Quyển 1 - Phần 3

Quyển 1 - Phần 3

            THI VỊNH PHÁP HOA KINH 

 

           Tám chàng trai tròn xinh giống Phật

           Nối tông đường Đức Phật tương lai

                Tám chàng vương tử hùng oai

              Thống lĩnh bốn đại lục ngoài bốn phương  (220)

 

           Bấy giờ đấng nghiêm đường Vương Phụ

           Đã xuất gia chuyên chú tu hành

                Để rồi Phật quả viên thành

     Trở thành Đức Phật Đăng Minh cuối cùng

 

           Tám Vương Tử hào hùng bốn cõi

           Được tôn Vương Phụ “tới bờ kia”

                Thành đạo dưới cội Bồ Đề

     Bèn nhất tề bỏ ngôi về với Cha

    

     Cởi vương miện xuất gia đầu Phật

             Nguyện đời đời lại xuất thế gian   (230)

                   Một phen từ bỏ ngai vàng

      Giữ vai hộ pháp hàng ngàn vạn năm

 

             Bấy giờ Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

             Cũng xưng Minh Nghĩa mật nhất thừa

                   Tịnh Vô Lượng Nghĩa ngàn xưa

      Thuyết xong cũng nhập vào vô lượng thiền

 

             Tâm vào cõi như nhiên bất động

             Thêm vững vàng cuộc sống linh sơn

                   Bấy giờ trên đỉnh thiên môn

      Chư thiên cũng trải hoa thơm chúc mừng   (240)

 

             Mạn Đà La* thơm lừng phước huệ

             Hoa Mạn Thù đẹp nghĩa Tâm Linh

                   Cả và cõi Phật Quang Minh

      Cũng rung động sáu cách vinh danh người

 

             Và hết thảy trời người tám bộ *

             Thảy chắp tay chim thú ngưỡng chiêm

                   Bấy giờ Đức Phật xả thiền

      Phóng thần quang sợi trắng xuyên chín tầng            

 

Bạch Hào Tướng của Chân Như Tánh

           Xuyên mười phương tỏ hạnh Như Chân  (250)

                Thế rồi như Hải Triều Âm

     Thế Tôn lại thuyết siêu tần Pháp Hoa

 

           Là chánh pháp Ma Ha* Vô Thượng

           Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ Tâm

                Huy hoàng đương xứ tức Chân

     Cho ba cõi Thiên Địa Nhân thái bình

 

           Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thuở ấy

           Thuyết Pháp Hoa như vậy nhiệm mầu

                Trải sáu mươi tiểu kiếp sau

     Thời gian một thoáng qua đầu hạt sương  (260)

 

           Và Thánh Chúng mười phương ức vạn

           Hội về nghe Phật giảng Pháp Hoa

                Có vị Bồ Tát tên là

     Diệu Quang thuở ấy chính là đương cơ       

 

 

              Trong Thính Chúng có vô số bậc

          Chúng PhạmVương* đẳng cấp Thiên Vương*

                Rồi. Ma Vương, Bà La Môn

     Nhất tâm nghe Phật tuyên ngôn, lời rằng:

 

 

           Đêm nay – ấy đêm rằm an lạc

                Ta sẽ vào Đại Bát Niết Bàn      (270)

                Là cõi Tịch Chiếu hoàn toàn

     Nay có Đức Tạng đứng hàng Thánh Tăng

 

           Như Lai thọ ký rằng Đức Tạng

           Tiếp sau đây sẽ mãn công phu

                Để thành Phật quả Chân Như

     Tịnh thân Phật hiệu Đại Từ Đại Bi

           Và đêm ấy Phật về cõi Phật

           Và Tám Vương Tử rất Tâm thành

                Một nguyền cầu pháp độ sanh

   Một nguyền hiến cúng cha lành mười phương  (280)

 

           Cùng thờ Đức Diệu Quang Bồ Tát

           Làm Bổn sư Tuệ giác chứng minh

                Trải qua muôn kiếp đăng trình

     Đều thành tựu quả vô sinh hiện tiền

 

           Vương Tử út thành Nhiên Đăng Phật

           Đạo tràng Ba La Mật vô song

                Pháp Vương Tử đáp lời xong

     Bấy giờ Đức Phật thong dong xả thiền

 

           Rồi gọi Xá Lợi Phất* hiền Tôn Giả

          Ngỏ lời rằng Đạo cả Như Lai    (290)

                Nhiệm mầu không một không hai

     Trăm ngàn vạn kiếp dễ ai tỏ tường

 

           Tuệ Giác Phật: Kim Cương tuệ kiếm

           Chặt đứt bao ngã kiến, ngã si

                Mở đường cho khối lương tri

     Vươn lên cõi tự quy y chính mình

        

 

Tri Kiến Phật cao minh vô thượng

           Khó nghĩ bàn, khó dưỡng khó nuôi

                Chúng sanh vướng cuộc luân hồi

     Dễ chi vượt thoát vòng đời vô minh (300)

 

           Nên suối cả Tam Thiên thế giới*

           Suốt từ Vô Thỉ đến bây giờ

                Hằng sa Đức Phật đại từ

     Đã luân phiên thuyết nhất thừa Pháp Hoa

 

           Duy, nhất thừa sâu xa khó hiểu

           Cái thần thông tịch chiếu Như Lai

                Đấng từ vô thủy sơ khai

     Đã thông suốt lý không hai nhiệm mầu

 

           Đấng gồm đủ “cao sâu rộng lớn”

           Tứ Đẳng Tâm vô lượng… Từ Bi  (310)

                Bốn Trí thông suốt diệu kỳ

     Mười Đại Năng Lực uy nghi vô ngần

 

        

            Lại thêm bốn đức không kinh sợ

           Lại bốn thiền tĩnh lự trang nghiêm

                Bốn định vắng lặng như nhiên

     Tám sự giải thoát vượt lên luân hồi

 

           Ba pháp tam muội ngời nhật nguyệt

           Đưa người lên đỉnh tuyệt tư duy

                Để gặp không tánh Vô Vi

     Để vào Phật tánh Đại Bi đại hùng   (320)

 

           Tứ vô lượng tâm dung chứa cả

           Vẹn Từ Bi Hỷ Xả Chân Tâm

                Lại thêm TamTrí thậm thâm

     Một là Đạo Huệ Trí- chân chánh này

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em