Quyển 1 - Phần 4

Quyển 1 - Phần 4

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Đạo huệ chủng trí bày thực tướng

           Nhất thiết trí vô lượng hào quang

                Soi cùng Diệu Đế nhân hoàn

     Nhất thiết chủng trí: đạo tràng nhất như

 

           Mười đại năng lực từ Phật quả

           Tri thị xứ phi xứ ấy là        (330)

                Trí phân sai đúng- chính tà

     Tri tam thế nghiệp báo-mà thấu soi

          

 

             Nhân quả suốt ba đời vô ngại

           Quá khứ, rồi hiện tại, tương lai

                Tri chư thiền suốt mọi loài

     Giải thoát tam muội: vượt ngoài si mê

 

           Tri chúng sanh, Tâm tánh muôn vàn

           Tri chủng chủng giới: tố- thành- nên

                Tri chủng chủng giải xa gần

     Biết rõ sanh chúng giả chân tư lường  (340)

 

           Tri nhất thiết sở đạo muôn đường lối

           Mà chúng sanh nương tới Bồ Đề

                Để đạt cứu cánh bờ kia

     Tri thiên nhãn vô ngại: tùy nguyện Tâm

 

           Mà, Nhãn Lực suốt thông Tam Giới*

           Bước hành trình mỗi mỗi sanh linh

                Túc Mạng vô lậu tròn xinh

     Thấu chuyện sau trước nhục vinh muôn loài

 

*TAM MUỘI: do phiên âm tiếng Phạn: Samâdhi, dịch ra Hán văn là Thiền định. Đó là một phương pháp Thiền của Phật giáo để định cái tâm, không cho loạn động, nhờ đó mà tâm được sáng suốt và có năng lực lớn. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều có phép Tam muội và các Ngài dùng nó làm phương tiện hộ thân và độ đời.

*TAM GIỚI, cũng được gọi là Tam hữu, là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh trong theo hướng Lục đạo. Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật. Tam giới bao gồm:Dục giới, Sắc giới,Vô sắc giới.

                     

    Vĩnh đoạn Tập Khí ngời oai đức

            Ấy là nguồn trí lực sâu xa      (350)

                Dẹp luôn Tập Khí phiền hà

     Để Tâm trở lại nguy nga gương rằm                    

 

           Mười lực ấy thậm thâm vi diệu

           Sở hữu Tâm tịch chiếu toàn năng

                Lại Tứ Vô Lượng gồm bằng

     Nhất thiết Vô Sở Úy- hằng- vô lậu

 

           Khi trí đã thông làu Nhị Đế

           Cái sợ còn ngấp nghé mà chi

                Lậu tận Vô Sở Úy kia

    Cõi lòng đã sạch sợ chi nửa đời  (360)

 

           Thuyết chướng đạo Vô Sở Úy rồi

           Cái sợ nó ngậm cười mà đi

                Thuyết Tận Khổ Đạo còn chi sợ

     Tứ Đế nay liễu ngộ vuông tròn

                Còn trời còn nước còn non

     Thấu khổ ắt khổ chẳng còn. Đúng không?

 

           Ngoài Tứ Vô Úy- hằng thanh tịnh

           Còn tứ thiền từ định trang nghiêm

                Rồi tám giải thoát diệu hiền

    Vào Diệt Tận Định* uyên nguyên nhất thừa (370)

 

           Vô lượng công đức từ ba kiếp

           Vô lượng công phu tuyệt thế này

                Kết nên phúc phẩm cao dầy

     Quả vị vô thượng tròn đầy Tam Thiên

 

           Những thành tựu như trên vô lượng

           Giúp Như Lai hồi hướng vô cùng

                Ngữ ngôn thiện xảo khéo dùng

     Để khai ngộ suốt vô chung muôn loài

 

           Xá Lợi Phất! Như Lai từng thuyết

           Cái tướng chơn tướng thiệt quần sanh  (380)

                Nhân duyên quả báo nhãn tiền

     Soi rõ Diệu Đế quang minh Phật thừa

 

*DIỆT TẬN ĐỊNH:

Phép tu định, đạt tới chỗ đoạn trừ được tất cả mọi dòng suy nghĩ, mọi cảm thọ nơi thân và tâm. Cảnh giới diệt tận định là một cảnh giới rất cao, phải chứng quả A-la-hán mới đạt tới được. Cũng như là diệt thọ tưởng định. Có sách chép rằng, chứng diệt tận định rồi mới chứng quả A-la-hán.

 

           Nhưng thực tướng là vô ngôn ngữ

             Duy những trang trí lự siêu phàm*

                   Những năng nhân* xuất thế gian

      Những Bồ Tát phước tuệ trang nghiêm đời

 

             Những bậc còn lại thời dẫu đã

             Đủ căn cơ vượt đọa luân hồi

                   Những Thanh Văn bỏ kiếp người

   Những Duyên Giác suốt thông mười hai sau (390)

 

*Thập Nhị Nhân Duyên

             Cũng không thể vào sâu thực tánh

             “Nhất thiết sự tất cánh” tỏ làu

                   Tự nghìn xưa suốt nghìn sau

      Mấy ai tỏ được nhiệm mầu Liên Hoa

 

             Các “Bờ kia” chỉ là phương tiện

             Mà Như Lai vận chuyển pháp luân

                   Còn như Cứu Cánh nhất chân

      Thì nay mới đến lúc cần tuyên ra

 

             Để cho các Tăng Già có mặt

             Thoát vô minh buộc thắt Nhân Hoàn  (400)

                   Vượt ra cõi tạm Niết Bàn

      Để vào Tri Kiến hoàn toàn Như Lai

 

*SIÊU PHÀM: Vượt lên trên thường,hoặc những điều thường thấy.

*NĂNG NHÂN:  Người có khả năng, người tài ba.

 

           Bấy giờ một ngàn hai trăm vị

             La Hán từng đạt lý vô sanh

                   Trong đại hội Vương Xá Thành

      Chợt nghe Đức Phật tuyên rành kim ngôn

 

             Rằng: các Pháp đã tuyên dương trước

             Chỉ là Huyễn Pháp thuộc Huyễn Môn

                   Độ người trong bước tha phương

      Tạm dừng, để lại lên đường ruổi rong  (410)

           

 

Cho tới đích cuối cùng: giáp mặt

             Với chính mình: tịch mặc Năng Nhân

                   Đấng là một với Chân Tâm

      Đấng không hai với Nhất Chân đạo tràng

 

             Bấy giờ hết thảy hàng La Hán

             Chợt nghe lòng vô hạn kinh nghi

                   Chẳng hay Phật có ý gì?

      Mà thi chuyển Bạch Hào kia như vầy

 

             Lại tuyên thuyết xưa rày các pháp

             Tướng vô sanh Đại Bát Niết Bàn   (420)

                   Bấy giờ lại hóa hồng hoang*

      Chẳng qua mộng huyễn Kê Vàng đó thôi

 

*HỒNG HOANG: Thuộc về một thời xa xưa, khi trời đất còn hỗn mang

 

           Cõi Niết Bàn một thời tưởng thật

           Tưởng là Ba La Mật bờ kia

                Bấy giờ Phật bị xóa đi

     Cho rằng nó chẳng có chi Chân Thường

 

           Mà chỉ là khói sương phương tiện

           Bởi Chân chưa thể hiện Tánh Như

                Thể hiện phẩm chất vô dư

    Thể hiện phẩm hạnh Đại Từ Đại Bi  (430)

 

           Chưa thể hiện diệu kỳ chân phước

           Cũng như Chân Tuệ suốt mười phương

                Bấy giờ khắp cõi đạo trường

     Nhờ Xá Lợi Phất kính tường Như Lai  

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em