Quyển 3 - Phần 3

Quyển 3 - Phần 3

 

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Đều đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng

Tỏ lòng thành tán thưởng Pháp Hoa

Như sen nọ từ bùn ra

Giây phút đốn ngộ bùn mà nên sen (220)

 

Lúc ấy Đức Dược Vương Đại Sĩ

Với Đại Lạc Thuyết Đại Sĩ –cùng

Hai vị Bồ Tát tùy tùng

Đều đứng dậy phát nguyện chung như vầy:

Kính Đức Thế Tôn nay ví thử

Đền thờ ngài về ngự Niết Bàn

Chúng con nguyện giữ kinh vàng

Pháp Hoa… đọc, tụng… ngàn ngàn đời sau

 

Dẫu cõi thế đẫm sâu tội lỗi

Nổi chìm trong chợ lợi trường danh (230)

Chúng con nguyện một kính thành

Mãi tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh trọn đời

 

Trong pháp hội tỏa ngời ánh sáng

Năm trăm vị La Hán đã vừa

Được lời thọ ký cũng thưa

Nguyện xin gánh vác đại thừa Pháp Hoa

 

Tám ngàn vị Đầu Đà xuất thế

Vừa được lời thọ ký Như  Lai

Cũng xin ở lại nơi này

Để đem Diệu Pháp trao tay mọi người (240)

 

Lại có Tỳ Kheo Ni Đại Thắng

Là di mẫu của Đức Thế Tôn

Cũng đứng lên giữa hội trường

Chắp tay trước mặt thế tôn đợi chờ

 

Dĩ nhiên Phật cũng thừa hoan hỷ

Mà thốt lời thọ ký trang nghiêm

Rằng qua vô lượng vô biên

Những đời những kiếp túc duyên tu hành

 

Và sẽ được viên thành Phật tuệ

Với danh xưng “Nhất Thế Chúng Sanh (250)

Hỷ Kiến Như Lai” trọn lành

Cùng với Ni Chúng điểm danh sáu ngàn

 

Sẽ cùng được thành toàn Phật đạo

Để quan tiền thùy hận thiên thu

Đại Thừa thi triển công phu

Pháp Hoa Kinh nở vô dư Niết Bàn

 

Bấy giờ lại đến nàng công chúa

Ấy là thân mẫu của Hầu La

Là con trai Đức Thích Ca

Thuở ngài còn sống tại gia năm nào (260)

 

Với ân nghĩa dồi dào xưa cũ

Tỳ Kheo Ni, Tỳ Dụ, tên người

Lòng riêng một thoáng ngậm ngùi

Sau Thế Tôn thốt bao lời chứng minh

Để thành tựu chúng sinh vô lượng

Lại quên “Hoa Cẩm Chướng” một thời

Thế Tôn thấu suốt dạ người

Bèn trang trọng mở một lời chí ngôn

 

Rằng: trí lự trên đường tinh tiến

Sẽ mãi là thân quyến Phật Đà (270)

Cuối cùng phước đẳng hà sa

Sẽ thành Phật ngự trên tòa Như Lai

 

Với danh hiệu vị lai “Cụ Túc

Thiên Vạn Quang Tướng” thật trang nghiêm

Dư mười đức hiệu như nhiên

Thọ mạng vô số vạn thiên ức đời

 

Sau khi thọ ký nơi Ni Bộ

Lại chuyển qua vô số hằng sa

Các vị Bồ Tát Ma Ha

Đã đạt cảnh giới Thiền Na vi huyền (280)

 

Khi mắt Thế Tôn nhìn tới họ

Họ bèn rời khỏi chỗ đứng lên

Chấp tay thành kính trang nghiêm

Đồng bạch với Phật lời nguyền Pháp Hoa

Xin đem hết sức mà phụng sự

Cho Pháp Hoa kinh cú phổ truyền

Để đem lại sự bình yên

Của Thường Lạc Ngã Tịnh trên cõi đời

 

Bấy giờ đức Văn Thù Đại Sĩ

Vị thái tử của Đức Pháp Vương(290)

Cất lời: “bạch Đức Thế Tôn

Các vị Đại Sĩ phát ngôn vừa rồi

 

Nguyện sau lúc Ngài rời cõi thế

Nhập diệt vào Đạo Đế thâm sâu

Sẽ còn ở lại dài lâu

Để hoằng dương pháp diệu mầu Liên Hoa

 

Nhưng có một điều là mai mốt

Vào thời kỳ ác trược gia tăng

Người đời rất đỗi hung hăng

Hỏi lấy chi để dương hoằng Pháp Hoa(300)

 

Thế Tôn dạy hỏi đà đúng chỗ

Vậy nghe ta nói rõ nghĩa mầu

Muốn truyền pháp bửu mai sau

Phải nhớ bốn cách trụ vào yên vui

 

*Phổ truyền:Phổ: Rộng lớn, bày ra khắp cả, đều cả. Truyền: trao lại cho người khác.

Phổ truyền là truyền ra khắp nơi.

 

Một là trụ vào nơi nẻo bước

Có nghĩa là nhẫn nhục, ôn nhu

Đối với các pháp sai thù

Phải thấy tất cả phù du như là

 

Xuyên qua đó nhìn ra thực tướng

Thực tướng trong không tướng vi huyền (310)

Ấy là nẻo bước đi lên

Của bậc Đại Sĩ xả truyền Pháp Hoa

 

Thứ hai là lánh xa trần lụy

Không thân gần cửa đế nhà vương

Nơi trục lợi, chốn quan trường

Các thức nghệ thuật văn chương dục tình

 

Lại những chốn đao binh ác hạnh

Lại những nơi bán thánh buôn mê

Thảy đều phải tránh cho xa

Giữ mình trong sạch Lục Hòa mới nên (320)

Lục Hòa gồm có:

1.Thân hòa đồng trú:  (Thân cùng ở với nhau hòa hiệp), cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà  hôm sớm có nhau, phải hòa thuận thương yêu nhau; giúp đỡ lẫn nhau. Không đánh đập nhau. 

2. Khẩu hòa vô tránh: (Miệng hòa hiệp, không bao giờ cãi cọ, lớn tiếng, mắng nhiếc nhau).

3. Ý hòa đồng duyệt: (Ý hòa hiệp, cùng vui vẻ với nhau). Ngay trong ý nghĩ bao giờ cũng nghĩ đến sự hòa hiệp, vui vẻ với nhau, phải nghĩ đến làm sao cho đẹp lòng nhau.  

4. Giới hòa đồng tu: (Giới luật, cùng hòa hợp tu tập với nhau). Trong một đòan thể phải có kỷ luật, đã sống hòa hợp với nhau thì phải nhắc nhở nhau giữ kỷ luật.   

5. Kiến hòa đồng giải: (Những điều thấy biết cùng hòa hợp, giải bày cho nhau).

6. Lợi hòa đồng quân: (Những lợi lộc cùng chia hòa đồng). Trong Tăng chúng khi có thí chủ cúng dường phẩm vật, thuốc men, đồ dùng… thì cùng dùng chung,

                                Ngoài giới hạnh trang nghiêm như thế

Phải chuyên trau trí tuệ cho lòng

Thấu rõ các pháp là không

Đã không khái niệm cũng không ngôn từ

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em