Vu Lan Phần 7

Vu Lan Phần 7

 

Thảy đều được ơn dầy vũ lộ

Của cộng đồng Tăng Lữ truyền trao

Khiến cho hạn gặp mưa rào

Và bao tội nghiệp chất cao nghìn trùng (660)

Thảy đều được thuận tùng hòa giải

Như sắc kia thoắt lại thành công

Và bao lũy thép thành đồng

Của Diêm La Thập Điện trùng trùng vây

Thảy đều biến tan ngay thành mộng

Để bao quỷ hồn sống bên trong

Thảy đều thoát khỏi ngục trung

Siêu sanh đôi cảnh giới trong sáu đường

Thật nhiệm mầu thay trường Sám Nguyện

Khéo tại duyên chuyển nghiệp chúng sanh(670)

Chuyển từ nghiệp dữ sang lành

Nhứt tâm khổ niệm hồng danh Di Đà

Để từ đấy trải qua bao kiếp

Noi theo gương tâm huyết báo đền

Của Đại Hiếu Mục Kiền Liên

Cứ tiết tháng bảy vào đêm trăng rằm

Nhân dịp lễ Trai Tăng Tự Tứ

Khi Chư Tăng hội đủ thành viên

Trai Đàn bèn được dựng lên

Để cầu xóa tội trược phần vong thân (680)

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt

Gió heo may lạnh buốt xương da

Lòng nào lòng chẳng thiết tha

Cõi dương còn thế nữa là cõi âm

Theo lời đấng thiên nhân sư dạy

Tự bao đời, tục ấy truyền ngôi

Ai ơi nghĩ lại mà coi

Trong vạn hữu mới có loài người ta

Là biết kính ông bà cha mẹ

Biết ngưỡng trông Thất Tổ Cửu Huyền (690)

Biết ơn cốt nhục đáp đền

Biết nghĩa “Hiếu Đạo Vi Tiên” nhiệm mầu

Các sinh vật địa cầu dẫu sẵn

Cái bản năng chăm bẳm con mình

Thiết tha phụ mẫu chi tình

Cù lao chín chữ cũng dành cho con

Nhưng cái tấm lòng son hiếu thảo

Ánh kim cương của đạo làm người

Cái thiên tinh đẹp tuyệt vời

Nó làm nên phẩm giá đời người ta (700)

Nó khẳng định người là linh thể

Và người là chủ thể thế gian

Thiên lương chẳng thể nghĩ bàn

Lương tri cao cả sánh ngang thánh thần

Nó khẳng định rằng “Nhân Vi Quý”

Rằng người là nhân vị vô song

Loài người đứng giữa non sông

Nguy nga đức hiếu dạy trong nhân thừa

Đức hiếu ấy sẵn thừa tâm tạng

Lại nương duyên khai sáng đạo tràng (710)

Kết thành thắng hội Vu Lan

Báo ơn phụ mẫu cưu mang chín tầng

Từ hiếu cảm mười phân thâm trọng

Các Đàn Na Tín Chúng mười phương

Lại nhân hiếu lễ cúng dường

Phóng tâm bi mẫn xót thương trong ngoài

Mà chẩn tế mười loài các đẳng

Chữ gọi rằng thập loại chúng sanh

Thơ xưa văn tế ghi rành:

Ấy là thập loại vong linh lạc loài (720)

Tiết đầu thu trai đàn khéo lập

Khởi từ tâm lân tức Từ Bi

“Nương nhờ Đức Phật Mâu Ni

Giải oan cứu khổ độ về Tây Phương”

Ấy những bậc dương dương hồ chí

Chí nam nhi hồ phỉ tiên phong

Tấc lòng đoạt núi tranh sông

Một phen khí tận vận cùng thảm thương!

Buổi thất thế, nắm xương lăn lóc

Giữa lâm sơn cùng cốc đìu hiu (730)

Từng phen một thuở hùng kiêu

Chút vong linh nọ liêu xiêu vật vờn

Nào những kẻ văn thơ lỗi lạc

Kiếp tằm tơ đến thác còn vương

Lập thân tối hạ văn chương

Mài tim vắt óc vạn trường lắm phen!

Trường danh nọ đua tranh chữ nghĩa

Bả vinh hoa lừa kẻ văn nhân

Một phen vĩnh biệt dương trần

Hồn khô xác lạnh nương thân nơi nào ? (740)

Nào những kẻ mũ cao áo rộng

Phận quan quyền lương đống hiển vang

Ngựa xe võng lọng xênh xang

Ban phúc giáng họa nghênh ngang một thời

Duy lý Dịch đầy vơi đã rõ

Quá đầy thời ắt có khi vơi

Cho nên phúc họa đạo trời

Khi lên chín bậc lúc rơi chín tầng

Một lỡ bước sa chân uổng tử

Tấm thân không nấm mộ mà chôn (750)

Thi hài nằm giữa bãi, nương

Bao năm dãi gió dầm sương cô hồn

Nào những kẻ thương buôn hám lợi

Bị ma tiền nó gọi nó kêu

Nó xúi nó giục đủ điều

Nó ràng nó buộc bốn chiều không gian

Nó nhuộm đục Tâm, Can,Tỳ, Phế

Nó che mờ Nhãn, Nhĩ, Thiệt, Thân

Nó làm của cải phù vân

Hóa thành ngẫu tượng linh thần bạc đen (760)

Thấm thoắt chở bao phen chợ lợi

Chợt ngày kia trời nổi phong ba

Thế rồi của cải tiêu ma

Bản thân khách cũng hóa ra… vong hồn

Xác tứ cố chẳng chôn chẳng cất

Hồn vô thân biết núp vào đâu

Thôi thì bãi sậy bờ lau

Một dòng nước chảy cây cầu bên trên

Lại những kẻ yếu mềm phận gái

Khách má hồng ngang trái truân chuyên (770)

Ngày nào xinh đẹp như tiên

Trải qua một trận đảo điên phong trần

Mỹ nữ đã hóa thân xú phụ

Vãng lai phong như thử tình đời

Một phen trâm gãy bình rơi

Nắm xương bạc mệnh gởi nơi bụi đời

Còn hồn nọ vật vờ nương bãi

Chỉ trông chờ Tự Tại Quán Âm

Ra tay vớt kẻ trầm luân

Khỏi nơi cát lỡ bụi lầm oan khiên (780)

Lại những kẻ bút nghiên lều chõng

Một giấc Hoàng Lương Mộng đa mang

Mười năm đèn sách gian nan

Soi kinh nấu sử dở dang phận người

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em