Vu Lan Phần 6

Vu Lan Phần 6

 

Còn bao chuyện lình sình khác nữa

Cái lưỡi kia như lửa đốt người

Một khi nô lệ nó rồi

Đời đời kiếp kiếp ngậm ngùi vong nhân

Cuối cùng của vong nhân là cái

Đức tham thùy- ngủ ngáy linh tinh

Ngủ mê quên cả chính mình

Lú đi, lẫn lại- nguyên sinh kiếp người

Bên cái tham tuyệt vời phức tạp

Là cái sân bê bết vô song (570)

Một cơn lửa cháy nung lòng

Để tàn rụi cái thong dong ba đời

Giận mất khôn- ấy lời tục ngữ

Mất khôn rồi, ắt lú Tâm Linh

Lời nguyền “Duy Tuệ” ba sinh

Một cơn sân nọ đoạn trường nước non

Sau sân nọ, lại còn si nữa

Cái si mê nó lú lẫn đời

Nó làm tối đất tối trời

Lại làm mê mẫn tâm người đa mang (580)

Đức Phật chỉ con đường phía trước

Dặn dò ta thắp đuốc mà đi

Ngặt vì lại vướng cái si

Tâm lìa chẳng dứt, chân đi không rời

Độc si nó hại người lắm nỗi

Khiến tâm kia đắm đuối lục trần

Nẻo tinh tấn đẹp vô ngần

Dễ gì lê nổi bước chân lữ hành

Còn độc mạn! Sao đành hanh thế!

Tự coi mình như dế như giun (590)

Quên mình tại thế trầm hương

Ngỡ ta hạt bụi nẻo đường trầm luân

Cái Ty Mạn thập phần Ty Tiện

Nó con sâu con kiến vô ngần

Nó co nó quắp cái thân

Nó khúm nó núm đôi chân lạy quỳ

Rồi còn cái mặt kia của Mạn

Gọi tên là Kiêu Mạn- kiêu căng

Coi thiên hạ chẳng ai bằng

Cá mè một lứa lăng nhăng kiến ruồi (600)

Tóm lại, chỉ mình tôi là nhất

Ngoài Ty ra tất tật đều…tồi

Đều là thứ hạng cả thôi

Đều là thứ phẩm chả nôi nước gì!

Với tâm thức cuồng si như thế

Độc Mạn kia bén rễ đơm cành

Khiến cho nhân thế trở thành

Ngũ trược ác thế gió tanh mưa nguồn

Độc Nghi đứng cuối cùng ngũ độc

Ấy là niềm ngờ vực Nghi can (610)

Đã Nghi thì tất chẳng an

Thì Tịnh Độ với Thiên Đàng còn đâu

Lòng Nghi nó khoét- sâu đục suốt

Khiến cho bao kiến trúc nguy nga

Thảy đều sụp đổ tiêu ma

Bao hạnh phúc thảy hóa ra hý trường

Nó đầu độc lòng thương dạ mến

Nó bôi đen ý thiện niềm chân

Phá cho tan nát tình thân

Quậy cho băng hoại ân gần nghĩa xa (620)

Nghi, ấy có nghĩa là bất tín

Là không tin ở chuyện ngay lành

Không tin ở đức hiếu sanh

Không tin ở đạo trung thành Tâm Linh

Không tin lẽ công bình nhân quả

Không tin gương Hỷ Xả Từ Bi

Không tin ngoài cõi hữu vi

Còn có một cõi vô vi nhiệm mầu

Đã thiếu đức tin vào thiện mỹ

Thì con người chi khác mù đui (630)

Dù cho bươn bả ngược xuôi

Cũng không có được niềm vui tâm hồn

Trở lại chuyện chư tôn hiền đức

Thể theo lời ngài Mục Kiền Liên

Cầu xin hợp sức chú nguyền

Giúp cho mẹ thoát oan khiên tội tình

Bèn nương đức hiếu sinh trời đất

Lại nương theo tương tức lý mầu

Họp đồng chú nguyện thâm sâu

Kết quả rực rỡ nói đâu hết lời (640)

Khiến Thanh Đề từ nơi ngục tối

Thoắt siêu sinh lên cõi thượng thiên

Hưởng đầy phúc lộc chư thiên

Trong danh phận tiên nữ trên cung trời

Ấy gọi quả lành nơi địa ngục

Đúng như lời kinh Phật dạy rằng

Một tâm sớm gặp duyên lành

Ắt đặng hưởng sớm quả dành mai sau

Huống cảm ứng đạo giáo nan nghì

Những sinh linh nhất thể tương quan (650)

Phật Tâm há dễ nghĩ bàn

Chiếc bè lau chở muôn vàng tội nhân

Thành quả ấy mười phân rực rỡ

Ngoài mẹ Thanh Đề của thánh tăng

Còn bao ngạ quỷ vong nhân

Trong chín cõi ngục vong thân đọa đày

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em