Quyển 2 - Phần 7

Quyển 2 - Phần 7

 

        THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Kiều Trần Như *… tuệ mà tỏa sáng

Hiện đang là La Hán nơi đây

Mai sau trong kiếp vị lai

Sau khi tuệ giác tròn đầy diệu minh

 

            *Tam Thừa: Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thừa: bực, còn đọc là Thặng: cỗ xe.

 Tam thừa nghĩa là ba bực tu, hay là ba cỗ xe, kể ra: Tiểu thừa, Trung thừa, và Đại thừa

  *Kiều Trần Như” là một trong năm vị Tỳ kheo đệ tử Phật được thế độ đầu tiên.

Bèn cũng được viên thành Phật quả

Phật hiệu chung tất cả: Phổ Minh

Cùng đem tuệ giác viên minh

Hoằng dương cho khắp cõi mình bao la (680)

 

Theo thứ tự Phật Đà sau trước

Thay phiên nhau làm một Thế Tôn

Phổ Minh Phật hiện trường tồn

Những vô lượng kiếp miên trường vị lai

 

Cho đến lúc mọi loài sanh chúng

Thảy Thiên Long thánh chúng huy hoàng (686)

Thong dong tiến bước đạo tràng

Để lên thánh thiện mà trang nghiêm mình

 

Đời chư Phật Phổ Minh như thế

Cứ theo trình tự để hoằng khai (690)

Mà làm hiện kiếp Như Lai

Triển chuyển thọ mạng lâu dài hư không

 

Đức Thế Tôn vừa đồng thọ ký

Khiến cả trăm năm vị đương cơ

Bụng mừng như thể phất cờ

Đồng sắp mình lạy trước sư tử tòa

 Mà bạch Phật thật là hạnh phúc

Cho chúng con được đức Thế Tôn

Khai quan điểm nhãn tỏ tường

Để biết chắc cuối con đường mình đi (700)

 

Là quả vị Mâu Ni vô lượng

Vô lượng quang, vô lượng thọ tròn

Nỗi mừng chẳng có chi hơn

Dù cho đổi cả Càn Khôn dễ bằng

 

Chúng con tự ví mình như kẻ

Có một người bạn quý lâu năm

Một hôm tìm tới bạn thăm

Lỡ vui tiệc rượu say nằm ngủ mê

 

Người bạn chủ nhà kia bận việc

Phải đi xa… sẵn …quyết giúp mình (710)

Bèn đem viên ngọc liên thành

Giấu vào túi áo của anh bạn nghèo

Khi tỉnh rượu gã nghèo hèn nọ

Đâu hay trong túi có ngọc lành

Lại lang thang kiếp lữ hành

Lê la cuối bãi đầu ghềnh kiếm ăn

Lúc gặp lại quý ân nhân cũ

Chợt thấy mình cùng khổ hơn xưa

Ngớ người ra thốt tiếp: “ồ”

Sao bạn chẳng biết mình như sang giàu (720)

 

Với viên ngọc cất sâu túi áo

Thì bạn dư sức tậu giàu sang

Trân châu, mã não, bạc vàng

Ruộng vườn nhà cửa bộn bàng thỏa thuê

 

Chẳng việc chi phải lê phải lết

Phận ăn xin thảm thiết như vầy

Nghe lời chợt tỉnh giấc ngay

Thò tay mới rõ ngọc ngay tay mình

 

Ôi viên ngọc liên thành Như Ý

Viên bảo châu chân quý nhất đời (730)

Cho ta xứng đáng phận người

Vẻ vang đứng giữa mặt trời mặt trăng

 

Kính lạy đấng năng nhân tịch mặc

Mở từ tâm dẫn dắt chúng con

Chỉ ra lối đạo vuông tròn

Cứu cánh rốt ráo biển non Phật thừa

Bấy giờ đến các chư tôn giả

La Hầu La và cả A Nan

Cũng đứng lên giữa hội tràng

Sấp mình lạy Phật xin ban huệ từ (740)

 

Bấy giờ đấng đạo sư vô thượng

Đại từ tâm vô lượng vô biên

Lại thong thả cất lời lên

Rằng: nay trong buổi nhân duyên thuận thời

 

Như Lai cũng nói lời thọ ký

Cho A La…hai vị hiền đồ

Chẳng phải đâu tự bấy giờ

Mà từ vô lượng kiếp xưa hai người

 

Đã luôn đóng vai người lưu trữ

Cũng như vai thái tử hiền ngoan (750)

Thường xuyên phụng sự Phật Hoàng

Trợ duyên cho đạo vẻ vang giúp đời

 

Vô lượng kiếp sau thời cũng thế

Vẫn giữ nguyên chí thệ nguyện này

Để rồi một kiếp vị lai

Sau khi góp nhặt đủ bài công phu

Bèn thành Phật hiệu Sơn Hải Tuệ

Tự Tại Thông Vương Thế Tôn-và

Giáo chủ quốc độ tên là

Ngọn cờ siêu việt nguy nga vô ngần (760)

Thời kỳ gọi Âm Thanh tinh túy

Sóng diệu âm Phật tuệ mười phương

Thọ mệnh Sơn Hải Thế Tôn

Kéo dài vô tận như nguồn pháp âm

 

Bấy giờ trong thành phần đại hội

Có tám ngàn vị mới phát tâm

Nghe lời chưa rõ nguyên nhân

Vì sao các vị Thanh Văn như là:

 

A Nan và La Hầu La lại

Được Thế Tôn ưu ái dường kia (770)

Ban lời thọ ký phương phi

Nghe ra Bồ Tát khôn bì Thanh Văn

 

Đức Thế Tôn thấu tâm sự nọ

Bèn tỏ bày cho rõ nguồn cơn

Rằng tự đời Đức Không Vương

Như Lai cùng với A Nan đã từng

Là đồng môn trên đường tu học

Có điều là chí lập khác nhau

Một bên nguyện chứng đạo mầu

Một bên mỗi nguyện thuộc làu thánh ngôn (780)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em