Quyển 1 - Phần 5

Quyển 1 - Phần 5

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Xin ơn Phật giãi bày khai lộ

           Để chúng Tăng được tỏ cơ thiền

                Vì sao từ thuở đầu tiên

     Thế Tôn đã kiến thiết nên Tam Thừa

 

           Mà cứu cánh là cơ tịch diệt

          Giải thoát ta khỏi kiếp luân hồi   (440)

                Ấy Khổ- Tập- Diệt- Đạo rồi

     Nay Thế Tôn lại ngỏ lời bất như

           Rằng chẳng có Tam Thừa rốt ráo

           Chỉ có chung một đạo nhất thừa

                Và rằng cứu cánh bây giờ

     Còn mỗi tuệ giác Phật thừa là Chân

 

           Xá Lợi Phất hiện thân trí tuệ

           Là đương cơ Diệu Đế nhất thừa

                Thay mặt Đại Chúng bơ vơ

     Cuối xin Đức Phật chỉ bờ bến cho  (450)

 

           Sau vô lượng đắn đo ngần ngại

           Đức Thế Tôn quảng đại từ Tâm

                Bèn trao chánh pháp thậm thâm

     Rằng: Tuệ Giác Phật là Chân Niết Bàn

 

           Từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp*

           Chư Thế Tôn cùng thuyết Nhất Thừa

                Và vì tùy thuận căn cơ

     Chư vị cũng ứng dụng như đương thời

 

*A TĂNG KỲ: Chỉ số nhiều không thể đếm được, không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Hán dịch nghĩa là vô số, vô lượng. A Tăng kỳ kiếp là kiếp dài vô lượng. Một thế giới vũ trụ phải kinh qua bốn A Tăng kỳ kiếp mới chuyển được từ giai đoạn hình thành ban đầu cho tới khi tan biến trong hư không.

Một vị Bồ Tát từ khi bắt đầu phát tâm Bồ Đề cho tới khi thành Phật phải trải qua một quá trình tu học rất lâu dài, bằng ba A Tăng kỳ kiếp.

 

Chữ A-Tăng-Kỳ có nghĩa là vô số, dùng để chỉ cho số nhiều như số cát sông Hằng không thể nào tính đếm hết được.

A-      tăng-kỳ kiếp là kiếp sống hay sự tồn tại của thế giới qua hàng ngàn triệu năm. 

          

            Nghĩa là cũng nói lời phương tiện

           Cũng tuyên dương quyền biến Niết Bàn (460)

                Cũng trao những thoáng an toàn

     Những quán trọ giữa nẻo đường trầm luân

 

           Và rồi đến khi cần đúng lúc

           Cũng sẵn sàng dùng sức thần thông

                Của “ Bạch Hào Tướng” *vô song

     Mà soi tuệ ánh khắp cùng Tam Thiên

 

           Để đời thấy hiện lên huyên náo

           Cả mười phương lục đạo sinh linh

                Từ A Tỳ Ngục vô minh

    Lên tới cõi cõi hữu tình Nhân- Thiên  (470)

 

           Bao quang cảnh nhãn tiền muôn vẻ

           Bao nụ cười giọt lệ long lanh

                Lại hằng sa bước lợi hành

     Trao tặng… tiến cúng nhân danh tấc lòng

 

           Cái lương năng sẵn trong sinh thể

           Thôi thúc mình dạt bể vào sông

                Thương người như thể thương thân

     Kính người như thể kính Chân Thể Mình

           Cái lương tri quang minh rực rỡ

          Thôi thúc mình thức ngộ Chân Như  (480)

                Vươn lên gặp đấng Đại Từ

     Đại Hùng,Đại Lực sáng như gương rằm

 

           Cái lương Tâm ngời trăng quê mẹ

           Ray rứt hoài cái nghĩa thủy chung

                “Bầu ơi thương lấy bí cùng

     Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

 

           Vô lượng vàng tấm lòng trao tặng

           Trao tặng bên hiến cúng nhiệm mầu

                Những trông lên suốt thiên thâu

     Để nghe Tam Bảo cao sâu sự tình    (490)

 

           Vô lượng bước đăng trình hiển hách

           Hiển hiện trong ánh bạch hào kia

                Long lanh những bước đi về

     Từ Bi, Nhẫn Nhục- chữ “Đề” pháp không

 

           Xá Lợi Phất nay ông nên nhớ

           Cái gọi là đại sự nhân duyên

                Của chư Phật khắp Tam Thiên

     Hạ sanh lục đạo uyên nguyên mỗi là

           Đem tuệ giác Phật Đà trao tặng

           Cho khắp bao đồng đẳng chúng sanh  (500)

                Vận dụng phương tiện khéo lành

     Khế cơ đối trị lợi hành tùy duyên

 

           Như ai đó sẵn nguyền lục độ

           Dùng tấc lòng bố thí tương lân

                Trì Giới- Nhẫn Nhục- Tu Thân

     Trong tu phước tuệ mười phân vẹn mười

 

           Thì người ấy mười mươi ắt sẽ

           Đặng vuông tròn Phật tuệ vô song  

                Lại như ai đó một lòng

     Hiến cúng Xá Lợi thuận tòng Như Lai  (510)

 

           Dùng của cải dựng xây chùa tháp

           Đem xa cừ, vàng bạc, pha lê

                Hằng sa thất bảo xum xuê

     Mà trang nghiêm cõi Bồ Đề Gìa Lam

 

          

 

 

           Thì người ấy trải ngàn hậu kiếp

           Sẽ được nên tuệ giác Phật Đà

                Chẳng những người xây tháp tòa

      Bằng gỗ quý, bằng ngọc ngà vàng son

           Mà ngay những trẻ con nghịch cát

                Mà tưởng tơ xây tháp xây đền   (520)

                Cũng đang gieo hạt hiện tiền

     Để sau nên Quả Tuệ thiêng Phật Đà

 

           Hoặc những người tạo ra hình tượng

           Của Phật Đà thiền tướng trang nghiêm

                Bằng lòng kính mộ vô biên

     Ắt mai sau cũng được lên Phật tòa

 

           Hoặc những người vẽ ra hình bụt

           Với ba hai tướng tốt oai nghi   

                Ngay những đứa trẻ con kia

     Dùng cỏ, cây, bút tùy nghi vẽ vời  (530)

 

           Miễn có ý vẽ chơi hình nọ

           Cũng đương nhiên tự thọ trí mình

                Mai sau Phật tuệ viên minh

     Liên Hoa Diệu Pháp đẹp xinh gương vàng

 

           Nếu có kẻ cung đàn điệu hát

           Dùng âm thanh tiếng bạc tiếng chiêng

                Lòng thành kính Phật tấu nên

      Mai sau ắt được quả thiêng Phật thừa 

           Nếu có kẻ thờ ơ biếng nhát

          Vui chân vào chùa tháp một phen   (540)

                Chợt lòng thành kính trông lên

     Niệm câu: lạy Phật con tin tưởng ngài

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em