Sám Nguyện An Tịnh - Lời Thưa

Sám Nguyện An Tịnh - Lời Thưa

LỜI THƯA

SÁM NGUYỆN AN TỊNH là Tập Thơ Kinh đầu tiên trong số những Tập Kinh có nhan đề chung là

ĐẠI NAM TÂM KINH.

( Kinh Lòng của Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến)

Như nhan đề đã nói trên: nội dung của Sám Nguyện là cầu nguyện, chú nguyện cho người đang sống (An) cũng như người đã khuất (Tịnh). Đó là mục đích và để đạt được mục đích này, SÁM NGUYỆN AN TỊNH đã, và sẽ gắng hết sức mình để giới thiệu cái phương tiện thù thắng nhất Nhân Hoàn: Phật Pháp.

Với Phật Pháp thậm thâm vi diệu, chúng ta sẽ đạt được cứu cánh giải thoát, đồng thời đạt được mục đích mưu cầu được sự bình an cho người còn, cũng như sự hy sinh cho kẻ khuất.

Phật Pháp sâu xa đâu có thể đôi lời mà tỏ được.

Cho nên, chỉ còn một cách:

Xin mời quý vị đọc qua

 

Kính

HUỲNH UY DŨNG

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em