Tại Phần 10

Tại Phần 10

 

Nhưng khi thực hiện ít nhiều

Mới hay cuộc sống có chiều đổi thay

Ai mà giữ được thân này

Bớt Sát, Dâm, Vọng, bớt say sưa đời

Ắt mình sẽ được thảnh thơi

Thân mà khỏe mạnh tâm thời an vui

Thân tâm đã khỏe vui rồi

Ắt trí tuệ sẽ sáng ngời lương tri

Giữ giới Sát, mở từ bi

Tâm từ đã mở, thân thì an khang (850)

 

Giữ giới: “Đạo” tâm nhẹ nhàng

Tâm nhẹ thân cũng nhẹ nhàng theo tâm

Diệu kì là giữ giới Dâm

Tinh hóa khí, khí hóa thần ai ơi!

Một khi tâm thiểu dục rồi

Thân mà tráng kiện rạng ngời trí nhân

Giữ lòng trong sạch như băng

Ăn ở ngay thẳng nói năng thật thà

Ấy là giới vọng đó mà

Giới năng khéo giúp đời ta an lành (860)

 

Khỏe vui thân ấy đã đành

Thiện nhân tâm ấy để dành mai sau

Ngụ ngôn kể chuyện như sau:

Có gã nọ tội chướng sâu vô ngần

Bấy giờ xuất hiện vị thần

Phán rằng tội chết đáng dành phần ngươi

Nay ta cho chọn một thôi

Trong ba chọn một tội thời dung tha

Một là lấy lửa đốt nhà

Ba gian cháy rụi ta tha tội liền (870)

 

Hai là giết chết mẹ hiền

Ba là mua rượu uống liền một khi

Gã nọ nghĩ hai việc kia

Quả là trọng tội, tội gì ta mang!

Thôi thì có việc bình thường

Là việc uống rượu chẳng can tội gì

Một phen cạn nghĩ cạn suy

Gã bèn chọn rượu tức thì nốc say

Nào ngờ rượu nốc quá tay

Khiến tâm điên loạn đốt ngay nhà mình (880)

 

Đốt xong cho tận tội tình

Lại cầm dao giết mẹ mình thương yêu

Ngụ ngôn nhắc nhở một điều

Rượu là mối hại bao nhiêu cuộc đời

Rượu làm điên loạn tâm người

Lại làm bạc nhược thân người đắm mê

Tắt một lời: những ai kia

Muốn vượt bể khổ sông mê đoạn trường

Để đừng Bị Tại cầm cương

Thong dong tiến bước lên đường Phật Tiên (890)

 

Phải gìn Ngũ Giới* cao nghiêm

Phát huy Tam Học mới nên đạo người

Một khi Ngữ Giới nghiêm rồi

Ắt tâm thanh tịnh, ắt người kiện khang

Chẳng còn Bị Tại đa đoan

Ắt thân tâm sẽ vào trang định thiền

Nghĩa là tĩnh lặng như nhiên

Chẳng còn Bị Tại đảo điên quấy rầy

Giới Định Tuệnẻo đường ngay

Giớikia sinh Định, Định rày Huệ khai (900)

 

*Ngũ giới:  là năm điều răn không được làm của hàng tu sĩ tại gia mà Phật tử xin phát nguyện thọ lãnh 5 giới này (Giới: là hàng rào ngăn cấm những việc xấu của thân, khẩu, ý). Người Phật tử thọ lãnh năm giới này trong buổi lễ quy y hoặc phát nguyện.

Không sát sanh

Không trộm cắp

Không tà dâm

Không nói dối

Không uống rượu

Huệ là cái trí Như Lai

Thấu suốt trong ngoài trên dưới xưa sau

Huelà cái đức nhiệm mầu

Khiến ta thực chứng thiên thâu là mình

Cái mênh mông của hữu tình

Cái bao la của vô sinh cũng là

Huelà cái thấy “không xa”

Để Thường Lạc Ngã Tịnh Như Lai

Trong niềm tuệ giác viên khai

Cái Bị cái Tại rạt rài trầm luân (910)

 

Chẳng còn chỗ đứng trung quân

Để thay con tạo xoay vần chúng sanh

Tam Học: cõi Phật an lòng

Rỡ ràng Tam Ấn long lanh Tam Thừa

Tam Ấnđạo lý ngàn xưa

Một là chư hạnh Xuân Thu vô thường

Hai là chư pháp mười phương

Thảy đều Vô Ngã chẳng tồn tại chi

Ba là Niết Bàn vô vi

Ba dấu ấn nọ khắc ghi trọn đời (920)

 

*Tam-Học -3 nền tảng tu học

1.- Giới học: Giới luật để ngăn ngừa và trừ diệt ba ác nghiệp: thân, khẩu, ý. Giới học có ba loại:
a) Nhiếp luật nghi giới: Các giới luật, uy nghi của Phật tử tại gia, các bậc Sa di. Thức soa ma na, Bồ tát.
b) Nhiếp thiện pháp giới: Các pháp lành như thập thiện v.v…
c) Nhiêu ích hữu tình giới: Làm việc cứu khổ cho vui đối với chúng sinh.
2.- Định học: Thiền định làm tâm ý vẳng lặng, trong sạch không xáo động.

3.- Tuệ học: Trí tuệ quán suốt chân-lý, dứt bỏ mê lầm. Tuệ học có 3 thứ: Văn, tư, tu.
Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ, Niết bàn giải thoát do đó chóng thành.

 

Tam Thừalà một ai ơi!

Chiếc bè nào chẳng đưa người qua sông

Vượt qua bể khổ mênh mông

Lượn sóng Tam Ái bềnh bồng nổi trôi

Cho ta Bị Tại luân hồi

Biết bao giờ trở lại đời như nhiên

Nay Tam Chủng Ái oan khiên

Một, Cảnh Giới Ái: Rất nên buộc ràng

Khiến ta vào mối luyến tham

Vợ con, nhà cửa, bạc vàng, công danh (930)

 

Hai, Tự Thể Ái: yêu mình

Tất tần tật những gì thành ra ta

Mặt mày, râu tóc, xương da

Tư duy tình cảm, tài hoa, tinh thần

Những gì kết cấu nhân thân

Lòng yêu tự thể: muôn phần đa mang

Ba, Nguyên Sanh Ái: buộc ràng

Ấy niềm khát vọng muôn vàn thiết tha

Của hồn Thi Sách* lìa xa

Vẫn mong được tái sanh mà hưởng dương (940)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em