Vu Lan Phần 10

Vu Lan Phần 10

 

Quán Tự Tại… hiển dương Bát Nhã

Trí Tuệ Ba La Mật hiển phô (1010)

Trong thực hữu, có hư vô

Thiên thu xây dựng cơ đồ Tâm Linh

Quán tự tại hành thâm Bát Nhã

Soi thấu Năm Uẩn cả đều không

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức …đồng

Chỉ là hư vọng vốn không có gì

Vì chi có chẳng chi thực hữu

Chẳng qua là mắc mứu nhân duyên

Trùng trùng duyên khởi triền miên

Một khi duyên rã Sắc liền hóa không (1020)

Khi đã thấu Sắc Không bất nhị

Bồ Tát vương trong ý nhất như

Chứng vào thực tướng vô dư

Vượt khỏi khổ ách thiên thu buộc ràng

Trở về cõi Niết Bàn tự hữu

Cõi chân tâm thành tựu chính mình

Cõi thường trụ, cõi vô sinh

Vô hữu khủng bố viễn tình thế gian

Trở về cõi thênh thang vô ngại

Cõi vô sơ bất tại nhiệm mầu (1030)

Cõi không trước cõi không sau

Không trên không dưới không đầu không đuôi

Cõi chân phúc tuyệt vời chân phát

Cõi nguy nga Tịnh Lạc Ngã Thường

Cõi che chở cõi yêu thương

Từ Bi Hỷ Xả đạo trường Quan Âm

Trên cơ sở cái không tánh nọ

Mà Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha

Chứng đắc A Nậu La Đa

Tam Miệu Tam quả Phật Đà Như Lai (1040)

Để cứu độ trong ngoài pháp giới

Giác ngộ cho ngàn nỗi vô minh

Giải oan cho vạn oan tình

Giải thoát cho mọi vong linh ba đường

Thần chú Bát Nhã thường chú nguyện

Đủ lực thần hoán chuyển Tam Tai

Thủy phong hỏa khắp trong ngoài

Lại thêm Bát Mạn đeo đai kiếp người

Bát Mạn ấy tâm nơi hoàn cảnh

Khiến cho ta giảm hạnh tu hành (1050)

Địa ngục ngạ quỷ súc sanh

Châu Uất Đan Việt khiến mình lười tu

Cõi trường thọ vô tư vô tưởng

Cõi Manh, Lung, Ấm, luống nan cầu

Thế trí biện thông –ví dầu

Thông minh thế sự, nhớ đâu tu kỳ

Ngoài Bát Mạn làm suy trí tuệ

Còn Bát Ma xin kể dần ra

Thứ nhất là phiền não ma

Thất tình lục dục làm ta mê mờ (1060)

Hai: Ngũ Ấm Ma thừa sức mạnh

Hay chăm tâm làm chánh vì vương

Ba: Tứ Ma đại tai ương

Tạo nên chướng ngại trên đường tiến tu

Bốn: là Thiên Ma từ cõi nọ

Tên là Tha Hóa Tự Tại Thiên

Ma này phá hoại tâm thiên

Khiến cho hành giả đảo điên mộng trường

Rồi tới Ma Vô Thường, Vô Lạc

Vô Ngã Ma dối gạt môn đồ (1070)

Phỉnh rằng cứu cánh hư vô

Vô Tịnh Ma, cuối cùng đưa người vào

Cõi bất tịnh lao xao ngũ trược

Đưa hồn vào cõi ngục Âm Ty

Hoặc khi chưa dứt thọ kỳ

Thì thành quỷ nọ ma kia đứng đường

Tiết tháng bảy mười phương Bồ Tát

Cùng Thánh Hiền Tăng các tòng tâm

Họp đồng Sám Nguyện vong nhân

Cầu cho thảy thảy được phần siêu thăng (1080)

Tác giả

Huỳnh Uy Dũng

Hoàn thành ngày 01 tháng 06 năm 2009

(Nhằm ngày 09 tháng 05 năm Kỷ S

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em