Quyển 3 - Phần 5

Quyển 3 - Phần 5

 

                         THI VỊNH PHÁP HOA KINH

 

Rèn tuệ giác từ bao nhiêu kiếp

Lại kiếp này đem hết sức tu(430)

Chừng nào vẹn vẻ công phu

Bấy giờ mới đặng phạm trù Pháp Hoa

 

        *Ngũ căn được phân thành hai như sau:

·       Ngũ căn, năm giác quan. Đó là Nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, vị căn, và xúc căn.

·       Ngũ thiện căn, năm căn lành, bao gồm:

Tín căn;Tinh (tiến) căn; Niệm căn; Định căn; Huệ căn.

 

                *Ngũ lực là năm lực đạt được do tu tập "Năm thiện pháp căn bản" :

  1. Tín lực, là tâm loại bỏ các loại tin tưởng sai lầm;
  2. Tinh tiến lực  là năng lực tu trì Tứ chính cầnđể diệt trừ bất thiện pháp;
  3. Niệm lực, sức mạnh do tu trì Tứ niệm xứđem lại;
  4. Định lực, sức mạnh do Thiền định mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái;
  5. Huệ lực là sức mạnh nhờ phát khởi tri kiến Tứ diệu đế.

      

Bấy giờ giữa hằng sa quốc độ

Các thánh hiền vô số đồng hòa

Bồ Tát Đại Sĩ như mây

Đều chắp tay đảnh lễ này! Thế Tôn!

 

Ngài cho phép chúng con ở lại

Một mai ngài tĩnh tại Niết Bàn

Để cùng giữ ngọc gìn vàng

Tuyên dương Diệu Pháp ngày càng nguy nga (440)

 

Bấy giờ Đức Thích Ca đáp lại

Rằng: cám ơn chủ đại thánh hiền

Như Lai thực chẳng dám phiền

Các vị ở lại giữ gìn Pháp Hoa

 

Vì ngay tại Ta Bà quốc độ

Đã sẵn sàng vô số chúng sanh

Sáu vạn hằng sa chúng tăng

Sẵn sàng dâng hiến khả năng hộ trì

 

Xong lời ấy tức thì cõi đức

Của đại thiên nước Phật- Ta Bà (450)

Thảy đều chấn động nứt ra

Để từ chỗ nứt ấy mà vọt lên

Những Bồ Tát luân phiên xuất hiện

Bạt ngàn như sông biển triều dâng

Hằng sa Bồ Tát kim thân

Mình vàng óng ả muôn phần đẹp tươi

 

Lại đủ cả ba mươi hai tướng*

Hảo quang minh vô lượng uy nghi

Từ không gian dưới đất kia

Nghe lời Phật thuyết tức thì vọt lên (460)

 

Và đồng loạt đứng bên Đức Phật

Đem đầu và mặt lạy ngay chân

Rời chỗ chư Phật hóa thân

Trên tòa sư tử vô ngần trang nghiêm

 

Mà hành lễ luân phiên như thế

Rồi đến bên hai vị Phật Đà

Một là Đức Phật Thích Ca

Hai là Đa Bảo Phật mà ngưỡng chiêm

 

*Ba mươi hai tướng tốt(theo từ Hán-Việtlà Tam thập nhị hảo tướng, được tin là của một Chuyển luân vương, của một vị Bồ tát, hay là của một vị Phật.

Lòng bàn chân bằng phẳng, Bàn chân có bánh xe ngàn cánh,Ngón tay thon dài

Gót chân rộng, Ngón tay ngón chân cong lại, Tay chân mềm mại, Sống chân cong lên

Thân người như con sơn dương, Tay dài quá gối, Nam căn ẩn kín, Thân thể mạnh mẽ,Thân thể nhiều lông, Lông tóc hình xoáy, Thân thể vàng rực, Thân phát ánh sáng, Da mềm,Tay vai và đầu tròn, Hai nách đầy đặn, Thân người như sư tử, Thân thẳng, Vai mạnh mẽ, Có bốn mươi răng, Răng đều đặn, Răng trắng, Hàm như sư tử , Nước miếng có chất thơm ngon, Lưỡi rộng, Giọng nói như Phạm thiên

Mắt xanh trong, Lông mi như bị rừng, Lông xoáy giữa hai chân mày ,Chóp nổi cao trên đỉnh đầu

Bấy giờ giữa muôn nghìn Đại Sĩ

Có bốn vị địa vị cao xa (470)

Một là Thượng Hạnh, hai là:

Vô Biên Hạnhrất bao la hạnh này

 

       Ba là Tịnh Hạnh đầy Phật tánh

Bốn là An Lập Hạnh vững vàng

Bởi vì hạnh đức kim cang

Nên hành giả mới nên trang Phật Thừa

 

Bấy giờ bốn vị từ hội chúng

Cùng đứng lên chúc tụng Thế Tôn

Rằng ngài thực Đấng Pháp Vương

Từ vô lượng kiếp mở đường Pháp Hoa (480)

 

Giúp vạn ức hằng sa Bồ Tát

Được tiếp thu tuệ giác Phật Đà

Công ơn dưỡng dục hải hà

Sánh cùng thiên địa cũng là đồng cân

 

Bấy giờ giữa vô ngần Bồ Tát

Có Bồ Tát Di Lặc đứng lên

Hỏi Đức Phật cái uyên nguyên

Vì sao sự nghiệp mà nên phi thường

Mới ngày nào Thế Tôn còn nhỏ

Là Đông Cung Thái Tử Thích Ca (490)

Thế rồi lẻn bước xuất gia

Sáu năm khổ hạnh trải qua cõi mình

 

Để đi tới vô sinh nẻo thật

Vượt qua rồi tam cấp Vũ Môn

Đạt tới cảnh giới vô ngôn

Thường Lạc Ngã Tịnhấy đương xứ này

 

Đại Bát Niết Bànđây cảnh giới

Tối thượng thừa pháp hội Liên Hoa

Nơi hoa sen của lòng ta

Mở ra nghìn cánh hằng sa mặt trời (500)

 

Cảnh giới ấy tuyệt vời tối thượng

Mới trải qua hơn bốn mươi năm

Trong thời gian có bao năm

Mà sao Phật có khả năng tuyệt vời

 

 

 

*Đại Bát-Niết-Bàn: Tàu dịch là “Đại nhập-diệt tức”; “Đại-diệt-độ”; “Đại-viên-tịch nhập”… “Đại” là lời khen đức “tịch-diệt”, có tính cách sâu, rộng lớn; “Diệt” là diệt phiền-não nơi thân tâm; “Tức” là yên nghỉ, “Độ” là vượt qua bể sinh-tử, “Viên-tịch” là công-đức viên-mãn, tịch-diệt phiền-não và “Nhập” có nghĩa là hướng về nơi tịch-diệt. Tóm lại, là đức-trí đầy đủ, phiền-não dứt sạch, chứng nhập nơi yên-tịnh sáng-suốt cao-sâu, rộng lớn.

Giáo hóa được số người vô lượng

Đạt tuệ giác vô lượng Phật Đà

Số người ức vạn hằng sa

Bạch Thế Tôn … việc quả là khó tin

 

Ví như một thanh niên trẻ tuổi

Một cụ già kia nói: con ta (510)

Lạ hơn nữa là cụ già

Cũng bảo cậu trẻ là cha của mình

 

Chuyện như thế thật tình khó hiểu

Dù đạo thuyền huyền diệu vô song

Đã đành sắc bất dị không

Nhưng chuyện như thế khó lòng hiểu ra

 

Kính lạy Đấng Phật Đà thánh tuế

Xin kim ngôn giải thuyết cho tường

Rằng sao trong khoảng thời gian

Bốn mươi năm ngắn ngủi đang kiếp này (520)

 

Sau khi đắc đạo ngay tại thế

Thế Tôn lại có thể khai tâm

Cho vô lượng bậc thượng nhân

Đã tin Phật đạo dấn thân trong đời

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em