Quyển 2 - phần 1

Quyển 2 - phần 1

Thi vịnh Pháp Hoa Kinh (Q2) - Phần 01

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng

 

Bấy giờ thắng nghĩa hoằng khai

Minh quang chiếu rạng linh đài tăng nhân

Và đấng tịch mặc năng nhân

Ngợi khen Ca Diếp tuyệt trần thông minh

Sớm hay ý huyền linh của Phật

Giải bày về diệu mật vô sanh

Viên dung rốt ráo ngọn ngành

Viên giác ngộ khắp chúng sanh ba ngàn

Với tuệ giác hoàn toàn thông suốt

Lời pháp tuôn như nước mưa xuân (10)

Một cơn cam vũ tường vân

Rưới khắp thảo thụ chẳng phân chủng loài

Cây cỏ vốn trăm sai nghìn khác

Có gốc lành nhánh ác đan chen

Có cây lạ có cây quen

Có giống sang lại giống hèn phân phô

 

Nhưng dù có cây to cây bé

Lá bàng to lá hẹ mỏng tanh

Bao nhiêu, trăm trận mưa lành

Cũng tùy sức nhận tinh anh Cam Lồ (20)

Đã một quá khứ từ bao kiếp

Một tiến trình gây nghiệp tánh kia

Khiến cho có chỗ chia lìa

Chỗ hấp thụ có xum xuê bọt bèo

Trận mưa pháp thân nhiều vô hạn

Chẳng phân chia nghĩa cạn tình sâu

Vô duyên ấy, lý đạo mầu

Tánh vô duyên ấy tròn câu đại từ

Cứ trau trút cơn mưa pháp vũ

Cho thật đều chẳng vụ lường đong (30)

Phép mầu tuệ giác vô song

Tưới cơn pháp vũ mênh mông hải hà

Cam vũ vốn chan hòa chốn chốn

Như cỏ cây thừa hưởng tùy duyên

Mỗi cây có thọ lượng riêng

Tùy theo to nhỏ, dưới trên rách lành

Như có những cây xanh đại thụ

Gốc bạt ngàn tính đủ mười ôm

Tán cây vầng vũ như non

Nhánh to, nhánh nhỏ, trăm muôn chòi mầm (40)

 

Lại có những cây gần như cỏ

Phận mong manh như có như không

Cũng là thảo thụ cộng đồng

Nhưng quý, nhưng tiện, nhưng đông, nhưng đoài

Tùy thụ lực mà dài mà vắn

Mà nhận lộc mưa chẳng bằng nhau

Phật pháp cũng thể khác đâu

Ban ơn mưa móc trước sau một niềm

Duy tùy ở phước duyên mỗi kẻ

Mà thắm nhuần diệu đế như như (50)

Cho tâm nhân hạt giống từ

Mà đơm hoa kết quả như thế nào

Dù Phật pháp sâu cao vô thượng

Như cơn mưa thịnh vượng mùa xuân

Nhưng còn tùy lẽ tương ưng

Lẽ tương giao, lẽ đồng tần số kia

Mà Phật tuệ huyền vi minh diệu

Được tiếp thu đa thiểu tùy căn

Một là được tuệ Thanh Văn

Tự khai tự mở lương năng tuyệt vời (60)

Để thấu được lẽ trời mầu nhiệm

Đạt niềm vui thánh thiện Niết Bàn

Niềm vui của sự bình an

Của sự tự tại ba ngàn đại thiên

Ấy là loại thấp hèn cỏ thuốc

Mà đã tiếp thu được dường kia

Như cao hơn một bậc thì

Được tuệ Duyên Giác huyền vi nhiệm mầu

Ấy thấu được lẽ sâu như thị

Của vòng tròn Thập Nhị Nhân Duyên (70)

Vạn hữu chẳng có uyên nguyên

Chẳng qua nhân nọ kết duyên kia thành

Từ vô minh sinh hành sinh thức

Danh sắc rồi Lục Nhập mà nên

Ái thủ hữu mãi biến thiên

Hòa sinh tử bệnh tử duyên nghiệp hoài

Thấu triệt được mười hai duyên ấy

Cỏ thuốc kia đứng dậy bậc trung

Thừa ơn vũ nọ đại hùng

Vượt qua khổ ải mênh mông nổi chìm (80)

Rồi đến bậc vô duyên đồng thể

Đại từ bi phổ tế quần sanh

Ấy là cây thuốc lớn xanh

Là bậc Bồ Tát sáng danh Phật thừa

Như Lai trổ cơn mưa pháp vũ

Với tâm bình đẳng tựa như không

Bi tâm nhất thể đại đồng

Chẳng phân lớn bé chẳng phân sang hèn

Cơn pháp vũ một phen xuất thế

Thảy đều ban pháp vị như nhau (90)

Chẳng phân quý tiện, nghèo giàu

Chẳng chia phận trước phận sau bao giờ

Cứ tùy ở căn cơ đối tượng

Mà có phần thụ hưởng khác nhau

Nhưng dù trước, nhưng dù sau

Cuối cùng cũng “đáo ngạn” đầu khác chi

 

Ba Thừa ấy cũng quy nhất đẳng

Đại Niết Bàn tĩnh lặng trang nghiêm

Tuy ba mà một cho nên

Chung quy cứu cánh gọi tên Phật Thừa (100)

 

Giữa đại chúng bấy giờ đức Phật

Sau khi tuyên lẽ thật Nhất Thừa

Bèn hướng về vị đương cơ

Ma Ha Ca Diếp, cao đồ Phật môn

 

Mà cất lời kim cương thọ ký

Trong vị lai khó thể nghĩ bàn

Sau khi phụng sự ba ngàn

Vạn ứng thế Phật đạo tràng tương lai

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em