Thơ Đại Nam
 • TÂM LINH
  TÂM LINH
 • MẸ ÂU CƠ
  MẸ ÂU CƠ
 • MẸ HIỀN ÂU CƠ 2
  MẸ HIỀN ÂU CƠ 2
 • MỘT CÕI GIANG SƠN
  MỘT CÕI GIANG SƠN
 • BÁCH GIA TRĂM HỌ
  BÁCH GIA TRĂM HỌ
 • MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 1
  MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 1
 • MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 2
  MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 2
 • VĂN HIẾN
  VĂN HIẾN
 • VUA HÙNG
  VUA HÙNG
 • KÍNH DÂNG VUA HÙNG
  KÍNH DÂNG VUA HÙNG

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em