Quyển 3 - Phần 4

Quyển 3 - Phần 4

 

THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Không số lượng như như nhất thể

Chỉ do liên quan để hình thành

Vì thế nên gọi chúng sanh

Ấy là hai cách tốt lành giao thoa

 

Bậc sứ giả Pháp Hoa phải nhớ

Không khen chê hay dở của người (330)

Một lòng tinh tấn giúp đời

Cho ai cũng được an vui Niết Bàn

 

Như ai hỏi Thanh Văn Duyên Giác

Hãy chỉ lên Đại Bát nối nên

Là nên rốt ráo định thiền

Cõi thực tướng cõi uyên nguyên toát vời

 

Điều thứ ba là người hoằng pháp

Đã nặng nguyền gánh vác Pháp Hoa

Thì cần phải tránh cho xa

Cái lòng ganh ghét khiến ta hư đời (340)

Thói xu nịnh nương lời tâng bốc

Kẻ giàu sang hầu móc bạc tiền

Lòng tự ty thật đơn hèn

Lòng kiêu mạn khiến mình thêm mất mình

 

Muốn thành tựu tròn xinh sự nghiệp

Đem Pháp Hoa độ kiếp trầm luân

Thì đời tứ chúng tăng nhân

Mặc ai khuynh hướng đường gần nẻo xa

Thanh Văn, Duyên Giác hoặc là

Bố Tát- tóm lại cả ba quyền thừa (350)

 

Thì hãy nhớ đừng đùa với cọp

Đừng khen chê rằng dốt rằng thông

Làm người rối rắm phân vân

Rằng quyền, rằng thất…thêm phần rối ren

 

Hãy nhớ giữ tâm thiền cho vững

Đừng trách sai trách đúng tha nhân

Một lòng cầu nguyện tương thân

Sao cho ai nấy được phần thăng hoa

 

 

 

Giữ vững mối tâm hòa như thế

Ắt dễ dàng tuyên nghĩa Pháp Hoa (360)

Vẹn toàn ba pháp nhu hòa

Đến pháp thứ bốn đậm đà vì tâm

 

Bốn pháp ấy thập phần công hiệu

Nay đem lời toát hiểu như sau

Bốn pháp an lạc nhiệm mầu

Thân An Lạc Hạnhbước đầu lìa xa:

 

Một: hào thế ấy, là quyền quý        

Hai: Bà thầm, Tu Sĩ tà môn

Ba: lấy đời trị văn chương

Bốn: hẹn theo nghiệp ác ôn hại người (370)

 

Năm: hạng luồn bịp đời, ảo thuật

Sáu: hạng tu theo cấp Nhị Thừa

Bảy: hạng tham dục buông thừa

Tám: hạng phi nữ lại vừa phi nam.

 

Tắt một lời để thân an lạc

Người thọ truyền Diệu Pháp Liên Hoa

Phải cần tránh nẻo tà ma

Để gìn giới hạnh Phật Đà nghiêm trang

Tiếp theo là Khẩu An Lạc Hạnh

Là giữ gìn miệng tránh sàm ngôn (380)

Không chê khen việc dại, khôn

Việc hay, dở, việc hành tường đúng sai

 

Lại tính chẳng chê bai người khác

Mỗi giữ lòng như bát nước trong

Một phen đã lặng yên lòng

Thì miệng sẽ ngát sen hồng tròn căn

 

Thứ ba là Ý An Lạc Hạnh

Là giữ tâm thanh tịnh ý niềm

Không khinh bạc chẳng hờn ghen

Không ỷ hạnh lớn mà chèn lấn ai (390)

Lại không đua sức tranh tài

Ấy là chánh niệm giúp đời an khang

 

Rồi tới Thệ Nguyền An Lạc Hạnh

Ấy thệ nguyền dũng mãnh Từ Bi

Vì chưng diệu pháp huyền vi

Khó tin, khó tưởng, khó suy, khó lường

 

 

 

Nên giả sử trên đường hoằng hóa

Có vô vàn thính giả uyên nguyên

Không đủ căn cơ thọ truyền

Lai sinh thái độ khinh gièm chê bai(400)

 

Thì các bậc Như Lai sứ giả

Phải lấy tâm vô ngã đại từ

Mẹ hiền đối trước con hư

Một tha hai thứ chẳng từ bỏ con

 

Cứ nước chảy đá mòn như thế

Để cuối cùng Đạo Đế nên công

Tứ Nhiếp Pháprõ mênh mông

Độ người chìm nổi qua sông tới bờ

 

Thế Tôn tiếp: Văn Thù hãy nhớ!

Hễ ai mà gìn giữ tròn vuông (410)

Cứ An Lạc Hạnh tinh tường

Ắt là sẽ được hưởng nguồn pháp ân

 

Của những bậc đại nhân Đại Sĩ

Những vua quan quyền thế vân vân

Từ Cư Sĩ đến Thứ Dân

Thảy đều cung kính thập phần tán dương

 

*Tứ Nhiếp Pháplà bốn phương pháp nhiếp phục và cảm hóa chúng sanh, còn gọi là bốn phương pháp độ sanh. Đó là Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, và Đồng Sự.

 

Vì sao thế? Vì chưng Diệu Pháp

Liên Hoa là đỉnh tháp tối cao

Những ai công hạnh dồi dào

Như Lai đã sẵn tặng bao thức rồi(420)

 

Lại Ngũ Căn, Ngũ Lực mười vô lậu

Định Thiền Nasuốt thấu mười phương

Lại cho họ cả Niết Bàn

Một đô thành đẹp rỡ ràng nguy nga

 

Riêng Diệu Pháp Liên Hoa mầu nhiệm

Thì Như Lai chưa tiện trao tay

Vì là bí pháp xưa nay

Chỉ những ai có công dầy đức cao

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em