Quyển 2 - Phần 10

Quyển 2 - Phần 10

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Khắp tám hướng quang minh pháp giới

Đông tây nam bắc mỗi nơi nơi

Đều vương ánh bạch hào soi

Mà hiện thân sáng ngời ngời trang nghiêm (1000)

Để cùng cất lời lên ca ngợi

Đức Mâu Ni ngự cõi Ta Bà

Đã đem Diệu Pháp Liên Hoa

Pháp bảo tối thượng Phật Đà mười phương

 

Mà ban tặng đạo trường kham nhẫn

Để mở đường độ tận chúng sanh

Đồng thời ca tụng hồng danh

Đa Bảo Cổ Phật chí thành chí nhân

 

Bấy giờ khắp xa gần nhẫn độ

Thảy đổi thay tần số hiện sinh (1010)

Từ cõi loạn lạc đao binh

Cõi máu lệ, cõi bấp bênh ba đào

 

Bỗng chuyển hóa thanh cao nghiệp thiện

Để trở nên băng tuyết nơi tường

Với vô vàn những trầm hương

Những châu ngọc những kim cương rạng ngời

Các Thế Tôn của mười chư Phật

Đồng hướng về nương Phật Thích Ca

Giáo chủ nhẫn độ Ta Bà

Đồng thanh ca ngợi Phật Đà Mâu Ni (1020)

 

Là đức Phật từ bi hơn hết

Lại can trường nhất tuyệt càn khôn

Khác chi viên ngọc kim cương

Trui trong vạc lửa nóng muôn nghìn lần

Rồi chư Phật hóa thân vô số

Đồng thanh cầu nhẫn độ Thế Tôn

Cùng ra tay mở tháp môn

Để cho tứ chúng tỏ tường “kim thân”

 

Đức tịch mặc năng nhân tùy thuận

Theo thỉnh cầu các đấng Như Lai (1030)

Bèn bay vút giữa tầng mây

Bấy cửa bảo tháp hiển bày bên trong

 

Đức Đa Bảo thong dong tĩnh tọa

Qua mênh mông cả quá khứ thời

Mà kim thân nọ vạn đời

Vẫn tươi rói một nụ cười Liên Hoa

Đức Đa Bảo giữa tòa sư tử

Mở miệng như hoa nở phát ngôn

“Thưa đức Thích Gìa Thế Tôn

Ngài đã tuyên thuyết tỏ tường Pháp Hoa (1040)

 

Lời thuyết pháp thật là thú vị

Tôi đến đây là để nghe ngài”

Vô lượng tứ chúng lắng tai

Nghe đức Đa Bảo Như Lai Cổ thời

 

Đã nhập diệt từ đời vô lượng

Mà nay còn vẹn tướng kim thân

Lại cất giọng sư tử âm

Ngợi ca đức Phật thời tân như vầy

Thì đều thấy việc này hy hữu

Bấy giờ từ đỉnh cửu trùng thiên (1050)

Vô lường những đóa hoa sen

Vô Ưu, Linh Thoại tung lên khắp trời

 

Để rải xuống quanh nơi hai vị

Thế tôn xưa và thế tôn nay

Rồi Phật Đa Bảo chắp tay

Mời Thích Ca Phật sánh vai pháp tòa

Phật Đa Bảo ngồi qua một nửa

Một nửa kia nhường chỗ Mâu Ni

Kiết già như núi Tu Di

Một yên một cổ uy nghi lạ thường (1060)

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn họ Thích

Dùng âm thanh toàn bách Như Lai

Phổ cáo tứ chúng đông đoài

Rằng nay ai giữa đời kham nhẫn này

 

Mà phát nguyện ra tay gánh vác

Việc truyền thừa y bát Pháp Hoa

Thì xin hãy thốt lời ra

Trước khi ta bước chân qua Niết Bàn

 

Rồi đức Phật chuyển sang chỉn cú

Thốt những lời huấn dụ sau đây (1070)

Đức Đa Bảo thánh triết thay!

Từ trong bảo tháp, thân này kim cương

Nay vì sự hiển dương Diệu Pháp

Đã hiện thân bảo tháp tốt tươi

Vậy vì lẽ gì các ngươi

Không vì diệu pháp tuyệt vời Liên Hoa

Mà đem hết sức ra truyền giảng

Cho chúng sanh được sáng tuệ thân

Để từ nơi cõi mê lầm

Mà vươn lên cõi diệu âm Niết Bàn (1080)

 

Hết Quyển Hai

Hoàn thành ngày 27/08/09 (07/07 năm Kỷ Sửu)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em