Đại Nam Văn Hiến Sử Thi Tập 2 - Phần 1

Đại Nam Văn Hiến Sử Thi Tập 2 - Phần 1

 4109.         Kể tiếp chuyện vua tôi đời Lý:

4110.         Triều Nhân Tông hùng vĩ xiết bao.

4111.         Ngoài vũ công đệ nhất hào,

4112.         Còn văn nghiệp cũng vươn cao chín tầng!

 

4113.         Nước ta vốn trọng nông là chính.

4114.         Đời Nhân Tông, quy định càng thêm…

4115.         Đê Cơ Xá đẹp điền viên,

4116.         Lại thêm chống lụt cho yên kinh thành.

 

4117.         Một quy định rất lành rất tốt,

4118.         Là cấm dân không được giết bừa

4119.         Những trâu, những bò đương tơ

4120.         Đang cần cho những vụ mùa nông tang.

 

4121.         Ai làm trái (giết càn nông súc):

4122.         Phạt tám mươi trượng cực kỳ đau.

4123.         Giết trâu hay là trộm trâu:

4124.         Ngoài đau đòn vọt, còn đau bồi thường!

 

4125.         Ấy luật nước tỏ tường như thế!

4126.         Giúp nhà nông được dễ thành công.

4127.         Khắp quê hương, lúa đầy đồng:

4128.         Dân giàu nước mạnh, đời hồng văn minh!  

 

4129.         Vua còn mở Minh Kinh Bác Học:

4130.         Ấy phép thi chọn lọc tam trường…

4131.         Chọn người tài giỏi làm quan,

4132.         Để cho đất nước ngày càng gấm hoa.

 

4133.         Khoa thi đầu chọn ra mười vị

4134.         Thông văn chương, suốt lẽ thánh hiền.

4135.         Lê Văn Thịnh, ấy là tên

4136.         Thủ khoa của khóa đầu tiên nước nhà.

 

 

4137.         Quý tài học – phép là như thế:

4138.         Thịnh được vời ra để dạy vua.

4139.         Thăng dần đến chức thái sư…

4140.         Tiếc vì nghi án mưu đồ thí quân.

 

4141.         Nên rốt cuộc Thịnh không còn thịnh:

4142.         Thân bị đày lên Vĩnh Phú xa.

4143.         Qua năm bảy sáu (1076), nước ta

4144.         Lập Quốc Tử Giám – nguy nga học đường.

 

4145.         Quốc Tử Giám: ấy trường Đại Học,

4146.         Nơi thu gom un đúc nhân tài.

4147.         Qua một không tám sáu (1086), thời

4148.         Mở khoa thi để chọn người tài ba.    

 

4149.         Từ cái thuở nước ta lập quốc

4150.         Cứ noi theo gia tộc kế thừa:

4151.         “Con vua thì lại làm vua

4152.         Con lão thầy chùa thì quét lá đa”.

 

4153.         Mãi đến bây giờ, ta mới có

4154.         Cái chuẩn, ngôi dựa ở sức, tài.

4155.         Ý rằng: bất luận là ai

4156.         Hễ mà có sức có tài – thì nên!

 

4157.         Do chuẩn ấy, người hiền được dụng,

4158.         (Chẳng khác cây: dùng đúng theo cây.

4159.         Cây ngay thì dụng theo ngay,

4160.         Cây cong thì dụng ngày rày theo cong.)

 

4161.         Công của Lý Nhân Tông quá cỡ:

4162.         Khởi dựng nền dân chủ từ đây.

4163.         Cái nền phong kiến xưa nay

4164.         Cha truyền con nối đời này, đời kia…

 

 

4165.         Còn dân chủ, một khi, có khác:

4166.         Có tài thì được ủy thác quyền.

4167.         Ấy là dân chủ uyên nguyên…

4168.         Để mai sau dựng nhân quyền nước ta!   

 

4169.         Năm Tám sáu (1086) mở khoa thi cử,

4170.         Với Mai Hàn Lâm đỗ thủ khoa.

4171.         Bảng vàng áo gấm vinh hoa,

4172.         Bổ Hàn Lâm Học Sĩ là chức danh.

 

4173.         Mai Hiển Tích – tính danh đầy đủ:

4174.         Con nhà dân hay chữ kém ai.

4175.         Nhờ khoa cử chọn nhân tài,

4176.         Mới dư cơ hội một hai tu tề.

 

4177.         Cũng năm ấy, thực thi quan chế,

4178.         Cho triều đình thêm thể thống hơn.

4179.         Chức quan thượng đẳng triều cương:

4180.         Thái sư, thái úy… đảm đương sơn hà.

 

4181.         Lý Nhân Tông quả là vua giỏi,

4182.         Phép tu thân phải nói là hay.

4183.         Học mà sâu, tuệ mà dầy;

4184.         Đã thông âm luật, lại hay văn tài.

 

4185.         Lại thông suốt trong ngoài tam giáo,

4186.         Để công bằng giữ đạo trung dung.

4187.         Cùng tam giáo, lấy chữ trung:

4188.         Chẳng thiên chẳng lệch, quả không ai bằng!   

 

4189.         Trong lịch sử của văn chương Việt:

4190.         Những áng văn tha thiết của người

4191.         Mãi còn để dấu thơm rơi,

4192.         Những áng văn di mệnh (lời mai sau).

 

 

 

4193.         Thử nghe thử vài câu tuyệt bút

4194.         Của bậc anh quân một thịnh thời.

4195.         “Các loài sinh vật trên đời

4196.         Loài nào chẳng biết: luật trời đất kia!”

 

4197.         Song, ai lại chẳng mê sống mãi,

4198.         Cũng như là sợ phải chết đi!

4199.         Việc chôn cất hậu – hậu kỳ…

4200.         Để tang lâu, luống tổn suy đức lành.

 

4201.         Trẫm ít đức, chẳng đành như thế…

4202.         Sống, đã không giúp để dân yên,

4203.         Chết đi, luống để lụy phiền,

4204.         Xô gai, khóc kể, nghiệp thêm nặng nề!

 

4205.         Trẫm xót phận từ khi thơ bé

4206.         Đà phải lên ngôi để gánh gồng

4207.         Giang sơn, vĩ nghiệp cha ông…

4208.         Trải năm mươi sáu năm ròng cô miên!   

 

4209.         May nhờ được hoàng thiên phù hộ,

4210.         Nghĩ phận mình, khỏi hổ là may.

4211.         Hỏi còn thương khóc chi đây?

4212.         Việc tang, hãy liệu ba ngày cho xong!

 

4213.         Chớ thương khóc đèo bòng lắm sự,

4214.         Cũng chớ xây lăng mộ gì riêng;

4215.         Để ta hầu cạnh tiên nghiêm,

4216.         Ấy là đã thỏa niềm riêng lắm rồi!

 

4217.         Than ôi! Bóng mặt trời đã xế!

4218.         Vĩnh quyết nghìn thu nhé! Từ nay…

4219.         Lời vĩnh quyết tuệ minh thay!

4220.         Ai ơi! nhớ lấy lời này từ sau!

 

4221.         Năm sáu năm những đau đáu nỗi

4222.         Tấc lòng thành lo nỗi nước non.

4223.         Dẫu cho nước cạn non mòn,

4224.         Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.

 

4225.         Gẫm trong các triều vua nước Việt,

4226.         Có hai triều Lý tuyệt vời thay:

4227.         Triều Thánh Tông đã trăm hay,

4228.         Triều Nhân Tông lại nghìn hay – gấp mười!   

 

4229.         Những gương sáng suốt hai triều ấy,

4230.         Kể chung “điều trông thấy” hai triều:

4231.         Thánh Tông đã nặng tình yêu

4232.         Khoan dung đại độ, nhiễu điều giá gương…

 

4233.         Lại chẳng thể quên trang long nữ:

4234.         Dẹp thù riêng, hỏi thử mấy ai?

4235.         Từ Thánh Tông bỏ ngôi trời,

4236.         Nội cung thoắt có hai ngôi bất hòa.

 

4237.         Lý Đạo Thành theo bà thái hậu,

4238.         Là Thượng Dương quyết đấu Ỷ Lan.

4239.         Cũng may bên phía Ỷ Lan,

4240.         Có Lý Thường Kiệt đảm đang bội phần.

 

4241.         Nên trận chiến đã phân thắng bại:

4242.         Và Ỷ Lan bèn loại Đạo Thành,

4243.         Cho về ở chốn non xanh…

4244.         Một thời gian, lại nghĩ tình cố tri.

 

4245.         Hơn nữa, chính cũng vì việc nước,

4246.         Cần bề tôi rường cột cao niên,

4247.         Nên Ỷ Lan dẹp thù riêng,

4248.         Lại mời họ Lý một phen về triều!   

 

 

4249.         Để giữ lấy cao siêu trọng trách,

4250.         Giúp nước non hiển hách một thời.

4251.         Bình Chiêm, phá Tống mà chơi…

4252.         Để cho đất nước nụ cười thăng hoa.

 

4253.         Gẫm lại bụng đàn bà muôn thuở

4254.         Càng nể vì long nữ Ỷ Lan.

4255.         Ngay như những bậc hùng nam,

4256.         Dễ chi đã có dạ khoan dung này.

 

 

4257.         Thánh Tông đã trăm hay như thế,

4258.         Nhân Tông còn như thể còn hơn.

4259.         Ngoài tâm thiểu dục khiêm nhường,

4260.         Thương dân trăm họ như thương chính mình.

 

4261.         Còn là bậc thông minh đạt đạo,

4262.         Hiểu rạch ròi tam giáo đồng nguyên:

4263.         Chẳng hề thân ái, lệch nghiêng,

4264.         Rõ câu phương tiện, tùy duyên. Tót vời!

 

4265.         Ngoài trí tuệ rạng ngời nhị đế,

4266.         Còn là tay thi sĩ tài ba:

4267.         Những vần thơ đẹp gấm hoa,

4268.         Ngàn năm còn thoảng trong ta vị thiền!   

 

4269.         “Giác Hải tâm như hải,

4270.         Thông Huyền đạo diệc huyền.

4271.         Thần thông năng biến hóa,

4272.         Nhất Phật, nhất Thần Tiên”.

 

4273.         Nghĩa là Giác Hải tâm như bể,

4274.         Thông Huyền thì đạo thể huyền vi.

4275.         Thần thông biến hóa một khi,

4276.         Một bên là Phật, bên thì là Tiên.

 

4277.         Sử chép lại chuyện huyền của Thoại…

4278.         Vua Nhân Tông kính ái hai người:

4279.         Một sư Giác Hải tuyệt vời,

4280.         Một Thông Huyền đạo sĩ – trời Lão Trang.

 

4281.         Ba vua tôi ngồi bàn chuyện đạo…

4282.         Đôi tắc kè huyên náo kêu vang…

4283.         Vua bèn chỉ vị Lão Trang…

4284.         Thông Huyền vâng lệnh đọc tràng chú văn.

 

4285.         Câu thần chú quyền năng vĩ đại:

4286.         Một tắc kè từ mái đình kia,

4287.         Bèn rơi xuống đất một khi.

4288.         Và tất nhiên chẳng còn chi ồn ào!  

 

4289.         Nhân Tông lại chỉ vào Giác Hải:

4290.         Nhà sư không cần phải chú văn,

4291.         Bèn đưa pháp nhãn chăm chăm,

4292.         Nhìn con thú nhỏ đang nằm trên cao.

 

4293.         Thoắt một cái, tiếng ồn ào dứt:

4294.         Con tắc kè rơi bụp xuống ngay.

4295.         Biểu dương cho nhị pháp này,

4296.         Vua bèn hạ bút viết ngay một bài…

 

4297.         Vị “có một không hai thi sĩ”

4298.         Còn nhiều thơ thiền vị như như,

4299.         Như bài Vạn Hạnh thiền sư:

4300.         “Vạn Hạnh dung tam tế,

4301.         Chân phù cổ sấm thi.

4302.         Hương quan danh Cổ Pháp,

4303.         Trụ tích trấn vương kỳ.

4304.         Ấy lời ca ngợi đức Tùy vô biên.

 

 

 

4305.         Sư Vạn Hạnh vượt trên tam thế,

4306.         Đúng như lời sấm ký đề thơ.

4307.         Quê làng Cổ Pháp trăm xưa,

4308.         Gậy thiền trấn vững kinh đô Lạc Hồng.   

 

4309.         Sao quên được những dòng điêu luyện,

4310.         Của bài thơ: “Dạ Yến Lãm Sơn”.

4311.         Chùa xây những tám năm hơn,

4312.         Quy mô tám nghìn thước vuông – bạt ngàn!

 

4313.         Chùa Đại Lãm, thuộc Nam Sơn xã,

4314.         Tên huyện là Quế Võ, Bắc Ninh.

4315.         Chùa linh dựng cõi đất linh:

4316.         Ngàn năm còn tiếng tự tình quê hương.

 

4317.         Chùa Đại Lãm, tiếng Nôm: chùa Dạm,

4318.         Nay chỉ còn bóng dáng nền xưa.

4319.         Với, tinh thần, một bài thơ,

4320.         Ngôi chùa xưa, với quy mô tuyệt vời!

 

4321.         Nói lên chí khí người Đại Việt,

4322.         Kiến trúc niềm băng tuyết tâm linh.

4323.         Thành Đại Lãm Tự rất xinh,

4324.         Hay là chùa Dạm rất tinh rất thành.

 

4325.         Nay chùa Dạm tinh anh đã mất,

4326.         Do những dâu biển thật thương tâm.

4327.         Hỏi ai trong cõi tri âm,

4328.         Gom tay dựng lại tòng lâm thuở nào?    

 

4329.         Ngoài tài nọ lược thao uy vũ,

4330.         Lại thêm tài văn tự gấm hoa.

4331.         Ngoài tài âm nhạc Bá Nha,

4332.         Lại thêm tài bậc thư gia Lan Đình!

 

 

4333.         Nét chữ viết rất tinh thuở ấy,

4334.         Hãy còn lưu lại đấy, trên bia.

4335.         Khiến trong nguyệt lạc ô đề,

4336.         Còn nghe tiếng cổ nhân kia tự tình!

 

4337.         Nói tóm lại nước mình thuở ấy,

4338.         Thuở hai triều vĩ đại “Thánh”, “Nhân”…

4339.         (Một Thánh Tông, một Nhân Tông)

4340.         Đã xây nền móng mười phân vẹn mười…

 

4341.         Dựa trên chữ: Bi, rồi Trí, Dũng:

4342.         Lấy tình thương làm móng nhân sinh.

4343.         Một khi tình đã nên tình,

4344.         (Trăm con một bọc thái bình Âu Cơ!)

 

4345.         Bi đã sẵn ắt dư Trí tuệ,

4346.         Để phát huy chân thiện mỹ đời.

4347.         Võ công, văn nghiệp một thời,

4348.         Cũng nhờ trí tuệ rạng ngời tâm linh.   

 

4349.         Bên Bi, Trí, tất thành tựu Dũng.

4350.         Dũng để gìn nòi giống Rồng Tiên,

4351.         Chẳng lo ngoại chủng cuồng điên

4352.         Mưu đồ tiêu diệt vương quyền Việt Nam.

 

4353.         Lại Dũng để biết đàng “tri chỉ”:

4354.         Chẳng nghĩ ta cây quế giữa rừng.

4355.         Thói kia đỏng đảnh ngô đồng,

4356.         Nghĩ mình mỗi xứng với “ông”phượng hoàng.

 

4357.         Dũng để thấy mình ngang kẻ khác,

4358.         Chẳng cho mình là bậc siêu nhân.

4359.         Để khi sống đóng vai thần,

4360.         Và khi thác lại ì ầm tang ma.

 

 

4361.         Xây mồ mả thực là to lớn,

4362.         Dựng miếu đền cho tốn sức dân.

4363.         Chi hay: ví có thánh thần,

4364.         Thì thánh thần ở trong tâm con người!

 

4365.         Bậc minh triết chẳng chơi nước trội,

4366.         Mỗi nghĩ mình một lỗi hai lầm;

4367.         Nghĩ ta cát lỡ bụi lầm;

4368.         Dẫu khi sống, thác, phải cần khiêm cung.     

 

4369.         Bức “di mệnh” của Nhân Tông đó:

4370.         Thông điệp minh triết của Từ Bi.

4371.         Sinh là Ký, tử là Quy:

4372.         Một thân cát bụi, có chi hợm mình?

 

4373.         Như đã nói: văn minh Đại Việt

4374.         Qua hai triều minh triết: Thánh, Nhân…

4375.         Quả là tiến bộ vô song,

4376.         Và tiến bộ nhất là phần tâm linh…

 

4377.         Qua thái độ rất xinh rất đẹp

4378.         Của hai vì vua tuyệt vời kia!

4379.         Trong Tu, lại cả trong Tề;

4380.         Trong Trị này, lại Bình kia vuông tròn!

 

4381.         Triều vua Lý Nhân Tông như thế:

4382.         Năm sáu (56) năm, ngự trị vương quyền,

4383.         Đã đem tài đức vô biên,

4384.         Góp công gầy dựng mối giềng Việt Nam.

 

4385.         Đã cơ bản sửa sang nông nghiệp;

4386.         Lại giúp công, thương nghiệp hình thành.

4387.         Võ công một thuở lừng danh,

4388.         Lại văn nghiệp cũng long lanh sơn hà!   

 

 

4389.         Năm sáu (56) năm, quả là thượng thọ!

4390.         Một đời vua, từ thuở còn thơ…

4391.         Tuổi lên bảy, tuổi chơi đùa,

4392.         Vậy mà Số đã khéo lùa lên ngai!

 

4393.         Trên “cương vị không hai dưới thế”,

4394.         Nơi tập trung nghiệp dĩ đa đoan…

4395.         Những điều ân oán thế gian,

4396.         Những thiên hạ sự ngổn ngang trăm chiều!

 

4397.         Những ghét ghét yêu yêu loạn xạ,

4398.         Những chân chân giả giả lung tung.

4399.         Thị phi, phi thị chập chùng…

4400.         Hầm chông, vạt nhọn, hãi hùng xiết bao!

 

4401.         Thế mà giữa lao xao thế sự,

4402.         Giữa lao xao chính sự dường kia,

4403.         Lý Nhân Tông, bậc tu mi,

4404.         Vẫn an trụ giữa bồ đề diệu tâm!

 

4405.         Để sen nở trong đầm vẫn sạch,

4406.         Vẫn tỏa hương hiển hách vạn đời;

4407.         Vẫn làm thơ, vẫn làm người;

4408.         Vẫn thênh thang một nụ cười tiêu dao. 

 

4409.         Vẫn để lại cho bao thế hệ,

4410.         Một tấm gương sáng để đời soi.

4411.         Năm sáu (56) năm thực tuyệt vời:

4412.         Một bài thơ của nụ cười vô ưu.

 

4413.         Cả một đời xiết bao ưu điểm,

4414.         Duy chỉ còn một vết đen thôi:

4415.         Là khi vừa mới lên ngôi…

4416.         Ấy năm bảy tuổi, tuổi chơi tuổi đùa…

 

 

4417.         Tóm lại tuổi ngây thơ thiểu trí,

4418.         Nên trót nghe lời mẹ ruột là

4419.         Ỷ Lan (thì cũng đàn bà!)

4420.         Xúi đem hoàng hậu là bà Thượng Dương,

 

4421.         Cùng với bảy hai nàng cung nữ,

4422.         Nhốt lãnh cung, rồi bỏ đói luôn!

4423.         (Cũng vì cái tội ghen tuông

4424.         Ghen tuông, vốn dĩ là xương thịt người!)

 

4425.         Ỷ Lan vốn là người nữ kiệt,

4426.         Là tấm gương sáng đẹp quần thoa.

4427.         Tựu trung trong cõi người ta,

4428.         Dễ đâu tìm được người qua được người.    

 

4429.         Ấy là vết nhơ đời ấy vậy:

4430.         Hai mẹ con vĩ đại Lý triều…

4431.         Con thì đáng bậc anh hào,

4432.         Mẹ thì đáng bậc má đào anh thư.

 

4433.         Chuộc nô tỳ, giảm sưu giảm thuế;

4434.         Cấm giết trâu bò để lợi nông.

4435.         Làm bao điều lợi cho dân…

4436.         Nữ nhi như thế, nam nhân dễ bằng?

 

 

4437.         Lại xây dựng hàng trăm chùa Phật,

4438.         Lại tham gia huyền mật khế kinh.

4439.         Những lời kệ rất cao minh…

4440.         Mở ra thế giới huyền linh Phật đà.

 

4441.         “Sắc thị không, không tức sắc;

4442.         “Không thị sắc, sắc tức không.

4443.         “Sắc không quân bất quản,

4444.         “Phương đắc thế chân tông.”

 

4445.         Ỷ Lan mất vào năm Đinh Dậu,

4446.         Một một mười bảy (1117). Dấu tâm linh

4447.         Vẫn còn lưu giữa lời kinh,

4448.         Cũng như trang sử đẹp tình quê hương.     

 

4449.         Người Việt vốn biết ơn biết nghĩa

4450.         Những anh tài quốc sĩ xưa nay.

4451.         Ở bên những bậc râu mày,

4452.         Còn bao cân quắc như vầy: Ỷ Lan…

 

4453.         Nên khắp chốn nhân gian: Hà Nội,

4454.         Gia Lâm… đều sớm tối đèn nhang,

4455.         Thờ trang long nữ quê hương,

4456.         Trong bao Phật tự, thánh đường Tây, Đông.

 

4457.         Trở lại chuyện Nhân Tông nhà Lý,

4458.         Mặc dù công đức kể trăm mươi.

4459.         Vẫn còn một khiếm khuyết đời,

4460.         Là không con để nối ngôi cửu trùng.

 

4461.         Được cái, sẵn tâm trung hữu tuệ,

4462.         Nên dẫu không con đẻ nối dòng…

4463.         Quân vương chẳng quá bận lòng,

4464.         Bèn lập cháu ruột làm Đông cung – và,

 

4465.         Khi vua mất, cháu là Dương Hoán

4466.         Lên nối ngôi tiếp quản Lý triều.

4467.         Cũng nhờ, như thể cánh diều

4468.         Đã no gió, cứ một chiều tung bay…   

 

4469.         Đại Việt, dưới triều này, vẫn giữ

4470.         Nét phong quang của thuở tiên hiền.

4471.         Lý Thần Tông, dẫu thiếu niên

4472.         (Mới mười ba tuổi đã lên ngai vàng)

 

 

4473.         Nhưng, nhờ cả bá quan văn vũ,

4474.         Đã sẵn điều quy củ thanh liêm,

4475.         Khiến cho quốc sự bình yên,

4476.         Võ công văn nghiệp khá nên lẫy lừng.

 

4477.         Về phương Bắc, cũng không tai biến:

4478.         Với Tống triều, chẳng chuyện đao binh.

4479.         Về phương Nam: dẫu Chiêm Thành,

4480.         Với Chân Lạp có rắp ranh xâm loàn.

 

4481.         Nhưng, nhờ sẵn lắm trang quốc sĩ,

4482.         Giúp giang sơn triều Lý Thần Tông,

4483.         Vượt qua bao trận cuồng phong,

4484.         Để cho non biển Lạc Hồng thêm xinh.

 

4485.         Lại, nhờ có “ngụ binh” chính sách

4486.         Khiến nông, binh không tách làm đôi;

4487.         Mà hợp nhất làm một thôi:

4488.         Cứ làm lính sáu tháng, rồi làm nông.   

 

4489.         Cứ như thế mà luân phiên mãi,

4490.         Sáu tháng nông, xong lại làm binh.

4491.         Nhờ như vậy mà nhân sinh

4492.         Đã giàu lại mạnh, đã xinh lại dòn.

 

4493.         Tiếc một nỗi Thần Tông yểu mệnh:

4494.         Mỗi mười năm triều chánh, rồi băng!

4495.         Thần Tông để lại gì chăng?

4496.         Một thiên thần thoại huyền năng lạ đời!

 

4497.         Chuyện kể: Thần Tông thời đại Lý,

4498.         Mắc bệnh chi kinh dị lạ lùng:

4499.         Tự nhiên người biến thành hùm,

4500.         Lông vằn, nanh nhọn, thét gầm kinh thiên.

 

 

4501.         Trước tình cảnh oan khiên như thế,

4502.         Triều đình đành “phá lệ… tam cương”…

4503.         Dựng ngay một chiếc cũi vàng

4504.         Nhốt vua vào, để tìm phương trị lành!

 

4505.         Bấy giờ giữa đồng xanh có trẻ

4506.         Mục đồng kia thỏ thẻ cất lời:

4507.         “Nước có Lý Thần Tông

4508.         Triều đình muôn việc thông

4509.         Muốn chữa bịnh thiên hạ   

4510.         Cầu được Nguyễn Minh Không”

4511.         Triều đình như cởi tấc lòng

4512.         Bèn sai tìm Nguyễn Minh Không tức thời.    

 

4513.         Thiền sư mới gặp người sứ giả,

4514.         Đã cười rằng: “Giáng hạ hôm nay

4515.         Hẳn là về chuyện hùm đây?”

4516.         Sứ ngơ ngác: “Sao ngài hay chuyện rồi?”

 

4517.         Sư lại mỉm nụ cười vô ngã,

4518.         Rằng: “Ừ ta biết đã từ lâu:

4519.         Hai mươi năm, chứ ít đâu!”

4520.         Đoạn, vào cung, dụng phép mầu chữa vua!

 

4521.         Một trăm mũi kim vừa chấm dứt,

4522.         Bệnh nhân bèn rụng tuốt lông, nanh.

4523.         Thế là gương vỡ lại lành,

4524.         Thần Tông trở lại tinh anh phận người…

 

4525.         Chuyện lại kể rằng người vương giả

4526.         Lý Thần Tông nay – quả hậu thân

4527.         Của Từ Đạo Hạnh (thiền tông),

4528.         Trước khi thác đã nguyện lòng đầu thai

 

 

 

4529.         Làm một “mụn con trai” khôi vĩ

4530.         Để nối dòng họ Lý làm vua…

4531.         Lúc lâm chung, đã dặn dò

4532.         Nguyễn Minh Không, chú học trò truyền nhân,    

 

4533.         Rằng: “Khi Lý Thần Tông vướng bệnh,

4534.         Con hãy vì bá tánh ra tay

4535.         Cứu vua – hậu kiếp thầy đây…”

4536.         Minh Không do đó, sớm hay sự tình.

 

4537.         Kể lại chuyện chính tình thuở ấy:

4538.         Trừ Bắc phương tạm bãi binh đao;

4539.         Nam phương: giặc chẳng yên nào…

4540.         Nhất là Chân Lạp: càng cao hận thù!

 

4541.         Thuở ấy, có vị vua nước ấy:

4542.         Suyraya nuôi đại hùng tâm,

4543.         Đã từng dựng đại tòng lâm,

4544.         Là AngKo Wat – kỳ công tuyệt vời!

 

4545.         Ngoài kiến trúc rạng ngời vũ trụ,

4546.         Một kỳ quan cẩm tú vô song,

4547.         Suyraya còn nuôi lòng

4548.         Dựng một đại đế quốc trong đất trời!

 

4549.         Cũng vì thế nên nơi “chịu trận”

4550.         Cho niềm tham vọng tận trời xanh

4551.         Đương nhiên là nước Chiêm Thành,

4552.         Và nước Đại Việt giáp ranh sơn hà.   

 

4553.         Cũng vì thế nước ta thuở ấy –

4554.         Thời Thần Tông – chịu bấy gian nan!

4555.         May nhờ thái úy họ Dương

4556.         Xua tan Chân Lạp, dẹp tan Chiêm Thành.

 

 

4557.         Quân Chân Lạp tiến hành nhiều trận

4558.         Đánh vào ta, suốt những bao năm.

4559.         Thoạt đầu các cuộc xâm lăng,

4560.         Là do hai nước hợp đồng liên minh.

 

4561.         Sau, bởi sự không thành, nên họ

4562.         Nghi ngờ nhau, rồi trở tráo nhau.

4563.         Và sau đó chẳng bao lâu,

4564.         Suyraya lại chĩa vào Chiêm bang

 

4565.         Và chiếm lấy Đồ Bàn kinh địa,

4566.         Lập ngay nền thống trị vào năm.

4567.         Một ngàn một trăm bốn lăm (1145).

4568.         Để, sau đó, suốt bốn năm tranh hùng,

 

4569.         Chiêm quốc đuổi được quân Chân Lạp,

4570.         Giành lại nền độc lập thiêng liêng.

4571.         Và, do tham vọng cuồng điên,

4572.         Sau khi bại trận từ Chiêm quốc về,   

 

4573.         Suyraya chẳng hề dừng bước,

4574.         Lại đem quân sang cướp nước mình.

4575.         Gây bao họa lớn tày đình,

4576.         Cho hai dân tộc vốn tình anh em.

 

4577.         Và cuộc chiến cứ lên cứ xuống,

4578.         Như nước triều khi xuống khi lên.

4579.         Cũng vì lực lượng đôi bên:

4580.         Một bên thì dưới thì trên một lòng,

 

4581.         Một bên thì hùng hùng hổ hổ,

4582.         Quyết năng năng nổ nổ tranh cường…

4583.         Quyết hàng, quyết phục đối phương…

4584.         Để bành để trướng biên cương nước mình.

 

 

4585.         Cho xứng chữ nhất sinh hào kiệt,

4586.         Để oanh oanh liệt liệt muôn đời.

4587.         Cũng vì hai chữ “thằng tôi”,

4588.         Khiến cho máu chảy xương phơi bao miền!

 

4589.         Cuộc tranh chiến triền miên như thế

4590.         Tận giữa lòng thế kỷ mười hai…

4591.         Mãi sang Một một năm mươi (1150),

4592.         Mới được kết thúc dưới trời Hương sơn.   

 

4593.         Là nơi Chân Lạp dồn quân đến

4594.         Quyết một lòng lấn chiếm, xâm lăng…

4595.         Trận tiền, Chân Lạp dẫu hăng,

4596.         Nhưng do ba điểm rất căng. Một là

 

4597.         Về thiên thời nghe ra bất thuận,

4598.         Vì tiết trời giữa trận giao tranh

4599.         Kéo dài hạn hán, khô hanh…

4600.         Khiến quân giặc ngả bệnh – thành ra thua!

 

4601.         Hai là về nước cờ địa lợi…

4602.         Thời: Vụ Quay là cõi nước ta

4603.         Xưa rày nổi tiếng thiêng ma,

4604.         Lại thêm độc nước – thật là khó chơi!

 

4605.         Ba là nhân hòa: thời thiên hạ

4606.         Của cả ba nước quả đều không

4607.         Ham gì cuộc chiến bông lông

4608.         Cho xương núi, cho máu sông. Ích gì?

 

4609.         Cái rốt cuộc nó thì như thế:

4610.         Quân xâm lăng tự để mình thua.

4611.         Để rồi mấy vạn xương khô

4612.         Của quân Chân Lạp xây mồ viễn chinh.   

 

 

 

4613.         Ấy, cách nói theo “hình nhi thượng”

4614.         Thiên, Địa, Nhân ba tướng – tam tài…

4615.         Thời, Lợi, Hòa khéo hòa hài,

4616.         Mọi nỗ lực ắt an bài thành công.

 

4617.         Song, ấy chỉ mới trong lý luận,

4618.         Hiện thực thì gây cấn hơn nhiều.

4619.         Vì chưng thuở ấy Lý triều

4620.         Phải đối đầu với hiểm nghèo vô song.

 

4621.         Bởi Chân Lạp vốn không phải kém:

4622.         Cái thuở đem quân chiếm nước mình,

4623.         Ngoài hàng vạn những hùng binh,

4624.         Ngoài hàng ngàn chiến thuyền đình đám ra,

 

4625.         Họ còn đúng nghĩa là đế quốc,

4626.         Với đất đai lớn gấp mười ta.

4627.         Lại nhiều tham vọng hơn, và

4628.         Lại còn quân số gấp đôi, ba mình…

 

4629.         Lại còn giỏi việc trường chinh nữa…

4630.         Tóm lại, Sức và Lửa đều hơn.

4631.         Xem như lực lượng chiến trường,

4632.         Rõ ràng ta kém đối phương rất nhiều.   

 

4633.         Duy chỉ có một điều… vâng, phải…

4634.         Một điều thôi… vĩ đại vô song…

4635.         Là bên ta có Tấm Lòng:

4636.         Quân, dân cảm cái đức nhân Lý triều.

 

4637.         Và, với lòng con yêu cha mẹ,

4638.         Quân dân ta chẳng kể hiểm nguy,

4639.         Vẫn dùng mãnh lực từ bi,

4640.         Vẫn dùng tâm nguyện hộ trì quân vương…

 

 

4641.         Mà đứng vững, thi gan với giặc,

4642.         Chẳng cho cường địch dập vùi ta.

4643.         Muôn đời kịch bản vẫn là:

4644.         Muốn xâm lược, ắt phải ra tay liền.

 

4645.         Đòn phủ đầu nói lên tất cả…

4646.         Thắng hay thua dường đã tính xong.

4647.         Ví như cuộc chiến lòng vòng,

4648.         Xem như xâm lược hết mong quay về!

 

4649.         Thực chất chiến trường kia nó thế:

4650.         Quân ta cầm cự để mà… hơn.

4651.         Địch tiên hạ thủ vi cường…

4652.         Ta, cầm cự, hồi mã thương tung đòn.    

 

4653.         Trong lịch sử chiến trường thuở ấy,

4654.         Sử thường quy các đại chiến công:

4655.         Việc Nam triều phá Châu Ung,

4656.         Cũng như phá Tống, cầm chân Bắc triều…

 

4657.         Mà quên mất cái điều vĩ đại

4658.         Của quân ta chống lại cường xâm

4659.         Của Chân Lạp – đại cuồng phong…

4660.         Giữ an xã tắc Tiên Long vạn đời.

 

4661.         Một chiến thắng tuyệt vời như thế,

4662.         Sao sử xanh có thể đành quên?

4663.         Và, như để nhớ, cũng nên

4664.         Nhớ ai công trận ở trên sa trường.

 

4665.         Ngoài người lính dâng xương hiến máu,

4666.         Cho nước non yêu dấu tồn sinh,

4667.         Thì còn những bậc hùng anh,

4668.         Lục thao tam lược xứng danh tướng tài.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em