Về thăm Văn Hiến Vol 01

  • 10 Kỳ đài Đại Nam Văn Hiến
  • 09 Văn hóa Việt Nam 02
  • 08 Bách gia trăm họ
  • 07 Văn hóa Việt Nam 01
  • 06 Nụ cười Bình Dương
  • 05 Những bước về Tâm
  • 04 Đây phút thiêng liêng
  • 03 Hoa gấm Việt thương
  • 02 Về thăm Văn Hiến 4
 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em