Tại Phần 11

Tại Phần 11

 

Đã đành nhẫn độ đau thương

Những Bị cùng Tại nhiễu nhương kiếp người

Nhưng mấy ai ở trên đời

Phút lâm chung đã muốn rời thế gian

Hầu như hết thảy nhân loài

Chỉ mong trở lại thế gian vô thường

Để mà hưởng thú đau thương

Những Bị cùng Tại dẫn đường trầm luân

Trải qua Tam Đạo phong trần

Một, Phiền Não Đạo, tham sân si này (950)

 

Cũng là hoặc đạo si ngây

Con đường bóng tối phủ vây đất trời

Hai, Nghiệp Đạo- nẻo đường đời

Thể hiện Nhân- Quả luật nơi kiếp trần

Thời, tùy xuân hạ thu đông

Vận, tùy thiện ác phân nhân quả đều

Nhân hiền gặp quả thương yêu

Nhân ác gặp quả bấy nhiêu não nề

Ba, Khổ Đạo, nẻo dầm dề

Những nước mắt với máu me đoạn trường (960)

 

Tam Đạoấy ba nẻo đàng

Khổ nhiều vui ít muôn vàn đắng cay

Quả kia cũng tự nhân này

Do tâm si hoặc chẳng hay chính tà

Ba nẻo nhân cũng một mà

Ấy là ác đạo cho ta lụy phiền

Phải tu Tam Định sâu huyền

Vượt hết Bị Tại, mới nên Phật Đài

Một, không Tam Muội ấy là

Soi thấu các pháp Ta Bà đều không (970)

 

Chẳng qua giả hợp lông bông

Hai vô tướng Tam Muội- không tướng “mình”

Ba, vô nguyệnTam Muội tình!

Chẳng nguyện ước, chẳng tác sinh nỗi gì

Ngại vô cầu khéo uy nghi

Vô đắc, khéo thuận tùy chúng sanh

Tâm Tam Muội thật ơn lành

Cho ta thóat Bị, Tại thành tự do

Vui cùng Tam Nhẫn thơm tho

Một Âm Hưởng Nhẫn! nghe cho tỏ tường (980)

 

*Tam muội:do phiên âm tiếng Phạn: Samâdhi, dịch ra Hán văn là Thiền định. Đó là một phương pháp Thiền của Phật giáo để định cái tâm, không cho loạn động, nhờ đó mà tâm được sáng suốt và có năng lực lớn. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều có phép Tam muội và các Ngài dùng nó làm phương tiện hộ thân và độ đời.

Để mà thấu suốt thiên lương

Hai, Nhục Thuận Nhẫn! Nhịn nhường chúng sanh

Nhịn nhường hoàn cảnh chung quanh

Một khi nhịn đặng xứng danh đại hùng

Nhẫn là khó nhất đúng không?

Ba, Vô Sanh Pháp Nhẫn: nhân thân rằng

Mọi sự vật chẳng thường hằng

Chẳng có tự ngã có chăng cũng là

Thấu rằng: “chẳng có” sanh ra

Nên sanh sức nhẫn gọi là vô sanh (990)

 

Với ba đức nhẫn an lành

Chẳng còn Bị, Tại nó hành hạ thân

Nương theo Phật tánh Tam Nhân

Hàng hàng thiện tính quyết tâm tu trì

Chánh nhân Phật tánhnghĩa gì?

Ấy là tánh Phật sẵn ghi trong mình

Nó là tự thể vô sinh

Nó là tự ngã bình sinh thường hằng

Vương theo tính Phật tròn căn

Mà xinh mà đẹp mà rằm … viên chân (1000)

 

*Chánh Nhân Phật Tánhlà Thật Tướng Bát Nhã, cũng tức là Phật Tánh của đệ nhất nghĩa không, Do quán chiếu mà chúng ta đạt được Chánh Nhân và chứng Thật Tướng.

 

*Phật tính  là thể bất sinh bất diệt của mọi loài theo quan điểm Đại thừa. Theo đó, mọi loài đều có thể đạt giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế.

Một thuật ngữ chỉ Phật tính khác là Bản lai thành Phật, nhưng ít phổ biến. Chủ ý có nghĩa là Phật tính ở mọi nơi, tất cả chúng sinh xưa nay vốn có Phật tính. Khái niệm này thường thấy trong các bộ kinh và luận của Đại thừa, như trong Đại thừa khởi tín luậnViên Giác kinh.

Hai, là Phật tánh hiếu nhân

Vương theo trí huệ dấn thân tới hoài

Cuối cùng ắt gặp Như Lai

Ba là Phật tánh hóa hoài duyên nhân

Khai phát công đức thậm thâm

Thành tựu Phật quả mười phân vẹn mười

Cõi tâm vô thượng thảnh thơi

Chẳng còn Bị, Tại xoay đời đảo điên

Nương theo Tam Pháp hiện tiền

Một tâm bất thối đi lên Phật Đài (1010)

 

Một làgiáo pháp Như Lai

Ấy là Tam Tạng* chứa lời thuyết minh

Ấy là Thập Nhị Bộ Kinh

Gồm Kinh, Luật, Luận phân minh rạch ròi

Hai làhành pháp tuyệt vời

Ấy là pháp Phật gồm nơi Tam Thừa

Một làTứ Đế công phu

Khổ Tập Diệt Đạonhư như hiện tiền

Hai làThập Nhị Nhân Duyên

Chiếu kiến duyên khởi nên Duyên Giác Thừa (1020)

 

*Chỉ Tam Tạng Kinh là ba bộ kinh quan trọng nhứt của Phật giáo, chép lại tất cả lời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, tạo thành một nền giáo lý và triết lý rất cao siêu của Phật giáo.

Tam Tạng Kinh gồm ba bộ: Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng.

Ba là Lục Độ công phu

Ấy hạnh Bồ Tát đại thừa giác tha

Chúng sanh Bị Tại sa đà

Thanh Văn, Duyên Giácvượt qua vô thường

Từ hỏa nội đắc thanh lương

Công phu Lục Độ mở chương Đại Thừa

Hạnh Bồ Tát quả du du

Chẳng còn Bị Tại như như Niết Bàn

Ba làchứng pháp vẹn toàn

Ấy pháp chứng đắc lành trong Tam Thừa (1030)

 

Lời vàng Đức Phật muôn xưa

Nương Tam Phật Ngữ khéo vừa chúng sanh

Một tùy tự ý ngữ lành

Là lời Phật tự ý mình bảo ban

Thuyết minh chân lý vẹn toàn

Hai tùy tha ý ngữ: nương thỉnh cầu

Của người học đạo nông sâu

Khế cơ đối trị ngõ hầu lợi tha

Tùy tự tha ý ngữ

Phối hợp cả Tự cả Tha vuông tròn (1040)

 

*Tam Phật Ngữ: cũng gọi là Phật Tam Ngữ, Tam Ý Ngữ. Chỉ cho 3 thứ ý ngữ của Phật

Tùy tự ý ngữ: Phật tùy thuận tự ý nói ra pháp nội chứng chân thật thực rõ ràng.

Tùy tha ý ngữ: Phật tùy thuận căn cơ chúng sinh mà nói các pháp phương tiện.

Tùy tự tha ý ngữ: Lời vừa tùy thuận tự chứng, vừa tùy theo đối cơ mà nói.

Vương Tam Phật Ngữ  vàng son

MởTam Phật Tánh diệu thường xưa nay

Một, tự tánh trụ tròn đầy

Ấy là Tánh Phật xưa nay vốn là

Hai, tánh Phật dẫn xuất ra

Ấy công phu định Thiền Na phục hồi

Tánh Phật sẵn trong mọi người

Chẳng qua tập nhẫn thói đời bạc đen

Một khi lọc sạch bùn đen

Tánh Phật ắt trổ hoa sen tuyệt vời (1050)

 

Ba, chí đắc quả rạng ngời

Một phen Bị Tại hết thời lung lăng

Bấy giờ nguyệt tỏ gương rằm

Phật Tánh hiển lộ vinh thăng Phật đài

Vượt qua Bị Tại dong dài

Trước nhờ Ngũ Giới cho ai vững vàng

Tiến lên những bước Niết Bàn

Sau nhờ noi dấu bước đàng Tam Quy

Một là qui Phật Mâu Ni

Hai là qui Pháp huyền vi Phật Đà (1060)

 

Ba: qui Tăng bậc xuất gia

Hiện thân sứ giả của nhà Như Lai

Ngoài quy y Phật bên ngoài

Ngoài qui y Pháp, Tăng ngoài thân tâm

Còn qui yPhật, Pháp, Tăng

Qui y Tam Bảo bên trong chính mình

Tự Qui Y Phật tròn xinh

Trọng niềm đương nguyện chúng sanh thệ nguyền

Giải mình đại đáo uyên nguyên

Phát tâm vô thượng tam thiên Phật Đà (1070)

 

Tự Qui Y Pháp bao la

Trong niềm đương nguyện thiết tha vô ngần

Thâm nhập kinh tạng thậm thâm

Trí huệ như hải mười phân vẹn mười

Tự Qui Y Tăng tuyệt vời

Trọng niềm đương nguyện kiếp đời chúng sanh

Thảy hết đại chúng xung quanh

Nhất thiết vô ngại vô sanh Niết Bàn

Tự Tam Qui.Vậy- rõ ràng

Là mở Tam Trí  vẹn toàn Tam Thân (1080)

 

*Tam Thân - 3 thân
Chư Phật có ba thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân.
1.- Pháp Thân: Chân-thân của Phật, đầy đủ vô lượng pháp công đức.

2.- Báo Thân: Do gây nhân công-đức nhiều đời mà hiển thị thân Phật trang nghiêm.

3.- Ưng Hóa Thân: Do Phật trí biến hóa nhiều thân, tùy theo căn cơ chúng sinh mà hóa độ.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em