Quyển 3 - Phần 1

Quyển 3 - Phần 1

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Phật Đa Bảo* từ ngàn vạn kiếp

   Đã đi vào tịch diệt vô vi

             Nhưng vẫn giữ vẹn nguyện thề

     Rằng như có một ai kia giảng bày

 

Liên Hoa Diệu Pháp này để độ

Cho chúng sanh liễu ngộ Niết Bàn

Thì Phật Đa Bảo sẵn sàng

Ứng hiện bảo tháp cao sang tuyệt trần

 

Để vinh danh tinh thần pháp thí

Của những vô thượng sĩ hằng sa (10)

Chẳng những thế, còn hiện ra

Cả kim thân giữa pháp tòa trang nghiêm

 

Để trân trọng nói lên công đức

Các Như Lai đại lực đại hùng

Đã đem Diệu Pháp vô song

Khó tin khó hiểu truyền thông đại hùng

 

*Đa bảo Phật là Một vị cổ Phật. Đa bảo Như Lai, Bảo Thắng Phật, Đại Bảo Phật , Tên một vị Phật hay Như Lai.

Nên nhớ: việc đời đầy cái khó

Ví như là cái khó hoằng khai

Ba tạng kinh điển Như Lai

Lại như cái khó dùng rày nóng chân (20)

 

Mà chuyển cả mênh mông trái đất

Tung lên trời Đâu Suất* Phạm Thiên

Lại như cái khó vô biên

Nhắm hư không dạo khắp miền thế gian

 

Lại như cái khó ngàn vạn ức

Chúng sanh kia phẩm chất ngu hèn

Mà đem Tứ Đế sâu huyền

Giúp cho họ đắc quả thiền Thanh Văn

 

Những cái khó dẫu rằng vô số

Nhưng cũng không cái khó nào hơn (30)

Cái khó đệ nhất Càn Khôn

Ấy là cái khó biểu dương Phật Đà

 

 

*Trời Đâu suấtcòn gọi là: Đâu suất đà,Thượng Túc, Diệu Túc, Tri túc thiên, Đâu suất đà, Đổ sử đa. Cảnh thượng thiên cõi dục giới. Đứng đầu cõi này là vua trời San Đâu suất đà. Một trong 6 cảnh trời cõi dục giới: - Tứ thiên vương thiên - Đạo lý thiên - Dạ ma thiên - Đâu suất thiên - Hoá lạc thiên - Tha hoá tự tại thiên Đâu suất thiên có 2 viện: - Đâu suất nội viện: Trụ xứ của Bồ tát sắp thành Phật nơi Bồ tát Bổ xứ Di lặc đang thuyết pháp ở đây. - Đâu suất ngoại viện:Là trú xứ của thiên chúng hưởng thụ nhiều dục lạc, ít nghe được pháp. Thọ 4.000 tuổi.

Qua Diệu Pháp Liên Hoa tối thắng

Đưa người lên chánh đẳng viên dung

Vị trí thuần thiện cuối cùng

Đắc quả vô thủy vô chung Niết Bàn

 

Tóm tắt lại các hàng con Phật

Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn

Phải nên tinh tấn bảo toàn

Phát huy trọn vẹn kinh vàng Pháp Hoa (40)

 

Tiếp đó, Đức Thích Ca giảng tiếp

Dẫu trong đời tiền kiếp muôn xưa

Như Lai thường giữ ngôi vua

Và từng nỗ lực công phu tu hành

 

Để mong chứng vô sanh đạo quả

Đã từng phen bỏ cả ngôi vua

Để cầu chứng quả đạo thừa

Bấy giờ có vị lão sư tâu trình

 

Rằng có một pho kinh tuyệt tác

Tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (50)

Nội dung huyền nhiệm sâu xa

Chưtăng dẫn dắt người qua Niết Bàn

Khi bệ hạ muốn sang cõi ấy

Trước hãy cho thần thấy thành tâm

Vua nghe ưng ý bội phần

Ra công phụng dưỡng chuyên cần lão sư

 

Trải suốt nghìn năm dư như thế

Vua chẳng nài địa vị đế vương

Sẵn lòng phục dịch sư tôn

Dọn ăn, nấu bếp, làm vườn… quản chi (60)

 

Với tâm thức thuận tùy kham nhẫn

Vị vua kia đến tận cuối đời

Công phu Lục Độ* liên hồi

Nhất là hạnh nhẫn nhục thời vô song

 

Quốc vương ấy vốn không ai khác

Chính là Như Lai các kiếp xưa

Còn lão sư ấy bây giờ

Chính là Tôn Giả Đề Bà Đạt Đa

 

*LỤC ĐỘhay Sáu phép Ba la mật: Sáu phép tu này để đối trị sáu món "tệ" thông thường, nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là:

a) Tham lam bỏn sẻn; b) Sân hận; c) Si mê; d) Biếng nhác, trễ nãi; đ) Hủy phạm giới luật; e) Tán loạn.

Để chúng sanh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu món tệ này, đức Phật dạy sáu phép đối trị gọi là "Lục độ". Chữ "Độ" có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có:

a) Bố thí: để khỏi cái tệ tham lam bỏn sẻn

b) Nhẫn nhục: để khỏi cái tệ nóng nảy, sân hận

c) Trí huệ: để khỏi cái tội si mê

d) Tinh tấn: để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi.

đ) Trì giới: để khỏi cái tội hủy phạm giới luật.

e) Thiền định: để khỏi cái tệ tán loạn.

 

Nhờ Tôn Giả tạo ra cơ hội

Nên trên thân xưa mới thuận duyên (70)

 Để mà mài sắt nên kim

Cho Như Lai trước được nhưbây giờ

 

Và Đề Bà lão sư thuở trước

Thì mai sau ắt được tròn vuông

Trở thành một vị Thế Tôn

Với danh hiệu là Thiên Vương Phật Đà

 

Chủ quốc độ tên là Thiên Đạo

Nôi từ bi tỏa hạo nhiên tâm

Tuổi đời thọ mạng thiên xuân

Tuổi quốc độ cũng mười phân vẹn mười (80)

 

Ngài tồn tại hai mươi trung kiếp

Vì chúng sanh tuyên thuyết Phật kinh

Khiến hằng sa những chúng sinh

Phát tâm Duyên Giác vượt tình thế gian

 

Lại vô lượng những hàng Bồ Tát

Thực hiện tròn tuệ giác Như Lai

Chưvị trong thì vị lai

Những ai đã nghe kinh này Pháp Hoa

Mà sinh lòng sâu xa tin kính

Không nghi ngờ, bất định vô can (90)

Ắt đời được hưởng bình an

Không sinh vào chốn lầm than đọa đày

 

Lại được hưởng sâu dầy quả phúc

Để vươn lên những bước về tâm

Tuyệt vời của Quán Thế Âm

Quán Tự Tại- bước hành thâm đại hùng!

 

Bấy giờ vị thị tùng Bồ Tát

Của Đức Đa Bảo Phật đại từ

Tên là Trí Tích- bèn thưa:

“Thế Tôn nghĩ đã nên chưa trở về?” (100)

 

Đức Thích Ca nghe đề xướng ấy

Bèn bảo Trí Tích! hãy từ từ 

Nơi đây có Đức Văn Thù

Cùng ngươi vốn có nhân xưa duyên lành

 

Bấy giờ giữa không xanh bát ngát

Đức Văn Thù Bồ Tát hiện ra

Ngồi trên một cổ Liên Hoa

Lối sen nghìn cánh tỏa ra thơm lừng 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em