Vu Lan Phần 4

Vu Lan Phần 4

Những vị chứng vô sanh đạo quả

Từ mười phương Tịnh Xá về đây

Phước cao, tuệ lại tròn đầy

Công phu sám nguyện khéo vuông hay tròn (340)

Lại các vị tu non tu núi

Một mình tu Tam Muội thần thông

Ví như bồ tát Diệu Âm

Đắc mười sáu phép thần thông rỡ ràng

Một là tướng Diệu Tràng Tam Muội

Thứ đến là Tam Muội Pháp Hoa

Tinh Đức Tam Muội! Thứ ba

Trúc Vương Hỷ Tam Muội là thứ tư

Thứ năm là: Vô Duyên Tam Muội

Thứ sáu là: Tam Muội Hư Không (350)

Trí Ấm Tam Muội mênh mông

Bảy: Giải Nhứt Thiết Chúng Sanh tiếng lời

Tám: Tận Nhứt Thiết ngời Tam Muội

Chín: Thanh Tịnh Tam Muội trong ngần

Mười là Du Hí Thần Thông

Cho ta Tam Muội thong dong biển trời

Mười một: Huệ Cự ngời ánh sáng

Ngọn đuốc thiền tỏ rạng thiên lương

Mười hai là: Trang Nghiêm Vương

Tam Muội Bồ Tát thập phương du hành (360)

Mười ba: Tịnh Quang Minh Tam Muội

Rất quang minh rất đổi tịnh thanh

Mười bốn : Tịnh Tạng Phương Danh

Ấy là Tam Muội trong lành tạng tâm

Mười lăm: Bất Công Đồng Tam Muội

Tam Muội này rất đổi uyên nguyên

Không chia không chấp nhị biên

Mười sáu: Tam Muội Nhật Triền vô song

Ấy Bồ Tát Diệu Âm Tam Muội

Định thiền na mở lối Niết Bàn…(370)

Lời Phật chỉ dạy rõ ràng:

Mẹ ông nặng nghiệp khó toan giải trừ

Muốn như nguyện phải nhờ nguyện lực

Của mười phương Đại Đức Sa Môn

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Một người: dầu có bao năng lực

Có cách chi bằng sức đông người

Huống chi nhân quả luật trời

Muốn chuyển được biển, muốn dời được sông (380)

Ắt phải cậy cộng đồng nguyện lực

Lại cậy thêm cái đức đương cơ

Một lòng hiếu thảo ban sơ

Cộng thêm một đức công phu tu hành

Để lục thông tụ thành viên mãn

Ấy là điều cơ bản mà ông

Cộng thêm thỉnh nguyện mênh mông

Mà ông hướng tới cộng đồng sơn môn

Ắt sẽ giúp ông tròn ước nguyện

Giúp mẹ già thoát Điện Diêm Vương (390)

Tương ứng với cảnh tâm trường

Mẹ ông đã tạo để vương mình vào

Lời Phật dạy xiết bao chánh lý

Nhân quả kia tuy “kỷ” mà “tha”

Một trăng rọi sáng bao nhà

Một thiện chủng nở bao hoa trái lành

Một tấm lòng nhiệt thành vô lượng

Tứ đẳng tâm hồi hướng vô biên

Ắt cho hiệu quả nhãn tiền

Cứu người ác đọa triền miên luân hồi (400)

Lý đã chính, sự thời phải ráng

Mục Kiền Liên La Hán thần thông

Hiếu tình thượng đẳng vô song

Nghe lời Phật dạy, trọn lành kính tin

Bèn thành khẩn sắm liền lễ vật

Đúng như nghi thức Phật chỉ bày

Những phương tiện rõ khéo hay

Để cho tướng ấy tánh này tương ưng

Đoạn thành khẩn cung nghinh chư vị

Thánh hiền tăng vân thủy mười phương (410)

Mỗi người là một đạo trường

Với đủ phước tuệ Kim Cương Bồ Đề

Chư La Hán tụ tề đông đủ

Cảm tấm lòng hiếu tử lâm li

Dẫu đà chứng quả vô vi

Vẫn giữ vẹn nếp Mâu Ni khiêm hòa

Cuối đầu hạnh xuống mà đảnh lễ

Các “bạn tu” đồng tuế đồng song

Thiết tha dâng trọn nguyện lòng

Cầu chư tôn giả cộng đồng đoái thương (420)

Chuyển oai lực kim cương vô thượng

Giải oan khiên nghiệp chướng mẹ già

Bấy giờ các bậc Tăng Già

Nghe lời khấn nguyện thiết tha hiếu tình

Ai nấy thảy nảy sinh Bi Mẫn

Thảy nguyện lòng độ tận oan khiên

Bèn dùng cất giọng thần lên

Mà tâm huyết tụng lời thiêng Phật Đà

Lời kinh đấng Thích Ca từ phụ

Trao gởi người- thần chú độ sanh (430)

Hóa nghiệp dữ, chuyển nghiệp lành

Diệu âm Bát Nhã long lanh chín tầng

Trong mỗi thoáng diệu âm thể hiện

Chở hằng sa ân điển nhiệm mầu

Công năng rửa sạch làu làu

Bao nhiêu tội chướng nặng sâu mê đồ

Cái lực tốt- lực Từ Bi hỉ ?

Có khả năng thần bí vô song

Có thể chuyển núi thành sông

Chuyển Sông thành Núi chuyển Đông thành Đoài (440)

Tứ Vô Lượng Tâm khai thịnh hội

Tâm bình thì thế giới cũng bình

Tâm vào cảnh giới vô sinh

Mở tứ nhiếp pháp đẹp tình độ tha

Một: là bố thí- là ban phát

Là chia xương xẻ nạt cho người

Hai: Ái ngữ – là trao lời

Những lời nâng dắt giúp người đứng lên

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em