Quyển 2 - Phần 9

Quyển 2 - Phần 9

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Và mãi được Như Lai Từ Phụ

Đem pháp y mà phủ lên mình (890)

Để cho các phúc khương ninh

Cũng như lộc thọ mãi vinh danh đời

 

Lạc bất cứ các nơi các chốn

Có Pháp Hoa vô thượng chân kinh

Thì nơi ấy xứng địa linh

Để dựng bảo tháp quang minh đạo tràng

Bằng chất liệu cao sang bảy báu

Những xa cừ, mã não, san hô

Dù không xá lợi điểm tô

Vẫn tương xứng với cơ đồ tâm linh (900)

 

Là bởi Pháp Hoa Kinh chính thị

Là hiện thân pháp thể Như Lai

Cho nên thật phúc cho ai

Được gần gũi với hôm mai kinh này

Nếu ai giữa đời này chưa được

Gặp Pháp Hoa Kinh một đôi lần

Hẳn là chưa đủ phước phần

Để mai sau được tới chân Niết Bàn

 

Này Đại Sĩ Dược Vương hãy nhớ

Khi Như Lai đã trở về không (910)

Nhập vào tĩnh lặng mênh mông

Bấy giờ kẻ có duyên cùng Pháp Hoa

 

Mà phát nguyện đem ra diễn giảng

Thì cách nào xứng đáng cơ duyên

Dược Vương hãy nhớ đừng quên!

Như thiện tín nọ muốn nên công trình

Thì phải nhớ tự mình phải sẵn

Ba điều này chặng đặng đơn sai

Một là ở nhà Như Lai

Hai là mặc áo Như Lai, Ba là (920)

 

Ngồi chỗ Như Lai mà thuyết giảng

Thì lời kinh mới đáng vô vi

Nhà Như Lai nghĩa là chi

Ấy là tâm Phật đại bi đại từ

 

Cái áo Như Lai ư! Đích thực

Là đức kia nhẫn nhục thong dong

Nhẫn là sức mạnh vô song

Nhục mà nhẫn đặng mới hòng vô sanh

Còn áo Như Lai! Dành cho đức

Của hành nhân ngộ được tánh không (930)

Với ba diệu đức thần thông

Bấy giờ hành giả mới mong triển bày

 

Cái tuệ giác tròn đầy tuệ giác

Nhớ đường lên đại bát Niết Bàn

Cõi không tịch chiếu viên toàn

Thường Lạc Ngã Tịnh rỡ ràng Liên Hoa

Bấy giờ chợt một tòa bảo tháp

Hiện hình ra trước mặt Thế Tôn

Cao chẵn năm trăm do tuần

Hàng vạn khám thất năm ngàn lan can (940)

 

Trang hoàng bằng vô vàn báu vật

Hương Chiên Đàn phảng phất thanh không

Bảo tháp cao thấu chín tầng

Vô lượng sanh chúng thảy đồng tán dương

 

Ca ngợi Đức Thế Tôn nhẫn độ

Đem Pháp Hoa khai ngộ cho đời

Tứ chúng thấy sự tuyệt vời

Thảy đứng dậy khỏi chỗ ngồi cung nghinh

 

Bấy giờ Đại Sĩ danh Đại Lạc

Cất lời lên kính bạch Thế Tôn (950)

Vì sao có sự phi thường

Bảo tháp từ đất mọc vươn lên trời

Đức Thế Tôn trả lời Đại Sĩ

Bảo tháp kia sở dĩ siêu trần

Là vì nó chở kim thân

Của Đức Đa Bảo mười phân nhiệm mầu

Là vị Phật cao sâu nguyện lực

Có lời thề thuở rất xa xưa

Rằng khi chứng quả Phật Đà

     Hễ nơi nào có Pháp Hoa đạo tràng (960)

 

Ngài sẽ hiện huy hoàng bảo tháp

Mà tán dương việc cát tường kia

Đại Lạc lại bạch: ước chi

Đức Phật Đa Bảo hiện về toàn thân

 

Để chúng con được phần lợi ích

Ngưỡng chiêm ngàn hiển hách uy linh

Thể theo ước nguyện chúng sinh

Thế Tôn bèn kể sự tình sau đây

 

Phật Đa Bảo xưa rày có nguyện

Hễ có Phật nào chuyển Pháp Hoa (970)

Thì do bảo tháp hiện ra

Để trang nghiêm hội Pháp Hoa nhiệm mầu

 

Lại như có yêu cầu rốt ráo

Hiện toàn thân đa bảo như lai

Thì cầu vạn Phật nơi đây

Quy tập Đa Bảo Phật đầy mười phương

Vì từ một thế tôn Đa Bảo

Đã phân thân đông đảo Phật này

Tỏa cùng nam bắc đông tây

Để tuyên thuyết cái xưa nay hay là (980)

 

Bấy giờ Đức Thích Ca chánh đẳng

Bèn phóng từ giữa chặn lông mày

Một luồng ánh sáng xuyên mây

Luồng bạch hào chiếu sáng rày phương đông

 

Khiến hiển lộ mênh mông quốc độ

Quốc độ nào cũng rực rỡ xinh

Cũng bằng bảy báu kết tinh

Cũng tráng lệ cũng thanh bình hạo nhiên

 

Trên các bửu tòa bên bửu tháp

Giữa chín tầng bát ngát bao la (990)

Vô lượng Phật ngồi kiết già

Mỗi vị Phật, mỗi đức Đa Bảo thiền

 

Năm trăm vạn ức thêm trăm triệu

Hằng sa quốc độ nẻo đông phương

Đều nghe ra pháp âm vàng

Của hằng sa Phật đăng đàn thuyết minh

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em