Quyển 1 - Phần 8

Quyển 1 - Phần 8

                THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

     Ba cỗ xe công hầu khôn cánh

           Ba cỗ xe thần thánh khôn qua

                Tha hồ rong ruổi đường xa

     Tha hồ du ngọan bao la biển trời

 

          Các con hãy dừng chơi một tí

           Hãy ngưng trò du hí một giây 

                Mau mau rảo bước ra đây

     Để xem ba cỗ xe này đẹp xinh.  (730)

 

           Lão Trưởng Giả tận tình réo gọi

           Cho Đàn Con ra khỏi tai ương

                Cũng may vận số còn thương

     Đàn Con đã vượt tai ương kịp thời.

 

           Vừa ra khỏi cửa nơi nhà lửa

           Đàn Con bèn tùy sở thích riêng

                Đứa thì chọn cỗ xe êm

     Cỗ xe Dê-cỗ xe Duyên tiểu thừa.

 

           Đứa chọn cỗ xe vừa – Duyên Giác

           Cỗ xe Hươu – tuyệt tác trần hoàn   (740)

                “ Mười Hai Khâu” khó nghĩ bàn

     Độ người lên cõi khinh an toát vời.

 

           Đứa chí lớn chọn xe hơi lớn

           Chiếc xe trâu thịnh vượng phong nhiêu

                Oai phong tráng lệ trăm chiều

     Tới bờ kia đẹp tiêu diêu Niết Bàn.

        

           Nhưng lòng đấng cao sang từ phụ

          Thương bao nhiêu cho đủ tình thương 

                Ngài Trưởng Giả nghĩ đòi cơn

     Rồi bèn quyết định theo “Phương Sách Đồng”.(750)

 

           Nghĩa là ban tặng không phân biệt

           Mỗi con mình một chiếc xe trâu

                Những cỗ xe lớn hàng đầu

     Những cỗ xe đẹp hàng đầu thế gian.

 

           Những cỗ xe quý ngang trời đất

           Những cỗ xe mạnh nhất Tam Thừa

                Sang hơn xe, mọi xe vua

    Những cỗ xe với Bạch Ngưu vận hành.

           Để chuyển bánh vượt nhanh bất thoái

           Tiếng mạnh về nguồn cội Tâm Linh (760)

                Nơi ta gặp lại chính mình

     Sang giàu vô lượng, quang minh vô ngần

 

           Với Thập Lực năng nhân tịch mặc

           Với Tứ Vô Úy bất kinh hoàng

                Tứ Đẳng Tâm ngát hoa vàng

     Vô lượng thọ, vô lượng quang Di Đà.

 

           Xá Lợi Phất! như là như vậy

           Trưởng Giả kia ông thấy thế nào? 

                Tấm lòng từ phụ lớn lao

    Xót con trẻ giữa trần lao điêu tàn.  (770)

 

           Quay quắt giữa ba gian nhà lửa

           Mãi ham vui, quên sợ hiểm nghèo

                Vậy thì cũng bởi tình yêu

     Trưởng Giả kia phải lựa điều nói quanh.

 

           Mục đích để dỗ dành con dại

           Cho chúng ra khỏi ải trầm luân

                Để về lại cõi Thiên Chân

     Vì như thế, hỏi ông phân lẽ nào?   

 

           Hoặc ông bảo làm sao gian dối

           Hứa ba xe mà đổi một xe?(780)

                Hoặc ngợi khen Trưởng Giả kia

      Vì thương con, phải liệu bề giúp con?

 

           Cả Thánh Chúng nghe xong lời Phật

             Đều chắp tay để cất lời khen

                   Thế Tôn đấng bậc cha hiền

      Vì con trẻ khắp Tam Thiên đọa đày.

 

             Mà quyền pháp xe rày ba cỗ

           Tùy khế cơ *mà độ quần sanh   

                   Bấy giờ là bậc lão thành

      Tu Bồ Đề, ấy tính danh của người.  (790)

 

           Bậc Tôn Giả rạng ngời trí lực

             Bèn chắp tay bạch Đức Thế Tôn

                   Rằng con từ thuở nhập môn 

      Hôm nay mừng đặng thọ ơn biển trời.

 

             Do Thế Tôn mở lời thọ ký

             Bạn đồng tu quả vị Như Lai

                   May người, cũng phúc mình đây

      Bạn thành Phật đặng, mình may chưa chừng …

 

*KHẾ CƠ: Sự dạy bảo khai thị của Tông sư khế hợp căn cơ,

 trình độ của người học gọi là căn cơ.

 

           Nay nhân buổi vui mừng vũ lộ

                Con xin được ví dụ như vầy …   (800)

                Có người từ thuở thơ ngây

     Sẩy cha, yểu bước lạc loài tha phương.

 

           Suốt năm chục năm trường luân lạc

           Đứa trẻ xưa, nay khác đi nhiều

                Khác từ dáng vẻ mỹ miều

     Tóc xanh xưa đã xế chiều hoa râm.

 

           Khác nhất là cái Tâm ty mạn

           Tự coi mình chẳng đáng đồng xu  

                Bọt bèo, sâu kiến, hèn hư

    Một thân củi mục tấp bờ lênh đênh.  (810)

 

           Gã Cùng Tử! ấy danh của Gã

           Kiếp kiến sâu quên cả tên mình

                Huống chi cha mẹ gia đình

     Huống chi huyết thống quang vinh một thời.

 

           Gã Cùng Tử sống đời cùng tử

           Chưa một lần tư lự trời xanh

                Một lần tư lự yến oanh

       Một lần tư lự ngọn ngành thấp cao.  

           Thân phụ gã, phú hào Trưởng Giả

                Thoáng lâm nàn, sẩy Gã con thương  (820)

                Đứa con nối dõi tông đường

     Đứa con sống nạc thác xương một đời.

 

           Lão Trưởng Giả từ thời “lâm nạn”

           Đã xuất ra bạc vạn tiền muôn

                Tìm tông tích đứa con thương

     Đứa con nối dõi tông đường mai sau.

 

           Bao năm tháng qua cầu nước chảy

                Bao tháng năm … ngày ấy … bây giờ    

                Khi lòng đã rệu cơn mơ

     Chợt đâu lại thoáng gió đưa qua mành. (830)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em