Đại Nam tình non nước

  • Kính chào quý khách thập phương
  • Mười tám đời Vua Hùng
  • Hương tỏa Phương Nam
 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em