Quyển 2 - Phần 5

Quyển 2 - Phần 5

 

             THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Suốt tám vạn tứ thời như thế

Phật vào trong tịnh thể Thiền Na

Tuy nhiên Diệu Pháp Liên Hoa

Vẫn thường xuyên được viết ra như thường

 

Qua mười sáu pháp vương vương tử

Thay Phật Đà hóa độ chúng sanh

Thiên Long thánh chúng trong lành

Giúp cho vô lượng chúng sanh toại nguyền

Sau thời kì tịnh thiền vắng lặng

Đức Đại Thông Trí Thắng xả thiền (430)

Bảo cho đại chúng hiện tiền

Rằng các vương tử nói trên bấy giờ

 

Qua vô lượng công phu tu tập

Phụng sự hằng sa Phật mười phương

Lại thêm công đức vô lường

Tuyên thuyết chân lý diệu thường Pháp Hoa

 

Nay thảy chúng Phật Đà chánh quả

Khắp mười phương thượng hạ đông tây

Bắt đầu từ Chính Đông đây

Lời Phật A Súc ngày rày độ sanh (440)

Với quốc độ hồng danh hoan hỷ

Hai là Tu Di đảnh Như Lai

Đông Namthì cũng có hai

Sư Tử Âm, ấy Như Lai đại từ

 

Bên cạnh là bậc Sư Tử Tướng

Hai vị đồng vô thượng đăng quang

Còn hai vị ở Chính Nam

Hư Không Trụ- một tên vàng Như Lai

Thường Diệt- là hai vị Phật

Luân phiên truyền nghĩa mật từ bi (450)

Tây Nam cũng chẳng khác chi

Đế Tướng, Phạm Tướngdiệu kì Như Lai

 

Cõi Chính Tây cũng hai đức Phật

Một, A Di Đà Phật…Thọ…Quang…

Hai, Độ Nhất Thiết Thế Gian…

Qua cõi Tây Bắc bạt ngàn Càn Khôn

 

Cũng hai vị đảm đương tràng hạt

Một, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn

Hương Thần Thông ngát thời gian

Hai, Tu Di Tướng đạo tràng thiên chân (460)

 

Cõi Chính BắcVân Tự Tại

Vân Tự Tại Vươngmãi trường tồn

Đông Bắc có hai Thế Tôn

Một là Hoại Nhất Thế Gian… hai là:

Đức giáo chủ Ta Bà diệu mật

Thích Ca Mâu Ni Phật… là ta

Từ vô lượng kiếp xa xưa

Đã cùng chung một Pháp Hoa đạo tràng

Với các vị hiện đang hiện diện

Nơi đạo tràng huyền nhiệm hôm nay (470)

Tự ngàn xưa đã như vầy

Các vị đã được nghe rày Pháp Hoa

 

Là chân lý sâu xa tối thượng

Đưa người lên chân tướng Niết Bàn

Để vào cảnh giới khinh an

Vô lượng thọ, vô lượng quang siêu trần

 

Cái cảnh giới nhất chân thiện mỹ

Nhị Đế cùng như thị như như

Cảnh giới thực tướng không hư

Cảnh giới viên phúc vô dư tuyệt vời (480)

 

Thảy các vị từ thời xưa ấy

Đã từng nghe như vậy Pháp Hoa

Để rồi như trận mưa sa

Tưới tuôn pháp vũ chan hòa cỏ cây

 

*Nhị đế gồm có chân đế và tục đế:

*Chân Đế .- Là sự thật của chơn tướng vạn pháp ,là bản thể của vạn pháp vốn là tịch nhiên vắng lặng .
*Tục Đế.-Là thế tục thường tình, phong tục, phổ thông, phần tạo đặt ra của thế tình, chế biến định đặt của vạn vật.

Chẳng phân biệt cây này cây khác

Chỉ một niềm ký thác vô tư

Mà tùy theo sức tiếp thu

Mà từng cây cỏ nhân từ cơn mưa

 

Để tiếp thụ cho vừa thụ lượng

Để trở về thực tướng xưa nay (490)

Tuệ giác Phật nhiệm mầu thay

Liên Hoa Diệu Pháp tỏ bày căn nguyên

 

Chưvị chớ nên quên rằng chỉ

Có một thừa trên thế gian thôi

Một cỗ xe giữa đất trời

Dẫn con người về chính nơi cần về

 

Ấy là cõi Bồ Đề tịch chiếu

Cõi Niết Bàn chí diệu chí minh

Cõi ta trở lại chính mình

Chánh đẳng chánh giác vô sinh Niết Bàn (500)

 

Chư Phật sẵn muôn ngàn phương tiện

Biết chúng sanh bản thiện vốn là

Mỗi vì tập nhiễm sâu xa

Đắm mê ngũ lạc Ta Bà trầm luân

Nên mới phải liệu lần cách chữa

Liệu khế cơ đối trị lần lần

Thuốc đắng giã tật đã đành

Song phải thêm ngọt vài phân mới thành

Cái ấy gọi thực hành quyền giáo

Như ngụ ngôn thiện xảo thuyết minh (510)

Ngày kia có đám lữ hành

Được người hướng dẫn đến thành phố kia

 

Nơi có cả ê hề kho báu

Khổ nỗi đường vừa xấu vừa xa

Khiến đám người mệt phờ ra

Nằn nì xin trở lại nhà thôi đi!

 

Người hướng dẫn cao suy xa nghĩ

Thương đoàn người thiếu trí đa đoan

Bèn phương tiện dựng bên đàng

Một lâu đài thật đàng hoàng tiện nghi (520)

 

 Ta Bà:là phiên âm từ chữ Saha của Phạn ngữ, có nghĩa là ráng chịu đựng, vì chúng sinh ở trong cõi này chịu các phiền não, tham sân si bức bách, làm các điều ác, xoay quanh trong ba nẻo sáu đường, lại cứ cam lòng nhẫn chịu không mong ngày ra khỏi. Ta bà không phải chỉ có một thế giới ta đang ở, mà nó gồm cả ba nghìn đại thiên thế giới, trong phạm vi hóa độ của Phật Thích Ca Mâu Ni
 

Để dụ những người kia dừng tạm

Khỏi trở về uổng đoạn đường qua

Dối rằng thành quách nguy nga

Mà họ vừa tới chính là mục tiêu

 

Dù sự thật khác nhiều lắm lắm!

Vì kho tàng ông nhắm tới nơi

Thật ra vĩ đại gấp mười

Gấp trăm gấp vạn cái nên tạm dừng

Nhưng sự chẳng- đặng- đừng phải thế

Muốn thành nhân chi mỹ cho nên (530)

Đôi khi cũng phải dụng quyền

Bảo rằng chốn ấy chính nơi kho tàng

 

Nghĩa là cõi Niết Bàn đích thực

Cõi cuối cùng tâm thức tịch nhiên

Cõi rốt ráo cõi nhân thiên

Nói như thế, để tạm yên tâm người

 

Đoạn sau cuộc nghỉ ngơi cần thiết

Hướng dẫn viên bèn thuyết chân ngôn

Trở ra cứu cánh Phật môn

Ấy là cõi vượt càn khôn Niết Bàn (540)

Cõi Đại Niết Bàn Tam Muội* đức

Cảnh giới khi tâm thức sạch làu

Trong đó, ngoại vô sở cầu

Nội vô sở đắc nhiệm mầu như nhiên

 

Cảnh giới rất vô biên vô lượng

Vô lượng quang, vô lượng thọ- và…

Pháp thân rạng rỡ một tòa

Tam Thiên Thế Giới cũng là tự thân

 

Với tứ đức vô ngần tráng lệ

Chở chuyên tròn pháp thể uy nghi (550)

Lại thêm tứ vô lượng kia

Từ Bi Hỷ Xả thuận tùy chúng sanh

Đẹp biết mấy bức tranh tự thể

Vốn vô chung vô thủy như là

Một khi vượt khỏi ái hà

Một khi vượt khỏi cái ta lụy phiền

Trở về quê mẹ bình yên

Quê ta vô sự, vô duyên, vô tình

 

*TAM MUỘI:do phiên âm tiếng Phạn: Samâdhi, dịch ra Hán văn là Thiền định. Đó là một phương pháp Thiền của Phật giáo để định cái tâm, không cho loạn động, nhờ đó mà tâm được sáng suốt và có năng lực lớn. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều có phép Tam muội và các Ngài dùng nó làm phương tiện hộ thân và độ đời.

Vô tất thảy để mình hiển lộ

Ấy Niết Bàn tịnh độ nguy nga (560)

Cõi thiền Diệu Pháp Liên Hoa

Mà suốt Tam Thế Phật Đà thuyết minh

 

Bao giờ chứng được mình rất mực

Với thập đại năng lực toát vời

Mười trí lực vẹn cả mười

Tri thị xứ phixứ ngời lương tri

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em