VĂN HIẾN

VĂN HIẾN

VĂN HIẾN

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng

Trình bày: Thi Thảo

Văn hóa quy nguyên đẹp nước nhà

Hiến chương nhân nghĩa rạng đời ta

Văn kinh đạo lý phô hương sắc

Hiến điển cương thường dệt gấm hoa

Văn dựng nền chân gìn xã tắc

Hiến xây nếp thiện giữ sơn hà

Văn phương hằng ngát chi lan thảo

Hiến tặng quê hương trí dũng tòa.

<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em