Quyển 2 - Phần 2

Quyển 2 - Phần 2

     

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Rộng tuyên pháp Như Lai bất thối

Bấy giờ, vào kiếp cuối nhân sinh (110)

Sẽ thành Phật hiệu Quang Minh

Quốc độ Quảng Đức, hiển vinh Phật đài

 

Phật ấy sống mười hai tiểu kiếp

Giáo pháp truyền nhật nguyệt luân lưu

Quốc độ tráng lệ muôn màu

Hoa thơm cỏ lạ chẳng đâu sánh bằng

Quốc độ ấy thẳng bằng địa thế

Chẳng gồ ghề nứt nẻ chông chênh

Thảy bằng ngọc tốt vàng xinh

Lưu Ly, Mã Não kết tinh môi trường(120)

 

Trong đó có trăm muôn Bồ Tát

Chúng Thanh Văn, Duyên Giác hằng sa

Thiện tri thức, long hải hà

Vua ma với lại dân ma tuy nhiều

 

Nhưng bất thảy đều yêu chánh giác

Đều một lòng hộ pháp Như Lai

Thế Tôn cất giọng thanh bai

Phán xong lại chuyển qua bài kệ ngôn

 

Toát yếu lại lời đương thọ ký

Cho chúng tăng thấm vị thiền hơn(130)

Lời vàng ý ngọc gieo tuôn

Nên câu chỉn cú đẹp gương trăng rằm

 

Sau lời Phật thuyết bằng tuệ giác

Bấy giờ đông đảo các Sa Môn

Thảy đều ngưỡng vọng Thế Tôn

Và đồng thanh cất thỉnh ngôn như vầy:

 

*Toát yếu: tóm tắt những điểm quan trọng của một nội dung được trình bày.

Kính lạy Thế Tôn đầy hùng lực

Đấng pháp vương tuyệt bậc Càn Khôn

Xin ngài thương xót chúng con

Đặng cho thọ ký Phật ngôn một lời (140)

Ấy chẳng khác nguồn tươi Cam Lộ

Lại cũng như mâm cổ cao sang

Dọn ra chén đũa sẵn sàng

Ngay trước mắt kẻ cơ hàn chúng con

 

Tuy đã sẵn Phật ngôn chỉ dạy

Rằng chúng con hết thảy mai sau

Thảy đều thành tựu đạo mầu

Chứng quả vô thượng cao sâu Niết Bàn

 

Lời Phật dạy rõ ràng như thế

Cỗ bàn kia dẫu để sẵn rồi (150)

Nhưng như kẻ đói lâu rồi

Chúng con vẫn ngại đứng ngồi chẳng xong

 

Là vì cái nỗi lòng ty mạn

Suốt bao đời mãi bán tín, nghi

Cuối xin Đức Đại Từ Bi

Một lời gọi- đúng- tên thì mới an

Đức Thế Tôn viên toàn tuệ giác

Soi thấu tâm sự các người kia

Bèn dạy ông Tu Bồ Đề

Và vô lượng kiếp của thời vị lai (160)

 

Sau khi đã miệt mài phụng sự

Vô lượng chư Phật của đời sau

Chuyên cần phẩm hạnh cao sâu

Cuối đời sẽ đắc quả mầu không sai

Với đức hiệu Như Lai danh tiếng

Đủ mười đức hiệu vốn quang minh

Quốc độ tên là Bảo Xinh

Thời kì là hữu Bảo Xinh đạo tràng

 

Quốc độ ấy vô vàn bằng phẳng

Với hằng sa danh thắng kỳ quan (170)

Hằng sa điện ngọc lầu vàng

Hằng sa thất bảo đẹp trang nghiêm đời

 

Chúng đệ tử của người thời ấy

Thuộc Thanh Văn Thừa vậy- vô lường

Thuộc chúng Bồ Tát muôn muôn…

Tóm lại là vô lượng- khôn nghĩ bàn

Lại thường giữa không gian thuyết pháp

Hóa độ muôn Bồ Tát Thanh Văn

Trải qua ngàn vạn ức năm

Mười hai tiểu kiếp gương rằm sáng soi (180)

 

Phật tuyên thuyết trong lời thọ ký

Khiến chúng tăng hoan hỷ mừng vui

Xong lời, Phật lại tiếp lời

Ca Chiên Diên, hiện diện nơi hội này

 

Đã từng những đời này kiếp trước

Lại kiếp sau từng được phước duyên

Phụng thờ vô lượng vô biên

Tám ngàn ức Phật trang nghiêm cõi đời

Với mỗi vị Phật rời cõi thế

Vào Niết Bàn tịnh thể trang nghiêm (190)

Thì tôn giả Ca Chiên Diên

Đều xây bảy tháp nói lên tất thành

 

Với vô lượng công thành như thế

Vị lai nên quả vị Phật Đà

Danh hiệu là: Diêm Phù Na

Để kim quang- rực rỡ tòa Như Lai

Và quốc độ của ngài cũng thế

Cũng nguy nga tráng lệ phi thường

Là vị tâm Phật kim cương

Đương nhiên tứ Phật cũng thường hằng như (200)

 

Sau lời Đức Đại Từ thọ ký

Chúng tăng đều hoan hỷ mừng vui

Bấy giờ Phật mới tiếp lời

Mục Kiền Liên tên nhã! Thời vị lai

 

Sau công đức hoằng khai chánh pháp

Lại cúng dường các bậc Thế Tôn

Và khi họ nhập Niết Bàn

Lại xây bảo tháp trang nghiêm phụng thờ

 

Sau khi cúng hiến thừa vô lượng

Đến bờ cuối cùng tướng sa môn (210)

Sen kia hạt nọ tròn gương

Bấy giờ cũng hóa chân thường Như Lai

Với danh hiệu Đa Ma La Bạt

Quốc độ tên Ý Lạc nhiệm mầu

Cũng tròn Mã Não Trân Châu

Lại thêm tuổi thọ dài lâu hơn đời

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em