Quyển 2 - Phần 3

Quyển 2 - Phần 3

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Tính ra đến hai mươi tiền kiếp

“Một kiếp bằng vạn kiếp nhân sanh”

Giáo pháp nguyên đức tinh anh

Bốn mươi tiểu kiếp đạo lành từ bi (220)

 

Lời thọ ký như Ma Ni ngọc

Đẹp long lanh gấm vóc tâm hồn

Cho bao tôn giả đạo trường

Mừng vui vì đặng tỏ tường ý như

 

Bấy giờ đấng đạo sư vô thượng

Sau khi trao vô lượng niềm tin

Vào tâm đại chúng hiện tiền

Bèn tuyên thuyết một đấng viên giác là

 

Đại Thông Trí Thắng là đức Phật

Của thời xa xưa, rất xa xưa (230)

Đã vào cõi tịnh không vô

Một thời gian giả sử như… như vầy

 

Đất của Đại Thiên dầy rất mực

Nay mài ra thành mực để rồi

Cứ qua ngàn quốc độ thời

Lại chấm một chấm, chấm thôi bộn bàng

Cho đến lúc cạn ngần ấy mực

Mới tỉnh ra chừng mực bao xa

Đại Thông Trí Thắng Phật Đà

Sống lâu vô lượng những A Tăng kỳ(240)

 

Ngồi dưới tàn Bồ Đề lạ biếc

Phải qua mười tiểu kiếp trang nghiêm

Như Lai vào cõi định thiền

Thực chứng không tánh rất nên nhiệm mầu

 

Quét sạch tam chướng sâu vô lượng

Phá ma vương, ma chướng, tan hoang

Một vầng trăng tuệ viên toàn

Bạch hào uyển chuyển ba ngàn đại thiên

 

Trước khi Phật chứng nên Phật tuệ

Khi còn là người thế, Thế Tôn (250)

Đã có mười sáu người con

Những bậc Vương Tử vuông tròn thiên lương

 

*Tam Chướng:được dịch từ chữ Pali: Tayo kincana. Ba điều ấy là Tham, Sân, và Si. Tam Chướng đôi khi còn được gọi là ba bất thiện căn. Chính ba điều chướng ngại này là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau và khiến cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi sanh tử. Kết quả gây ra bởi Tam Chướng gọi là Phiền não. Chỉ có trí tuệ thấu triệt được chân tướng của vạn hữu mới có thể tiêu diệt được tam chướng và khử trừ được phiền não. 

 

Khi nghe đấng phụ vương cao cả

Đã chứng nên Phật quả viên toàn

Mười Sáu Vương Tử vội vàng

Sắm sanh lễ vật muôn vàn quý trân

Để mừng đức thiên nhân sư phụ

Còn đấng quân vương tổ phụ thì

Vẫn thọ quán tưởng bộn bề

Hành hương đến cội Bồ Đề tôn vinh (260)

 

Ai nấy thảy quay quanh đức Phật

Để nhìn cho tận mặt y vương

Đấng hằng duy ngã độc tôn

Thiên thượng địa hạ ai hơn đấng này

 

Sau khi dưới chân ngài phủ phục

Chúng đồng thanh thánh chúc Như Lai

Đấng Từ Phụ của muôn loài

Đã trao tuệ mạng cho ai bao đời

 

Các Vương Tử vâng lời cầu khẩn

Xin Thế Tôn lân mẫn chúng sanh (270)

Bao đời sống giữa vô minh

Chỉ mong được thấy trời xanh một lần

Cõi pháp giới mười phân khổ não

Dễ mấy khi được đạo soi đường

Kẻ dữ ngày một hùng cường

Người lành ngày một thảm thương héo mòn

 

Dễ mấy thuở Thế Tôn xuất hiện

Hoa ưu đàm*nở hiếm lắm thay!

Bây giờ có Phật nơi đây

Cúi xin mở lượng cao dầy từ bi (280)

Mà hoằng hóa một khi tuệ giác

Cho Pháp Hoa Kinh ngát mười phương

Bấy giờ Đại Thông Thế Tôn

Nhận lời thỉnh nguyện mở đường hoằng khai

 

Đức Thích GiàNhư Lai nhẫn độ

Lại tiếp lời kể rõ nguồn cơn

Bấy giờ Đại Thông Thế Tôn

Sau khi chứng đắc cội nguồn chân như

*Theo kinh điển Phật giáo, Ưu đàm là một loại cây thiêng (linh thọ), hoa Ưu đàm nở là một điềm lành báo hiệu Đức Phật ra đời hay Bậc Luân Vương xuất thế. “Ưu đàm là loại hoa thiêng, ba ngàn năm mới nở một lần, mỗi lần hoa nở thì có Đức Phật ra đời” (Pháp Hoa văn cú). Do vậy, hoa Ưu đàm thường được làm ảnh dụ cho sự kiện xuất thế của Đức Thế Tôn trong văn học Phật giáo.

Thì khắp cả mười chư khu vực

Với năm trăm vạn ức Thế Tôn(290)

Đều rung động cách phi thường

Giữa ranh những cõi ấy luôn tối mù

 

Giờ phút ấy cũng ùa ánh sáng

Khiến chúng sanh tỏ rạng mặt mày

Trong mười khu vực trên đây

Cơ man cung điện lâu đài Phạm Thiên

 

Đều rực sáng vô biên hạo khí

Khiến chư thiên hoan hỷ vô ngần

Trong khu vực cõi Chính Đông

Các Phạm Vương vội bước chân lên đường(300)

 

Mang theo những túi thơm hoa thắm

Lần theo tần ánh sáng dị thường

Để rồi gặp đấng pháp vương

Trang nghiêm hiện giữa hào quang Bồ Đề

 

Quanh đó, ngoài các vì vương tử

Còn cơ man Bát Bộ Thiên Long

Các Phạm Vương đảnh lễ xong

Bèn diễu quanh Phật nhiều vòng tôn vinh

   *Cơ man: Số lượng rất nhiều, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu

Thiên Long Bát Bộ là tám loại phi nhân có sức mạnh hơn người nhưng không phải là người: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia. Tám loài này do Thiên và Long đứng đầu nên gọi là Thiên Long bát bộ.

Rồi đem rải hoa xinh trong túi

Hoa rải đầy như núi Tu Di(310)

Tiếp theo các Phạm Vương kia

Xin đem cung điện trăm bề cao sang

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em