Vu Lan Phần 1

Vu Lan Phần 1

VU LAN ĐẠI NAM

Như thị ngã văn: thời đức Phật

Đang hiện thân trên đất Kỳ Viên

Là nơi Tịnh Xá trang nghiêm

Do Cấp Cô Độc dựng lên cúng dường

Nhằm lễ Vu Lan Bồn tự tứ

Ấy buổi chư tăng tự xét mình

So lời vàng ngọc trong kinh

Với cuộc đời mình xem có đúng sai

Lời kinh dạy không ngoài Tam Học

Trước tiên là giới luật trang nghiêm (10)

Sao cho tròn giữ vuông gìn

Sát, đạo, dâm, vọng, tửu, yên năm bề

Tu túc giới phát huy trăm vẻ

Hai trăm năm mươi giới, chẻ chia

Giữ gìn ánh ngọc pha lê

Sao cho trăm thể Bồ Đề mãn khai

Rồi tối định- Tâm đài vắng lặng

Nhất đẳng Tâm thù thắng vô dư

Không ái ố chẳng hoan ưu

Như như đẳng niệm, du du định thiền (20)

Cảnh giới ấy dựng nền cho huệ

Soi chiếu cùng Tam Giới thập phương

Từ hỏa nội, đắc thanh lương

Từ vọng Tâm, mở chân thường diệu Tâm

Trai tăng chúng, thậm thâm phước huệ

Kiết hạ xong vào lễ Vu Lan

Bấy giờ tín chúng mười phương

Bèn đem lễ vật cúng dường Chư Tăng

Ngày thắng hội sao trăng cùng tỏ

Trăng ngoài trời soi đọ trong Tâm (30)

Ấy ngày tự tứ Nghiêm Sâm

Trăng Tâm tự chiếu cõi thâm cung mình

Để nỗi lòng tự mình chiếu diệu

Bằng trăng Tâm nội chiếu tóc tơ

Để tuần hoàn bợn, hoàn nhơ

Thảy đều soi tỏ chẳng chừa chút chi

Ấy cái nghĩa tự tri thù thắng

Oai lực này nhất đẳng thế gian

Con đường đi tới Niết Bàn

Rõ ràng đồng nghĩa con đường tự tri (40)

Chư Tăng chúng đồng quy kiết hạ

An cư xong một dạ chí thành

Lấy Tâm làm tấm gương lành

Soi cho tỏ mặt mũi mình trắng đen

Hạ vô úy đòi phen thử thách

Soi cho tường chỗ sạch chỗ nhơ

Từng kẻ tóc từng chân tơ

Ví như có chỗ nào chưa trọn lành

Thì một dạ chí thành khai báo

Để Chư Tăng đồng đạo đồng môn (50)

Đồng Tâm soi tỏ ngọn nguồn

Rửa cho Tâm bạn đẹp hơn mới là

Trong ý nghĩa lục hòa như thế

Mùa an cư Nhị Đế thăng hoa

Bấy giờ có bậc Tăng Già

Họ là Mục Thị tên là Kiền Liên

Nương cơ hội thông huyền diệu tịnh

Tinh tấn vào cõi định Thiền Na

Đắc tròn sáu pháp Ma Ha

Ấy là sáu pháp Phật Đà thần thông (60)

Một là Thiên Nhãn Thông soi suốt

Pháp mười phương vào một phương Tâm

Hai là Thiên Nhĩ Thông âm

Lắng mười phương một phương Tâm đại đồng

Ba là Túc Mạng Thông thấu suốt

Vô lượng đời mình, trước đến sau

Bốn Tha Tâm Thông nhiệm mầu

Một soi cho tỏ lòng nhau vạn loài

Năm Thần Túc Thông- “hài vạn dặm”

Một sẩy chân đất thẳm trời xa (70)

Vượt vô lượng cõi Thiên Hà

Sáu là Lậu Tận Thông, là lắng trong

Bao nhiêu nhơ bẩn trong lòng

Vô minh diệt tận thong dong Niết Bàn

Bấy giờ bậc đầu hàng đệ tử

Một vượt qua cửa vũ thông huyền

Thì điều nghĩ đến đầu tiên

Là tìm cho đặng mẹ hiền vong nhân

Là vì đối với chân hiếu tử

Thì dù lành, dù dữ mẹ ta (80)

Vẫn là, vẫn mãi mãi là

“Mẹ hiền của trái tim ta” vạn đời

Và, với sức tuyệt vời thiên nhãn

Chiếu thần thông soi sáng mười phương

Khắp cùng ba nẻo sáu đường

Từ thiên cung đến tận cùng âm cung

Tìm mỏi mắt con chừng thấy mẹ

Nghe tim con chia xé làm đôi

Trời làm chi cực mấy trời

Ai kia chẳng phải mẹ tôi là gì? (90)

Hỏi mẹ tội tình chi như thế

Mà hóa thân ngạ quỷ dường kia

Cạn cùng xơ xác thân ve

Ốm o, đen đủi như que củi tàn

Đầu đã lớn bụng càng to ỏng

Cổ họng thì như ống chỉ tơ

Miệng to ăn mấy cho vừa

Họng nhỏ như ống chỉ tơ… lấy gì?

Hình thể ấy cực kỳ “ hình tượng”

Bụng ỏng to cổ trướng gan sưng (100)

Ham ăn cái miệng to đùng

Vì ăn chẳng đặng, vì chân họng này

Rõ là lực chẳng tày Tâm vậy

Tâm ưng mà lực ấy khôn ưng

Khiến Tâm thêm cực quá chừng

Vì chân lòng nọ biết chừng nơi mô

Thấy cái cảnh mẹ chừ trả nghiệp

Lòng Mục con chi xiết đoạn trường

Bèn dùng bình bát thập phương

Nhứt bát thiên gia phạn thường độ nhân (110)

Mà dâng ngạ quỷ mẫu thân

Nào cung ngạ quỷ hóa thân Thanh Đề

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em