Vu Lan Phần 3

Vu Lan Phần 3

Vội vàng chạy ra đàng vực dậy

Hỏi đầu đuôi phải quấy nguồn cơn

Nghe lời con tỏ thiệt hơn

Mụ bèn cao giọng thề luôn ý rằng:

Nếu mẹ chẳng cúng năm trăm vị

Đúng như lời mẹ kể thì… thì… (230)

Chưthiên bắt hồn mẹ đi

Đày vô địa ngục A Tỳ cũng cam!

Vốn quen thói thề sàm thốt sỡ

Mụ Thanh Đề đâu ngỡ giờ thiêng

Lời vang lập tức ứng liền

Vừa vô tới cửa bụng liền nghe đau

Thoắt cái, một tuần sau mụ chết

Và hồn liền xa riết một hơi

Cõi kia tối đất tăm trời

Vô Gián ngục để danh người điêu ngoa (240)

Vô gián có nghĩa là không dứt

Là cực hình ray rứt liên miên

Khổ đau liên tục liền liền

Không hề có một thoáng êm lặng nào

Ấy do cái tâm bào nó khiến

Cái lương tâm nó ứng hiện ra

Nó làm cho con người ta

Hễ phạm điều ác thì tha thì hồ

Mà ray rứt, mà cô mà độc

Mà thẹn thùng, mà nhức, mà đau (250)

“ Trăm năm trong cuộc bể dâu

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay…”

Cái ai đó giờ đây chính thị

Là Thanh Đề nhứt qủy nhì ma

Lo ăn lo nhậu không hà

Bỏ bê việc cửa, việc nhà, việc tâm

Cứ như thế xa dần Diệu Đế

Lại xa dần Phước Tuệ Song Tu

Sát- Đạo- Dâm- Vọng lu bù

Tử sinh kinh cựu xuân thu mỏi mòn (260)

Trở lại chuyện người con La Bốc

Tự bình sinh vẫn dốc một lòng

Kính nhờ Phật đạo vô song

Tròn vuông hiếu đạo vốn trong luân thường

Trước nay vẫn ấp ôm nguyện ước

Được xuất gia làm một Tỳ Kheo

Một đời sống cảnh khó nghèo

Để vào cái đức cao siêu Phật Đà

Nên khi mẫu thân đà khuất bóng

La Bốc bèn để đúng ba năm (270)

Tư trang bên cạnh mộ phần

Thọ trì trai giới mười phân vẹn mười

Lại tụng niệm lần hồi kinh kệ

Hồi hướng về cha mẹ hương linh

Hiến dâng vẹn khối hiếu tình

Cầu cho cha mẹ siêu sinh cõi trời

Xong đâu đó thảnh thơi tấc dạ

Bèn tìm về Tịnh Xá trang nghiêm

Cầu xin đấng đại thánh hiền

Xuất gia tu Phật báo đền mẹ cha (280)

Nhờ hiếu nguyện bao la rất mực

Chẳng bao lâu La Bốc nhập thần

Thoắt nhiên chứng ngộ pháp thân

Nương theo đó, mở lục thông nội tàng

Ôi! Hiếu nguyện ! Muôn vàng tiềm lực

Cái nỗi lòng rất mực thần hôn

Nó cho tâm vượt Càn Khôn

Nó cho cá vượt Vũ môn thành rồng

Mục Tôn Giả thần thông quảng đại

Mỗi do tâm ái ngại mẹ hiền (290)

Nên khi nhãn đã thông thiên

Thì việc thiên nhãn đầu tiên vận dùng

Là soi suốt muôn trùng vũ trụ

Xem phận người lành dữ nơi nao

Hỡi ơi! Ruột xé gan bào

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Bèn đem bát cơm dâng lên mẹ

Nhưng… như trên chuyện đã kể rồi

Như trên chuyện đã kể rồi

Bèn tìm đến Phật khúc nôi tỏ bày (300)

Và đức Phật chỉ bày diệu pháp

Rằng: mẹ ông tội ác đã nhiều

Tà kiến, ác kiến đủ điều

Lấy ma làm Phật trăm chiều si mê

Để tự chuốc A Tỳ địa ngục

Tự trả bao nhiêu cực nhiêu hình

Thuở sống ăn nhậu linh đình

Những món chẳng phải tự mình làm ra

Mà cướp của người ta để hưởng

Sát, đạo, dâm, vọng luống không từ (310)

Kết nên nghiệp quả bây giờ

Muốn giải nghiệp chướng phải nhờ mười phương

Nhân lễ Vu Lan Bồn tự tứ

Mười phương tăng hội đủ về đây

Cơ duyên khéo nhiệm mầu thay

Vì mùa kiết hạ tới nay mãn kì

Ấy là lúc tăng ni vừa trải

Thời an cư tỉnh lại thanh tâm

Cho nên hội đủ oai thần

Hiến sức chú nguyện mà nhân gấp mười (320)

Lực tương tác ông thời đã rõ

Sức độ trì tế độ sâu xa

Con đường chú nguyện bao la

Của ngôi tăng bảo ắt là hiển nhiên

Vậy ông hãy chớ nên chậm trễ

Lo sắm sanh của lễ cúng dường

Thức ăn trăm món thanh lương

Trái cây năm sắc âm dương ngũ hành

Lại sắm sẵn giường lành nệm tốt

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, trầm hương (330)

Món ăn sạch sẽ tinh tươm

Đựng trong Bình Bát cúng dường trang nghiêm

Đoan cung thỉnh thánh hiền chư vị

Đồng quang lâm dự lễ Trai Tăng

Vu Lan tháng bảy tròn trăng

Cơ duyên lễ hội hoa đăng trọn lành

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em