê hoặc tất cả phàm phu khiến phải say đắm.

Gọi là Thập Nhị Nhân Duyên

Để thoát Bị, Tại phải nên tu trì

Tu là sửa mà sửa chi ?

Ngay trước mắt phải sửa thì là thân

Cái thân đồng thể cái thân

Ấy nghĩa Trung Đạo thậm thâm vi huyền

Thân yên tâm mới lặng yên

Thân phiền tâm ắt chịu phiền não theo

Một tâm hồn đẹp cao siêu

Trong một thân thể sớm chiều kiện khang (830)

 

Ấy là lẽ ngọc lời vàng

Trung Đạo*đệ nhất nghĩa càng thắm xinh

Muốn tu muốn sửa thân mình

Phải giữ giới luật lời kinh dạy rằng:

Không tửu sắc, chẳng sát sanh

Một khi thiểu dục ắt thanh tâm hiền

Thanh tâm thiểu dục tương liên

Thân tâm tương hỗ ắt yên mọi bề

Năm điều giới cấm trên kia

Thoắt nghe như chẳng có gì cao siêu (840)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em