Quyển 2 - Phần 4

Quyển 2 - Phần 4

 

               THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Dâng lên đấng pháp vương Trí Thắng

Khéo vuông tròn chánh đẳng pháp thân

Cúi xin người chuyển pháp luân

Độ cho vô lượng thế nhân đoạn trường

 

Lại khu vực Đông Nam cũng thế

Trong phút giây Phật tuệ viên thành

Cũng nghe ánh sáng chuyển mình

Là ngời lên ánh quang minh bạch hào (320)

 

Nói lên một ngọt ngào thông điệp

Rằng vô ưu hoa tuyệt nhất đời

Bao nghìn năm lặng tiếng lời

Lời có duyên phúc nở tươi một cành

 

Hoa vô ưu hồng danh Trí Thắng

Đã trổ hoa bông trắng nhụy vàng

Cho tròn khu vực đông nam

Bừng lên một ánh hào quang tuyệt vời

Khiến các Phạm Vương nơi cõi ấy

Cũng đồng tâm đứng dậy mà đi (330)

Tìm về chốn tỏa quang huy

Để gặp Phật giữa Bồ Đề tràng sinh

 

Rồi cũng với ảnh hình tương tự

Với các vì vương tử đoan trang

Cúi xin đấng Chuyển Luân Vương

Chuyển luân để mở đạo trường Như Lai

 

Mười khu nước đông đoài các cõi

Đồng một miền sáng chói quang huy

Của tần số tuệ uy nghi

Báo tin đấng đại từ bi ra đời (340)

 

Và tất thảy trời người các bộ

Đồng thanh xin phổ độ quần sinh

Và đức Phật rất quang minh

Tha Tâm Thôngmọi hữu tình khổ đau

Bèn nhận lời thỉnh cầu như thế

Chuyển pháp luân Tứ Đế nhiệm mầu

Một là Khổ Đế- niềm đau

Hai là Tập Đế- tham cầu…nghiệp duyên

Ba là Diệt Đế trang nghiêm

Công phu thoát tập để lên Niết Bàn (350)

Bốn là Đạo Đế huy hoàng

Không còn tập nghiệp vẻ vang Phật thừa

 

Pháp luân chuyển huyền cơ phương thức

Thập Nhị Nhân Duyênthật nhiệm mầu

Có duyên ắt có khổ sầu

Đứt duyên đứt nợ còn đâu luân hồi

 

Từ vô minh, sinh thời Hành Thức

Hành Thức sinh danh Thức-tương duyên

Danh Sắc sinh Lục Nhập liền

Lục Nhập sinh Xúc, Thọ liên miên hoài (360)

 

Thọ sinh Ái, Ái thời sinh Thủ

Có Thủ thì có Hữu thế thôi

Sinh lão bệnh tử luân hồi

Ví quay ngược lại, ta thời có ngay

 

Vô minh diệt, Hành này ắt diệt

Hành diệt thì Thức diệt, vân vân…

Một phen dứt hết duyên trần

Ắt ta về đặng cõi chân như mình

Đức Trí Thắng tối linh tối diệu

Đem lý mầu soi chiếu trần tâm (370)

Độ bao nhiêu kiếp luân trầm

Vượt qua Tam Chướng thậm thâm sâu dầy

 

Đạt được tứ thiền ngay tại chỗ

Sơ, Nhị, Tam, tuần tự Tứ thiền

Phạm Thiên rồi Phạm Chúng Thiên

Phạm Phụ Thiên, Phạm Đại Thiên...huy hoàng

 

Đoạn vượt lên Tịnh Quang Thiên nọ

Vô lượng quang rực rỡ nhị thiền

Tam thiền có Thiền Tịnh Thiên

Vô lượng…Biến Tịnh…sâu huyền…tịnh thanh (380)

 

Vô Vân Thiên phước sanh thiên ấy

Thuộc tứ thiền đẹp bấy Thanh Văn

Lại Tam Huệ tỏ sao băng

Văn, Tư, Tu mở lương năng tuyệt vời!

 

Lại sáu thần thông ngời tuệ phước

Thiên Nhãn Thôngsoi suốt càn khôn

Thiên Nhãn Nhĩthực tỏ tường

Lắng nghe suốt cả mười phương xa gần

Rồi tới Túc Mạng Thông: biết suốt

Chuyện, người ta từ trước tới nay (390)

Tha Tâm Thôngdiệu kì thay!

Dù sông dù bể khéo hay lòng người

Thần Túc Thôngdạo chơi khắp chốn

Biến hóa theo tình huống như nhiên

Lậu Tận Thôngsanh nỗi niềm

Mảy may như bợn oan khiên bên lòng

 

Đức Thế Tôn Đại Thông Trí Thắng

Thốt lời vàng bình đẳng Phật tâm

Độ đời khắp cõi xa gần

Chẳng phân cao thấp, chẳng phân sang hèn (400)

 

Chúng Thanh Văn vô biên vô lượng

Chúng Viên Giác vô lượng vô biên

Riêng về mười sáu anh em

Ngôi vị vương tử chí hiền chí minh

 

Thì bởi chuyện vô sinh rất lớn

Lại tuệ căn thịnh vượng vô song

Cúi xin đức Phật mở lòng

Tuệ giác vô thượng tánh không Phật Đà

Đồng thỉnh nguyện xuất gia cầu đạo

Đức Đại Thông thấu đáo con mình (410)

Bèn cho như nguyện đăng trình

Để sớm về cõi vô sinh Niết Bàn

 

Thuở ấy cái vạn năng tuệ giác

Ấy là kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đỉnh cao trí tuệ Phật Đà

Và Phật Đà thuyết Pháp Hoa tám nghìn

Thời kì không một phen nghỉ ngủ

Cho đến khi tròn đủ cơ duyên

Mới dừng lời pháp như nhiên

Mà đi vào cõi lặng yên không lời (420)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em