Sám Nguyện An Tịnh Phần 01

Sám Nguyện An Tịnh Phần 01

Sám Nguyện An Tịnh - Phần 01

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng

 

Xứ Bình Dương thái bình dương thế

Tự bao đời Diệu Đế Linh Ân

Đạo tràng lập hội mùa Xuân

Cầu an trăm họ xa gần Bắc Nam

Trăm linh tám Già Lam Tăng vị

Góp hạnh lành cao quí Tăng thân

Lục hoà sẵn mối trong Tâm :

Giới hoà giữ vẹn tinh thần đồng tu

Kiến hoà đồng giải Xuân Thu

Lợi hoà hoan hỉ đắp bù đồng quân (10)

Thân hoà đồng trú tương thân

Khẩu hoà vô tránh mười phân vẹn mười

Ý hoà đồng duyệt tươi mươi

Trăm người như một, một người như trăm

Trăm linh tám vị tăng thuần thiện

Góp sức thần chú nguyện Ma Ha

Cầu cho cõi nước Nam ta

Đặng Hồng Ân của Phật Đà mười phương

Ban rải khắp quê hương Âu Lạc

Lượng Hồng Ân như cát sông Hằng (20)

Bàn tay ai trỏ vầng trăng

Lời kinh ai gọi bóng hằng lên ngôi

 

Trên Bến Cát ngời ngời Bảo Tháp

Một trăm linh tám hạt Bồ Đề

Ngời ngời ánh ngọc Sao Khuê

Đại Nam Văn Hiến đẹp quê hương mình

Trăm linh tám giọng kinh trầm thống

Chở lời kinh lồng lộng Huyền Vi

Kết từ hạt ngọc Ma Ni

Hiển linh chánh pháp hộ trì quê hương (30)

Tâm linh khéo mở đường khai sáng

Sắc tức Không chở vạn ý lành

Một là vạn Đức hồng danh

Hai là vạn Hạnh vận hành Nghiêm Sâm

Ba là vạn Pháp nhứt tâm

Bốn là vạn Thiện thâm thâm vi huyền

Năm là vạn Tự quy nguyên

Hằng Sa Đức Phật trang nghiêm kiết tường

Tướng chữ văn vô lường công đức

Hiển oai thần trên ngực Thế Tôn (40)

Vận hành diệu thể càn khôn

Khai tâm pháp giới, khai môn đạo tràng

Tướng chữ Vạn trang hoàng như thị

Sắc tức Không bất như Tâm Kinh

Một soi thấu rõ chính mình

Chiếu kiến Ngũ Uẩn hữu tình giai không

Độ nhất thiết lao lung khổ ách

Ngũ ấm kia quét sạch làu làu

Một Tâm minh nguyệt nhiệm mầu

Niết Bàn tịch chiếu thiên thâu gương rằm (50)

Xá Lợi Tử ! Thấy chăng bát bất ?

Pháp giới này bất diệt, bất sanh

Một vòng chuyển hoá loanh quanh

Nhân đây Duyên đó mà sanh hoá hoài

Tự thể vốn Như Lai Vô Tướng

Chẳng thành không hoại – vốn Như Như

Bất cấu tịnh – chẳng sạch dơ

Chẳng qua vọng tưởng chia bờ thị phi.

Bất tăng bất giảm : y như thế

Bất Đoạn, Thường - Nhất, Nhị - vân vân … (60)

Gẫm ra trong cái phù vân

Của Pháp Giới có Chân Thân Diệu Thường

Tướng có thể đổi – nương duyên lý

Duy Thể thì như Thị - Như Như

Một khi rõ lẽ thực hư

Ắt ta trở lại an cư cõi mình

Cõi Chân Thường, Bất Sinh, Bất Diệt

Bất khả ngôn, khả thuyết nhiệm mầu

Bất thường, bất đoạn thiên thâu

Bất nhất, bất nhị - ngõ hầu như nhiên (70)

Xá Lợi Tử ! uyên nguyên như thị

Vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, … Lục trần

Lại vô Nhãn, Nhĩ, … Lục căn

Vô cả Tứ Diệu Đế cầm bằng như :

Vô minh cũng là Hư chẳng khác

Cả thị phi- thiện ác đôi đường

Cũng đều huyễn vọng vô cương

Vì chân bất đoạn bất thường là như

Vì Không tức Sắc – vì lẽ ấy

Mà “những điều trông thấy” chứng tri (80)

Thảy đều chẳng chứng đắc chi

Vô Trí diệc Vô Đắc y như là …

Mọi khổ ách chẳng qua mộng huyễn

Mọi nắng mưa, dâu biển, họp tan

Thảy đều giấc mộng kê vàng

Thảy tan tác cánh hoa tàn gió sương

Bồ Đề Tát Đỏa nương ý chỉ

Bát Nhã Ba La – Trí Huệ Quang

Vượt qua kinh cựu thế gian

Điên đảo Mộng tưởng trần hoàn Vô minh (90)

Đạt cứu cánh vô Sinh vô Cấu

Cảnh Niết Bàn vô Lậu vô Dư

Ba đời Phật tự muôn xưa

Cũng nương Bát Nhã mà tu - vạn đời

Để tinh tiến tới nơi cứu cánh

Là trở về Phật tánh như nhiên

Viễn ly tam chướng não phiền

Cho vầng trăng trở lại nguyên gương rằm

Bàn tay trỏ vầng trăng Chánh pháp

Dẫn người qua lầm lạc Vô minh (100)

Nhận lầm bóng ngọ là hình

Nhận lầm Ngũ Uẩn là mình. Khổ đau !

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em