Quyển 3 - Phần 2

Quyển 3 - Phần 2

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Cùng các vị tùy tùng Bồ Tát

Từ biển sâu bát ngát vọt lên (110)

Cả đoàn bước xuống đài sen

Đến bên hai Đức Cổ Kim Phật, và

 

Quỳ sấp lạy trước tòa Sư Tử

Lại thốt lời ngưỡng mộ sâu xa

Rồi ngài Sư Lợi bước qua

Chỗ Bồ Tát Trí Tích mà hàn huyên

 

Trí Tích thuận nhân duyên bèn hỏi

Rằng: “Bồ Tát tới cõi Long Cung

Thuận tùy giáo hóa chúng nhân

Chẳng hay điểm nhãn khai tâm ít, nhiều” (120)

 

Văn Thù đáp: “số nhiều vô lượng

Xin nhân giả hãy gượm mà xem!” 

Lời xong, vô số đài sen

Từ trung tâm biển vọt lên chín tầng!

 

Hết thảy đều hiện thân Bồ Tát

Đều mang phong thái thật trang nghiêm

Chí tâm vô ngại hiện tiền

          Ba hai tướng tốt hiện lên tức thì

Văn Thù giải: “ấy vì tôi đã

Đem tánh không cao cả dạy người (130)

Một khi tỏ tánh không rồi

     Ắt là Diệu Pháp nở ngời Liên Hoa”

 

Trí Tích hỏi! “ngài đà dẫn dắt

Bao Thanh Văn lên bậc Đại Thừa

Chẳng hay mở giới đương cơ

      Có ai vượt được qua bờ tử sanh ?”

 

Văn Thù, rất nhiệt tình đáp lại

“Có ái nữ Diêm Hải Long Vương

Thiệt là một bậc phi thường

     Mới tám tuổi đã tinh tường Phật Kinh (140)

 

Vào thiền định, hành thâm Bát Nhã

Chiếu kiến không tánh cả Tam Thiên

Chân không diệu hữu vi huyền

          Biện tài vô ngại hóa nên hùng hồn

 

Tứ Vô Lượng Tâmluôn đầy đủ

Thực hiện tròn đương xứ tức chân

Từ- Bi- Hỷ- Xảvô ngần

         Thịnh danh Long Nữ xa gần đều nghe

 

Bồ Tát dứt lời thì Long Nữ

Thì đột nhiên, như tự hư không (150)

Hiện ra đảnh lễ Thế Tôn

      Đọan cất lời chỉn cú dường hoa minh

 

Rằng: Đức Phật Mâu Ni thấu suốt

Cái uyên nguyên cùng tột càn khôn

Tuệ quang soi khắp mười phương

   Pháp thân tinh túy đường đường trượng phu

 

Cả pháp giới tôn thờ Phật tuệ

Đức Thế Tôn rành rẽ căn nguyên

Văn Thù Bồ Tát nói lên

  Rằng: con đã chứng uyên nguyên đạo mầu (160)

 

Trí Tích lắng nghe câu chuyện lạ

Bụng dẫu mừng mà dạ hoài nghi

Rằng: tôi nghe Đức Mâu Ni

   Trải qua vô lượng thời kỳ công phu

 

Ôi! Những bước tiên tu gian khó

“Lại, khó thì hay ló cái khôn

Xem ra khắp cả Càn Khôn

Chỗ nào chẳng có ấn chương của ngài

Những dấu ấn vì đời bỏ mạng

Hạnh vô úy thíđáng tôn vinh (170)

Trải vô lượng bước công trình

   Bấy giờ mới được hiển vinh như vầy

 

Sau Long Nữ tuổi rày non trẻ

Lấy đâu tâm suốt lẽ nhiệm mầu

Để mà đốn ngộ quá mau

Chỉ trong khoảnh khắc đã vào tuệ tâm

 

Huống nữa, lại mang thân nhi nữ

Tôi lấy gì hội đủ căn cơ

Để mà sạch để không dơ

Để đủ điều kiện vô dư Niết Bàn (180)

 

Vì thân nữ có năm chướng ngại

Không thể thành năm loại thượng phương

Phạm Vương, Đế Thích, Ma Vương

Phạm Luân Vương, với cuối cùng Phật thân

 

*Đốn Ngộ: Đốn:Tức khắc, mau lẹ. Ngộ: giác ngộ, hiểu rõ đạo lý. Tiệm: từ từ.

 Đốn ngộ là giác ngộ tức khắc, đó là khả năng của người có đại căn đại tâm nghe thẳng giáo pháp đại thừa, tu hành đại pháp, đột nhiên giác ngộ, thấy được bổn tánh, chứng đắc ngay Phật quả.

Như vậy thì với thân nhi nữ

Lấy chi mà hội đủ nhân duyên

Để thành tựu quả siêu nhiên

Lại thành tựu giữa nhãn tiền thoáng giây?

 

Đúng lúc ấy trên tay Long Nữ

Cầm một viên ngọc cổ thiêng liêng (190)

Giá băng cả một đại thiên

Hai tay nâng ngọc dâng lên Thích Già

 

Đức giáo chủ Ta Bà hoan hỷ

Nhận ngay viên ngọc quý dâng cao

Long Nữ cất giọng thanh tao

Hỏi hai vị nọ hiểu sao việc này

 

Đức Thế Tôn nhận ngay viên ngọc

Phải là trong thoáng chốc hay không

Hai vị Tôn Giả tán đồng

Long Nữ thưa tiếp cũng không khác gì (200)

 

Như việc mình đây nghe Diệu Pháp

Chỉ mỗi trong giây lát mà thông

Ấy vì diệu lý tánh không

Đã nằm sâu ở trong lòng đấy thôi

Long Nữ thưa dứt lời, bèn hóa

Thân mình từ óng ả nữ nhân

Thành một nam tử Long Tân

Như cây ngọc trước gió xuân hào hùng

 

Vốn phong cách thanh tao Bồ Tát

Ngự tòa sen thơm ngát mười phương (210)

Cất lời sư tử tuyên dương

Chánh pháp nhãn tạng diệu thường Ma Ha

 

Tại quốc độ Ta Bà kham nhẫn

Chư vị Bồ Tát lẫn Thanh Văn

Cộng với Bát Bộ Thiên Long

Từ xa chứng kiến tuyệt công phu này 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em