Vu Lan Phần 5

Vu Lan Phần 5

Ba: lợi hành-cần chuyên nghĩa cử

Chẳng tiếc công tiếc của giúp người (450)

Ấy là tâm Phật tuyệt vời

Của người chứng ngộ nụ cười tánh không

Bốn: đồng sự là dùng pháp nhãn

Để chiếu soi căn tạng thế nhân

Khéo tìm mọi cách thân gần

Đặng giúp chúng sanh mười phương vẹn mười

Nhờ sẵn hạnh Nhân Hoàn tứ nhiếp

Nên chư tăng nhất thiết đồng tâm

Chí thành chú nguyện pháp âm

Góp hạnh lực cả cộng đồng Già Lam (460)

Mà hóa giải niềm oan mỗi nghiệp

Của bao nhiêu tội nghiệp Thanh Đề

Hóa nên cõi Ngục A Tỳ

Đọa đày bao kẻ si mê trên đời

Ấy gọi cộng nghiệp thời cộng cảnh

Ví dụ như khi sống tánh tham

Lời rằng: “tham thực cực thân”

Thác thành ngạ quỷ ăn năn muộn rồi

Sống, cái họng mãi nhồi mãi tọng

Bao nhiêu là chả phụng nem công (470)

Bao nhiêu vảy cá vi rồng

Thác rồi cổ họng nhỏ bằng lỗ kim

Chẳng mấy chốc còn nem còn chả

Chỉ mỗi còn xương cá lông heo

Mà dù có được chút cheo

Thì với cái lỗ họng nghèo: lỗ kim

Thì ngoài cái miệng thèm nhỏ dãi

Chẳng còn phương tọng đại món thèm

Vì chân lỗ họng cây kim

Lấy chi mà tọng món thèm vào thân (480)

Chẳng những thế, món ăn tới miệng

Lại hóa ra những miếng sắt, đồng

Từ lò bát quái nấu nung

Chưa vô tới miệng đã rừng rực sôi

Kể sao xiết khúc nôi khi ấy

Lực bất tòng tâm vậy. Đúng thay!

Đọa đày cho hết đọa đày

Mình làm mình chịu, tội này ai hay

Lý như vậy rõ ràng như vậy

Thực trạng A Tỳ ấy khác chi (490)

Tuy nhiên nhân quả luật quy

Cũng tùy nơi thức, cũng tùy nơi tâm

Ấy nguyên lý thậm thâm Phật đạo

“Nhất thiết duy tâm tạo” nhiệm mầu

Bởi vì trời đất là nhau

Âm dương là một trước sau là mình

Và tứ đẳng tâm sinh nguồn cội

Đủ oai thần chuyển đổi nghiệp duyên

Trần thanh bao nỗi trược phiền

Tạo nên địa ngục xích xiềng vọng tâm (500)

Và, chư vị cộng đồng La Hán

Nương theo nguyện Địa Tạng quang minh

Họp đồng chú nguyện tâm kinh

Dùng năng lực của tâm linh nhiệm mầu

Mà chuyển hóa cõi đau cõi khổ

Cõi Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Sân, Si

Thành ra cõi tịnh Mâu Ni

Cõi tâm Hỷ Xả Từ Bi tuyệt vời

Và, Thanh Đề, từ nơi tâm cảnh

Ngũ độc kia- bạc Hạnh- bạc Nghi (510)

Tham Sân Si- lại Mạn Nghi

Từ nơi ác cảnh A Tỳ vọng tâm

Mà vươn tới thanh tâm lạc cảnh

Cõi tiêu diêu tự lắng thanh an

Cõi mà ngũ độc đa đoan

Không còn tác quái nghênh ngang lộng hành

Để làm tối màu xanh của nắng

Để làm đen sắc trắng của mây

Để làm lệch cái xưa nay

Để làm lạc cái mặt mày ban sơ (520)

Cái ngũ độc nó từ đâu tới

Mà hại đời trăm mối tai ương

Đứng đầu ngũ độc vô lương

Là tham mở ngõ đoạn trường tân thanh

Khúc đoạn trường năm canh réo rắt

Năm cung chen tiếng sắt tiếng vàng

Khởi đầu cung bậc là tham

Tham Tài, Lợi, Sắc, Danh- tham Thực, Thùy

Tài lợi nọ ai kia chẳng ngóng

Nó thỏa thê cho vọng tâm này (530)

Nó trao phương tiện khôn tày

Cho thói ngũ dục vương mây chín tầng

Lục Căn với Lục Trần kết hợp

Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp- và

Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt… sa đà

Phương tiện tài lợi khéo mà trợ duyên

Ngoài tham bạc tham tiền tham lợi

Anh hùng bất quá mỹ nhân quan

Còn tham sắc mới kinh mang

Dễ ai vượt khỏi ải ham muốn này (540)

Rồi tới cái tham đầy ngã chấp

Cái tham danh mới thật đáng gườm

Nó gây bao cảnh đoạn trường

Nó gây bao cuộc hý trường xuân thu

Trong muôn cuộc lu bù chém giết

Cái tham danh nó thật kinh hoàng

Nó là chánh phạm rõ ràng

Một cổng thành để muôn vàn cốt khô

Tham danh nó không bờ không bến

Gà tức nhau vì tiếng gáy kia (550)

Những người cuồng vọng u mê

Muốn trên tất cả chẳng còn dưới ai

Muốn đệ nhất danh tài thiên hạ

Muốn thế gian duy ngã độc tôn

Cái tham chấp ngã trường tồn

Nó gây bao cuộc chiến trường xưa nay

Bên cái tham danh đầy hung hiểm

Là cái tham thực khiến hư đời

Bệnh tòng khẩu nhập ai ơi!

Rượu nồng thịt béo hư đời Tâm Linh (560)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em