Quyển 2 - Phần 8

Quyển 2 - Phần 8

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Chí mỗi bên như tuồng khác biệt

Thật ra cùng tâm huyết keo sơn

Trên đường Phật đạo hoằng dương

Mỗi người chọn một vai tuồng thích nghi

Vì như thế nên khi công đức

Của A Nan quả thật an bài

Để rồi trong kiếp Như Lai

Viên thành đạo quả dễ ai sánh tày

 

Được Đức Phật giải bày cặn kẽ

A Nan bèn thông suốt tiền thân (790)

Nghe tâm hoan hỷ bội phần

Dường như gặp được pháp thân nhiệm mầu

 

Bèn đứng dậy thưa câu chỉn cú

Cảm ơn điều Phật thọ ký cho

Nỗi mừng biết lấy chi so

Một tương lai đẹp dành cho bạn đời

Thế Tôn lại tiếp lời thọ ký

Cho La Hầu La vị truyền nhân

Rằng sau vô lượng nhân thân

Với ngôi vị một truyền nhân Phật Đà (800)

 

Để mãi mãi bên tòa sư tử

Mà thấm nhuần vũ lộ Thế Tôn

Lại đem năng lực cúng dường

Cho vô lượng chuyển luân vương vạn đời

 

Cho đến lúc được ngời tuệ giác

Để trở thành chuyển pháp luân vương

Hiệu là Nạp Thất Thế Tôn

Quốc độ vinh hiển trường tồn vô song

Sau khi thọ ký xong hai vị

Rất thân gần vừa kể trên đây (810)

Thế Tôn dừng một thoáng giây

Đoạn, tới trước hội trường nay, đang còn

 

Hai ngàn vị Sa Môn thanh tịnh

Đang chú tâm để thỉnh lời vàng

Hỏi rằng Tôn Giả A Nan

Ông có chú ý hai ngàn vị kia

Họ đã tự A Tăng Kỳ kiếp

Nương pháp duyên học kiếp đạo mầu

Rồi đây, vô lượng đời sau

Rồi cũng sẽ đắc quả vàng Phật tâm (820)

 

Với danh hiệu Đồng Âm Bảo Tướng

Mở thời kì thịnh vượng tâm linh

Dắt dìu thập loại chúng sinh

Hộ trì vô lượng hữu tình càn khôn

 

Bấy giờ đức Thế Tôn đại giác

Qua Dược Vương Bồ Tát tỏ bày

Cùng các Đại Sĩ nơi này

Tám vạn Đại Sĩ chắp tay thọ trì

 

Rằng: quý vị đang nghe diệu pháp

Dầu chỉ nghe một lát một câu (830)

Thì từ duyên đó mai sau

Cũng sẽ được hưởng quả mầu Liên Hoa

Mỗi chư vị niếm qua diệu nghĩa

Như Lai đều thọ ký mai kia

Thảy đều chứng đạo Bồ Đề

Vì chưng thánh chủng không lời hoại vong

Hạt giống thánh đã trồng gieo đó

Ắt từng giây nảy nở không thôi

Hạt giống Liên Hoa tuyệt vời

Cứ từng giây một sanh sôi rễ mầm (840)

 

Bất cứ ai một lần tiếp thụ

Dù một câu chỉn cú Liên Hoa

Mà không “cỡi ngựa xem hoa”

Mà ghi nhớ giữ lòng mà phát tâm

 

Xem xét mãi nghĩa văn nghĩa chữ

Lại đem ra dạy dỗ chung quanh

Hoặc sao chép, hoặc ấn hành

Hoặc đối trước Pháp Hoa Kinh Bổn này

 

Mà chỉ một chắp tay cung kính

Như nhìn và cung kính Như Lai (850)

Thì chắc chắn trong vị lai

Người ấy sẽ được ngự đài Thế Tôn

 

Kinh Diệu Pháp phi thường như thế

Mà chính là mẹ đẻ cha sinh

Dưỡng nuôi các giống hữu tình

Để vươn tới cõi vô sinh tuyệt vời

Hãy nhớ kỹ một người chỉ mới

Nhớ một lời kinh nói Liên Hoa

Hoặc chép lại, hoặc in ra

Một câu kinh ngắn trong tòa kinh kia (860)

 

Mà cũng đủ tiền đề Phật quả

Huống chi người tụng cả cuốn kinh

Hoặc đem sao chép ấn hành

Ấn tống cho các chúng sinh đặng nhờ

 

Thì quả vị đang chờ trước mặt

Là một điều quyết chắc không sai

Rõ ràng quả vị Như Lai

Đang chờ ai xứng lên đài Pháp Hoa

 

Nơi Phật cảnh nguy nga vô thượng

Vô lượng quang vô lượng thọ là (870)

Đức tướng Phật A Di Đà

Cũng là đức tướng hằng hà Phật tâm

 

Dược Vương Bồ Tát ông nên biết

Những điều chư Phật thuyết xưa nay

Qua bao kinh pháp xưa rày

Thật là vô lượng chẳng hay đo lường

Nhưng tất thảy dù muôn trân quý

Cũng không bằng kinh nghĩa Pháp Hoa

Kinh này từ vạn đời qua

Đã từng được chư Phật gia giữ gìn (880)

Như diệu pháp tối thiêng tối mật

Giúp chúng sanh vào thật Niết Bàn

Bất cứ ai giữa trần hoàn

Một khi sinh dạ nghiêm trang tín thành

 

Mà sao chép ấn hành ấn tống

Mà niệm thầm, tụng giọng ngân nga

Thảy đều phúc đẳng hà sa

Tự thân được ở trong tòa Như Lai 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em