Quyển 1 - Phần 2

Quyển 1 - Phần 2

                         THI VỊNH PHÁP HOA KINH QUYỂN 1 PHẦN 2

 

             Lại như có loại người thế đạt

           Tỏ lý mầu tương tác tương liên   (110)

                Phật bèn tùy thuận nhân duyên

     Tuyên thuyết Thập Nhị Nhân Duyên lẽ mầu

 

           Giúp chúng sanh vượt đau vượt khổ

           Thoát vô minh ắt tỏ luân hồi

                Vượt qua Tam Chướng mù khơi

     Tới bờ kia tịch tĩnh, vui Niết Bàn

 

           Lại như tới trước hàng Bồ Tát

           Sẵn Hùng Tâm vượt thoát vô minh

                Đặng mà phổ độ *quần sinh

     Đặng mà giáp mặt chính mình xưa nay  (120)

 

           Thì Phật lại chỉ bày lục độ

           Lấy hạnh kia bố thí làm đầu

                Tham Tâm do Ngã Chấp* sâu

     Chi chi cũng muốn quơ vào cho ta.

 

             Nên lấy bố thí mà trực phá

             Diệt cái tham do ngã chấp này

                   Song song bên phá có xây

      Phá Thân Tâm lại dựng gầy Bi Tâm

 

             Một thành tố của Tâm vô thượng

             Tứ đẳng Tâm vô lượng nhiệm mầu  (130)

                   Từ Bi Hỷ Xả cao xâu

      Bao suốt sau trước gom thâu đất trời

 

             Ấy Tâm Phật tuyệt vời vô tướng

              Vô lượng quang vô lượng thọ Tâm

                   Tư nghì bất khả* thậm thâm

      Tịch nhiên bản vị của chân Niết Bàn

 

             Bên cạnh bố thí ngàn công đức

             Là hạnh kỳ giới thực viên chân

                   Hiển thân tịch mặc năng nhân

      Đại phá Tam Chướng ma quân lẫy lừng   (140)

 

             Giới trì đặng định Chân hiển lộ

             Và Huệ kia bèn trổ Liên Hoa

                   Nguy nga Tam Học một tòa

      Độ người đắc quả Phật Đà như nhiên

 

           Bên trì giới có thêm nhẫn nhục

           Pháp thần thông nhị lập khéo thay

                Nhục mà Nhẫn được mới hay

     Cái lòng Ngã Chấp thày lay đâu còn

 

           Mối hẹn biển thề non vời vợi

                Cứ đi hoài đi tới Chân Như     (150)

                Nam Mô Ngã Phật Đại Từ

     Bất thối chuyển tới vô dư Niết Bàn

 

           Hạnh tinh tấn mở đàn thiền định

           Bước chân lên cõi tịnh nhất thừa

                Đi vào không tịch như như

     Để nghe chiếu diệu đại từ bi Tâm

           Là trí tuệ thậm thâm như thật

           Lục Độ Ba La Mật* là đây

                Nguyện chia phổ độ tròn đầy

     Ấy là mặt mũi xưa nay con người  (160)

 

       Nhưng Tam Thừa dẫu ngời Tinh- Lạc

           Vẫn chưa nên Đại Bát Niết Bàn

                Cho nên Phật đúng hoàn toàn

     Đức Từ Phụ của ba ngàn đại thiên

 

           Trong cái nỗi vô biên thương cảm

           Của cha lành trước đám con cưng

                Há đâu giúp rập nửa chừng

     Phải đem tất cả tấc lòng Từ Tôn

 

           Mà tận độ mười phương Hậu Duệ*

                Thành toàn cho trí tuệ Kim Cang   (170)

                Mệnh danh Đại Bát Niết Bàn

     Quả bây giờ mới được an tấc lòng

 

           Và trước lúc trao hồng ân Phật

           Đức từ tôn Nhật Nguyệt Đăng Minh

                Để cho thập loại chúng sanh

     Chuẩn bị Tâm mình đón pháp viên dung*

 

Đã thi chuyển thần thông Phật nhãn

           Sóng bạch hào tỏ rạng mười phương

                Việc xưa tôi đã tỏ tường

     Xét việc xưa để tự lường việc nay (180)

 

           Ấy là đức Như Lai hiện tại

           Cũng sắp đem pháp Đại Niết Bàn

                Mà trao cho cả Nhân Hoàn*

     Sau khi phóng ánh quang minh bạch hào

 

           Đại Bát Niết Bàn cao cả nhất

           Thể hiện tròn Tâm Phật vô dư

                Thường- Lạc- Ngã- Tịnh* như như

     Bất Cơ, Khát, Khổ, Não… chủ trược phiền

 

           Vào cảnh giới Vô Duyên bất nhị

            Nghe Tâm này đồng thể chủ Tâm   (190)

                Trong Tri Kiến Phật* thậm thâm

     Đồng thanh ca khúc viên âm diệu thường

 

       Cơ duyên mở đạo trường diệu pháp

           Liên Hoa tròn gương hạt vô sinh

                Sau đức Nhật Nguyệt Đăng Minh

     Lại lần lượt hai mươi nghìn Thế Tôn

 

           Cùng mở một đạo trường như thế

           Và cùng tên như thế Đăng Minh

                Và cùng thuyết Pháp Hoa Kinh

     Để khai tri kiến Phật xinh gương rằm.  (200)    

 

           Nếu Tam Thừa là trăng bóng khuyết

           Thì Phật thừa là nguyệt tròn gương

                Tri Kiến Phật khéo nên chương

     Một là biết Phật là thường là như

 

           Là bất diệt bất hư bất hoại

           Hai là tròn quảng đại thần thông*

                Đến đổi đức Phật sau cùng

     Của hai vạn đức Phật chung tên này

 

 

        Đức Phật ấy trước đây từng có

                Đám người con tên họ như sau    (210)

                Một là Hữu Ý con đầu

     Hai là Thiện Ý thắm sâu ý lòng

 

           Ba Vô Lượng Ý danh như thị

           Bảo Ý rồi Tâm Ý tiếp theo

                Sáu từ Nghi Ý nói điêu

     Hướng Ý, Pháp Ý thuận chiều Tâm Linh

     

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em