Quyển 1 - Phần 6

Quyển 1 - Phần 6

           THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

     Chỉ một thoáng niệm dài hơi thở

           Mai mốt rồi cũng trổ mầm thiêng

                Và rồi ở kiếp vô biên

     Liên Hoa cũng rước người lên Phật Đài

 

           Lại như có một người lễ bái

           Chỉ chắp tay đến nỗi chỉ đưa  

                Một tay lên rất thờ ơ

     Hoặc chỉ hơi cúi đầu- như gật đầu ( 550)

 

           Trong nghi thức cúng cầu chư Phật

           Chỉ thế thôi cũng được nhân lành

                Để rồi trong kiếp lai sanh

     Cũng được tuệ quả viên thành Như Lai

 

           Nói tóm lại dù ai ai nữa

           Hoặc trong thời Phật ở dương gian

                Hoặc sau khi nhập Niết Bàn

     Hoặc l hễ có chút can cớ- thì…

          

                Cuối cùng Đức Từ Bi độ thế

           Cũng thành toàn Phật tuệ cho nhau  (560)

                Vì Chân nhất thể nhiệm mầu

     Nên Phật quả dẫu xưa- sau cũng là

 

           Nghĩa Diệu Pháp Liên Hoa là thế

           Đóa hoa sen Tam Thế Nhất Thừa

                Từ ngàn sau, tự ngàn xưa

     Hoa sen nhất thể vươn bờ tử sanh

 

           Sen một cọng vươn thành một đóa

           Nhị, gương tròn nhân quả viên Tâm

                Giữa bùn nhơ, giữa đáy đầm

     Ngũ trược ác thế đêm câm mặt trời  (570)

 

           Nhưng tự đóa sen ngời nhật nguyệt

           Trong bùn nhơ mãi tuyết băng như

                Lục độ Ba La Mật ư ?

     Tự thân sen chứa vô dư Niết Bàn

 

           Vì có ánh nhật quang chiếu tuệ

           Thì hoa sen thừa thế vươn nhanh

                Mà dù thêm ánh nhật minh

     Tự hoa sen cũng vận hành thái dương

          

             Diệu pháp ấy chân thường tự hữu

                Hoa sen kia thành tựu Như Lai (580)

                Đạo mầu không một không hai

Không tăng không giảm không ngoài không trong

 

       Vốn tự ngã nói Chân như thế

       Sẵn chứa bên trong tuệ phúc dầy

            Như Lai tạng hạnh là đây

  Thường Lạc Ngã Tịnh đợi ngày khai hoa

 

       Nghĩa tương tác mặn mà nhất thể

        Phật pháp là đồng thể vô duyên     

            Mặt trời soi sáng vô biên

       Cỏ cây sông núi khắp trên Nhân Hoàn  (590)

 

       Mọi sinh thể thảy đang thụ hưởng

       Tùy căn cơ dung lượng tự thân

            Đấy là Phật lộc Phật ân

  Trao cho vạn hữu chẳng gần chẳng xa

 

       Xá Lợi Phất! Liên Hoa Diệu Pháp

       Ấy là Chân tuệ giác Phật Đà

            Là phần cốt tủy sâu xa

           Là Chân Phật pháp tinh hoa rốt cùng 

       Mà chư Phật- Tựu Trung là một

       Cứ luân phiên một đến vô lường  (600)

            Hộ trì thôi thúc thiên lương

Cho hoa linh thoại mười phương nở đồng

 

       Tam Thừa ấy Tựu Trung nhất thể

       Thảy gom vào diệu đế Liên Hoa

            Mười phương Phật tuệ một tòa

Long lanh tịch chiếu, sum hòa nhất như

 

       Xá Lợi Phất! Đương cơ thính chúng

            Nghe lời vàng diệu dụng Như Lai   

            Tức thì đứng dậy chắp tay

Chiêm ngưỡng dung mạo tôn đồng Thế Tôn  (610)

 

       Rồi : bạch đức Thế Tôn vô thượng

       Cho chúng con được hưởng phước lành

            Bằng lời thuyết Pháp Hoa Kinh

Cho chúng con rõ điều tinh túy này

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em