Quyển 2 - Phần 6

Quyển 2 - Phần 6

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Tam thế nghiệp báo tri thức đủ

Suốt bao đời lành dữ đều hay

Giải thoát tam muội xưa rày

Tri chư thiền ấy lành thay lực thần (570)

 

Rồi tới tri chúng sanh tâm trí…

Suốt thông bao ấm lạnh nhân tình

Tri chủng chủng giải chúng sinh

Rõ hay từng bước sinh linh mọi loài

Nhất thiết sở đạo: hai đường nẻo

Đạo và đời –đều hiểu tận tường

Biết từng bước của đoạn trường

Biết từng bước của Niết Bàn về đâu

Thiên nhãn vô ngại: làu thông hết

Việc chúng sanh vạn kiếp mười phương (580)

Túc mạng vô lậu: tỏ tường

Vô lượng kiếp trước của muôn muôn loài

 

Vĩnh đoạn tập khíoai lực lớn

Lóng sạch làu nhơ bợn trong tâm

Cho tâm vô lậu trong ngần

Để ngời viên ngọc thiên chân Phật Đà

 

Ngoài Thập Lực nguy nga thánh đạo

Còn ba hai tướng hảo quang minh

Lời rằng tướng tự tâm sinh

Ba hai tướng hảo tôn vinh đạo tràng (590)

 

Đức Thế Tôn lời vàng tiếng ngọc

Tuyên thuyết cho các bậc sa môn

Suốt thông Diệu Pháp cát tường

Mở đường lên cõi đạo trường Pháp Hoa

 

Bấy giờ Phú Lâu Na Tôn Giả

Từ Thế Tôn cao cả được nghe

Trao cho cả hội trường kia

Cứu cánh tuệ giác lưu ly Phật Đà

Bèn sắp lại trước tòa sư tử

Rồi đứng lên tĩnh lự trang nghiêm (600)

Quay về Đức Phật ngưỡng chiêm

Với niềm hân hưởng vô biên Phật Đà

 

Thoáng giao cảm thật là thân thiết

Đức Thế Tôn nhận biết tâm tư

Của người đối diện chân sư

Bèn thốt lời dạy cùng chư môn đồ

 

Rằng các vị vốn chưa rõ biết

Phú Lâu Na từ kiếp muôn xưa

Đã từng như kiếp bây giờ

Là bậc tôn giả công phu sâu dầy (610)

 

Tài thuyết pháp xưa rày đệ nhất

Chuyển pháp luân đúng bậc trưởng càn

Đã từng vô lượng thời gian

Thiên Long thánh chúng đạo tràng Liên Hoa

 

Thời hiện đại ai mà chẳng thấy

Phú Lâu Na ấy bậc biện tài

Tuyên dương chánh pháp Như Lai

Cho đêm tối rực ánh mai diệu thường

 

Đều mà cả hội trường chưa rõ

Ấy là từ bao thuở xa xưa(620)

Ngài tôn giả Phú Lâu Na

Đã từng thông suốt Pháp Hoa lẽ mầu

Đã hội đủ cao sâu thần lực

Định đức cùng tuệ đức song song

Trong miền Nhị Đế dung thông

Đã từng mở nẻo đại đồng Tam Thiên

 

Cho Tứ Chúng quy nguyên nhất thể

Cho Tam Thừa đồng nghĩa Nhất Thừa

Trải qua vô lượng công phu

Sẽ thành tựu tuệ giác vô thượng và (630)

Hiện thân thành một Phật Đà

Với danh hiệu Thế Tôn là Pháp Minh

 

Cõi quốc độ đẹp xinh hy hữu

Thất bảo kia thành tựu cõi này

Cõi thần tiên phất phơ mây

Người, trời hai cõi cầm tay giao hòa(636)

 

*Nhị Đế Dung Thông: Dung thông (thông suốt và dung hợp) Chân Đế & vTục Đế là sự ấn chứng cho người thành tựu Chánh định.

*Chân Đế .- Là sự thật của chơn tướng vạn pháp ,là bản thể của vạn pháp vốn là tịch nhiên vắng lặng .Đây Là Bản Thể Luận.
*Tục Đế.-Là sự thật về hiện tượng của vạn pháp,là quy luật vận hành nhân quả,tùy duyên huyễn hiện.Đây Là Hiện Tượng Luận.
*Nếu chỉ thấy Chân Đế thì là khiếm khuyết sẽ sanh ra Phá Pháp Tướng.
*Nếu chỉ thấy Tục Đế cũng là khiếm khuyết,sẽ chỉ thấy Thô Tướng.
*Dung thông Chân & Tục 2 Đế thì chứng được Vi Diệu Huệ.

Cõi ấy chẳng sanh ra từ dục

Mà chỉ bằng tâm thức hóa thân

Lại về lương thực nuôi thân

Chẳng cần ngũ vị chẳng cần cao lương (640)

 

Mà chỉ cần năm nguồn pháp thực

Một, tên là Niệm Thực, nghĩa là

Dùng nguồn chánh niệm tinh hoa

               Nuôi thiện tâm của tim ta vuông tròn

 

Hai, Pháp Hỷ Thực, nguồn vui lớn

Của tinh thần hướng thượng tâm linh

Niềm vui chính đại quang minh

Của bố thí, trì giới, tinh tiến hoài

 

Ba, Thiền Duyệt Thực- nương oai lực

Của định thiền rất mực an vui (650)

Món ăn thiền định tuyệt vời

Khéo nuôi tuệ mạng của người chân tu

 

Bốn, Nguyện Thực- công phu đại nguyện

Khéo dùng như những món cao lương

Nuôi cho tráng kiện tâm hồn

Để tinh tấn mãi trên đường tâm linh (656)

Năm, Giải Thoát Thực- trình tự cuối

Nguồn dưỡng sinh tuyệt đối vô song

Khi tâm vượt mọi đèo bồng

Xênh xang tứ đức thong dong Tam Thừa(660)

 

Quốc độ ấy tên là thiền tịnh

Thọ mạng dài khôn tính thời gian

Lời vàng đức Phật vừa ban

Khiến cho tất thảy hội tràng mừng vui

 

Một ngàn hai trăm ngôi La Hán

Đều nguyện thành như đấng tôn sư

Ban cho một thọ ký từ

Như các vị mới đây vừa được ban

 

Đức Phật thấy: cao tràng các vị

Bèn mở lời thọ ký như sau (670)

Tất thảy năm trăm Tỳ Khưu

Bên đại đệ tử của Như Lai là:

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em