Quyển 1 - phần 1

Quyển 1 - phần 1

Thi vịnh PHÁP HOA KINH

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng

 

Thành Vương Xá, một thời khai hội

Trời mưa hoa, sen xối nguồn Linh

Bạch hào tướng Phật quang minh

Rạng soi sáu nẻo vô minh luân hồi

Chư Bồ Tát, Trời, Người phủ phục

Vào định thiền na thực trang nghiêm

Vô lượng nghĩa xứ định thiền

Diệu âm vang động Tam Thiên diệu vời

Muôn chư Phật khắp mười phương Phật

Thị hiện thêm diệu mật y vàng (10)

Trang nghiêm thị hiện Niết Bàn

Tháp xây Xá Lợi rỡ ràng Phật thân

Tướng bạch hào* mười phân hy hữu

Hỏi nhân duyên nào tạo thành đây

Bồ Tát Di Lặc chắp tay

Hỏi pháp Vương Tử có hay sự tình

*TƯỚNG BẠCH HÀO:

Khoảng giữa hai chân mày của Thế Tôn có tướng Bạch Hào. Nhúm lông trắng xoay tròn về phía hữu, mềm mại như tơ đỗ-la-miên (tơ cõi trời), tươi trắng sáng suốt như ngọc “Kha-tuyết”

 

 

Xin ngài hãy: theo kinh nghiệm trước

Tự bao đời từng được trải qua

Mỗi khi vô lượng Phật Đà

Hiển bạch hào quang tướng nguy nga như vầy (20)

Từ giữa hai đầu mày của Phật

Có sợi lông trắng thật tinh khôi

Bỗng nhiên tỏa ánh sáng ngời

Chiếu soi rạng rỡ đất trời “ ba gian”

Khiến Một Vạn Tám Ngàn quốc độ

Thảy ngời ngời ánh lửa hoàng kim

Từ Vô Gián Ngục mà lên

Tận sâu cứu cánh cõi trên huy hoàng

Trong ánh sáng rất quang minh đó

Đã hiện ra vô số cát tường (30)

Của chư Bồ Tát mười phương

Cầu Phật quả nguyện cúng dường Thế Tôn

Lại thấy cảnh mười phương chư Phật

Tuyên thuyết kinh pháp thật tinh hoa

Như tiếng Ca-Lăng-Tần-Già

Ban cho sanh chúng hằng sa nhiệm mầu

*CA LĂNG TẦN GIÀ:

Một loài chim ở Ấn Độ tiếng hót rất hay và hòa diệu, thường được ví với tiếng Phật nói pháp.

 

Bao nhiêu cảnh tượng đâu kể xiết

Thảy nói lên một việc phi thường

Ấy là thập loại mười phương

Cùng tinh tiến bước lên đường Như Lai (40)

Ôi! Một ánh lông mày quang diệu

Soi nghìn xưa lại chiếu nghìn sau

Vì đâu duyên cớ nhiệm mầu

Xin Pháp Vương Tử một câu đáp lời

Pháp Vương Tử bao đời trước đã

Hiện thân làm thị giả Phật môn

Đáp lời Di Lặc từ tôn

Rằng : theo tôi xét ngọn nguồn xưa nay

Mỗi khi tướng lông mày hiển lộ

Cho mười phương quốc độ hiển vinh (50)

Làm cho quang diệu sinh linh

Là khi Phật sắp thuyết kinh nhất thừa.

Ấy là pháp chân như Phật tướng

Pháp Niết Bàn vô thượng vô song

Pháp rốt ráo pháp duy thông

Vô lượng quang vô lượng thọ đồng như như

Phật quả ấy vô dư tịch chiếu*

Tự độ tha độ* khéo tương đồng

Bởi vì sắc tức thị không

Nhưng trong không tánh lại đồng thể như (60)

 

Ấy tình nghĩa nhất thừa như thế

Cho chúng sanh diệu đế vuông tròn

Phật Tâm chung một cội nguồn

Vô chung vô thủy pháp môn Phật thừa

Diệu pháp ấy đương cơ đương hội

Gói tam thừa vào mối Liên Hoa

Thanh Văn Duyên Giác đâu xa

Cùng chung một cội Phật Đà vô sanh

Ai ngỡ tịch cái hành cái thức

Là đi vào cung bậc Niết Bàn (70)

Vì Chân vô lượng thọ quang

Phật Tâm vốn dĩ đạo tràng thần thông

*TỊCH CHIẾU

Tịch là như như bất động, chiếu là chiêu soi các nơi. Vì thể dụng của tự tánh cùng khắp không gian và thời gian, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, tịch chiếu bất nhị.

*TỰ ĐỘ ĐỘ THA

Tự: Mình, chính mình. Độ: cứu giúp. Tha: người khác.

Tự độ là tự mình cứu lấy mình, tức là tự mình lo tu hành, lập công bồi đức để tự giải thoát lấy mình khỏi luân hồi.

Độ tha là cứu giúp người khác.

Tự độ độ tha là mình tự cứu mình được rồi thì dùng cái kinh nghiệm ấy để cứu giúp người khác, để cho họ tự giải thoát được giống như mình.

Tướng nhiếp pháp ấy Chân phương tiện

Thể hiện Tâm bất biến tùy duyên

Độ tròn sanh chúng Tam Thiên

Ấy Tâm Bi mẫn uyên nguyên* diệu thường

 

*UYÊN NGUYÊN:Cội nguồn, ngọn nguồn.

 

 


Nên phải biết Niết Bàn La Hán

Chẳng qua là cõi tạm dừng chân

Vì Chân chưa vẹn diệu Tâm

Chưa tròn tịch chiếu thần thông Phật Đà. (80)

Thanh Văn cũng như là Duyên Giác

Chẳng qua là huyễn pháp nhất thời

Độ người nửa chặng đường thôi

Còn như muốn đạt tới nơi rốt cùng

Phật tri kiến tụ tuy như thị

Ắt là điều đức Thế Tôn nay

Muốn vì Đại Chúng hiển bày

Cho nên hiện tướng lông mày quang minh

Xưa có Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Xưa muôn xưa vạn đức muôn xưa (90)

Cũng từng tùy thuận căn cơ

Mà tuyên thuyết vẹn Tam Thừa độ sanh

Như có bậc Thanh Văn cầu thị

Thời Phật cao Tứ Đế pháp mầu

Khổ Đế là khổ là đau

Là cái hiện thực trước sau kiếp người

 

 

Tập Đế là muôn đời huân tập

Thành thói quen thành tật bẩm sinh

Trầm kha cái tật vô minh

Hại mình quên hết chính mình xưa nay (100)

Diệt Đế là muốn nay hết khổ

Thời phải tu phải sửa Tâm mình

Gọt cho sạch chứng vô minh

Một tiêu Tam Chướng ắt mình tự do

Đạo Đế là pháp do Phật thuyết

Cho Trời- Người đặng Diệt Khổ đau

Bát Chánh Đạo* bắt nhịp cầu

Cho đời vượt khỏi biển sâu luân hồi
 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em